Täysistunnon pöytäkirja 17/2003 vp

PTK 17/2003 vp

17. KESKIVIIKKONA 7. TOUKOKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

3) Laki hautaustoimilain 6 §:n muuttamisesta

 

Matti  Väistö  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Herra puhemies! Viime helmikuussa, 7. päivänä, eduskunta hyväksyi hautaustoimilain. Tällä lailla, joka on kokonaan uutta lainsäädäntöä, korvattiin ne säännökset, jotka nykyisellään sisältyvät uskonnonvapauslakiin. Lain 6 §:ssä määritellään maksut, joita seurakunnat voivat periä hautasijan luovuttamisesta, hautaamiseen liittyvistä palveluista sekä haudan hoidosta. Maksut saavat olla enintään palvelun tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruisia. Lisäksi, näin perustuslakivaliokuntakin lausunnossaan toteaa, maksujen perusteiden tulee olla samat kaikille, joilla on oikeus tulla haudatuksi seurakunnan tai seurakuntayhtymän maalle. Hautausmaitahan voivat ylläpitää myös muun muassa kunnat. Edellytykset yksityistenkin hautausmaiden perustamiseen ovat uudenkin lain mukaan olemassa.

Hautaustoimilain valmistelu on tapahtunut aikanaan komiteavalmistelun yhteydessä ja sen jälkeen sitten opetusministeriössä. Tässä säädösvalmistelussa ei ole tullut lainkaan esille saadun tiedon mukaan se, että olisi erilaisia maksuporrastuksia esimerkiksi kirkon jäsenyyden tai rintamaveteraanitunnuksen perusteella. Lähtökohtana on ollut siis yhtenäinen hinnoittelu. Perustuslakivaliokunnan antaman lausunnon mukaan periaatetasolla voidaan katsoa, että esimerkiksi kirkon pitkäaikainen tai elinikäinen jäsenyys voisi kuitenkin olla hyväksyttävä peruste poiketa saamansuuruisuuden periaatteesta maksuja määrättäessä.

Kun asian valmistelun yhteydessä eivät nämä maksujen erilaisuudet eivätkä myöskään sotaveteraaneja tai heihin rinnastettavia henkilöitä koskevat vapautukset olleet tulleet esille, asia nousi hallintovaliokunnassa keskusteluun asiantuntijalausunnon pohjalta. Valiokuntavalmistelussa siihen kiinnitettiin huomiota, ja myös opetusministeriön virkamies ministeriön vastineessa totesi, että nämä tulisi ottaa huomioon. Ottaen kuitenkin huomioon ajan lyhyyden — vaalikausi oli päättymässä ja valiokunnassa merkittävä asiaruuhka — säädösvalmistelua ei ehditty suorittamaan.

Siitä syystä hallintovaliokunta kirjasi mietintöönsä seuraavaa: "Säädösvalmistelussa ei saadun selvityksen mukaan ole pohdittu mahdollisuuksia erilaisille maksuporrastuksille esimerkiksi kirkon jäsenyyden ajallisen keston tai rintamaveteraanitunnuksen omaamisen perusteella." Ja edelleen: "Hallintovaliokunta katsoo, että perustuslakivaliokunnan lausunnossa ilmaistun kannan perusteella on pikaisesti syytä ryhtyä erilliseen valmisteluun niiden edellytysten tarkemmaksi määrittelemiseksi, joilla voidaan poiketa samamaksuisuuden periaatteesta. Valiokunta pitää tärkeänä, että vastaisuudessakin on mahdollista noudattaa useiden seurakuntien nykyistä tapaa luovuttaa ilmainen hautasija sotaveteraaneille." Näin siis hallintovaliokunnan mietinnössä hautaustoimilakia valmisteltaessa ja siitä eduskunnassa päätettäessä kirjattiin.

Nyt saadun tiedon mukaan ministeriössä on käynnistetty hallituksen esityksen valmistelu, (Ed. Dromberg: Milloin?) ja tämän valmistelun on nykyinen hallitus luvannut tuoda eduskunnalle jo kevätistuntokauden aikana, ja tästä syystä on toivottavaa, että ne aloitteet, joita nyt tässä lähetekeskustelussa käsitellään, voivat olla samassa yhteydessä myös valiokunnan käsittelyssä. (Ed. Dromberg: Milloin se on käynnistetty?) On kuitenkin todettava, että ellei tätä hallituksen esitystä eduskunnalle anneta, valiokunnalla ja eduskunnalla on mahdollisuus nyt käsittelyssä olevien allekirjoittaneen ja kolmen muun lakialoitteen pohjalta ottaa asia valiokunnassa käsittelyyn ja tuoda ehdotus eduskunnalle. Lainhan on tarkoitus tulla voimaan ensi vuoden alusta. Näin ollen on toki hyvää aikaa tämän asian käsittelyyn ja myös hallituksen piirissä toivon mukaan asialliseen valmisteluun.

Arvoisa puhemies! Omassa lakialoitteessani olen punninnut vaihtoehtoja, miten 6 §:n Hautaustoimessa perittävät maksut -kohta kirjattaisiin. Tässähän on kaksi vaihtoehtoa, joko niin, että siitä päättäminen jää seurakunnille, siis veteraanien maksuvapautuksista päättäminen, tai niin, että se näiltä osin kirjataan lakiin, niin että tältä ryhmältä, jotka ovat siis minun ehdotuksessani henkilöitä, joilla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelutunnus, rintamatunnus tai veteraanitunnus tai joilla on eräissä Suomen sotiin liittyneissä tehtävissä palvelleiden kuntoutuksesta annetun lain 2 §:ssä tarkoitettu todistus lain 1 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuihin miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei saa periä tässä pykälässä tarkoitettuja maksuja. Eli näin kaikki seurakunnat tulisivat velvollisiksi myöntämään maksuvapautuksen. Toinen vaihtoehto tietenkin on se, että nykyiseen tapaan seurakunnille jäisi päätösmahdollisuus myös veteraanien hautasijan maksuvapautuksen osalta.

Edelleen olen tähän samaan pykälään liittänyt 4 momentin, jonka mukaan seurakunnalla tai seurakuntayhtymällä on mahdollisuus myöntää edellä 3 momentissa tarkoitettujen henkilöiden puolisoille tai muutoinkin erityisistä syistä maksuvapautus. Eli näin tulisi varsin kattava mahdollisuus seurakunnille päättää hautaustoimen maksujen vapautuksesta.

Todettakoon lopuksi, herra puhemies, että seurakunnathan saavat yhteisöveroa, joka on katsottu korvaukseksi hautaustoimen hoitamisesta, ja se keskustelu näin ollen, joka liittyy samamaksuisuuteen ja siihen, onko kuulunut kirkkoon tai ei, liittyy olennaisena osana tähän yhteiskunnalliseen palveluvelvoitteeseen ja siihen, että on yleisesti katsottu ja tämänkin hautaustoimilain valmistelun yhteydessä aikanaan, että seurakuntien saama yhteisövero on korvaus hautaustoimen palveluista.

Kaarina Dromberg /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen erittäin suuresti arvostanut hallintovaliokunnan puheenjohtajan työtä (Ed. Väistö: Edelleenkin!) — edelleenkin — mutta kyllä nyt täytyy muutama sana sikäli tietysti sanoa, että kun hallintovaliokunta sai tuon mietintönsä valmiiksi ja se eduskunnassa hyväksyttiin, siitä lähti heti se prosessi liikkeelle, että tämä muutos tehdään tähän lakiin veteraanien ilmaisista hautapaikoista. Siitä vielä oli sovittu niin, että se tulee ennen lain voimaantuloa. Tämä on tarkistettavissa myöskin niiltä virkamiehiltä, joiden kanssa olen työskennellyt ja joille olen antanut sen tehtäväksi aikoinaan. Voin tuoda sen ihan päivämäärällisesti esille omassa puheenvuorossani.

Pirkko Peltomo /sd(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Sotaveteraaneja on maassamme enää kovin vähän, ja siksi on tärkeää, että tämä kömmähdys, joka viime kaudella jäi voimaan, nyt korjataan.

Tein myös asiasta kirjallisen kysymyksen, ja opetusministeriön vastauksessa todetaan 15. huhtikuuta, että opetusministeriössä on ryhdytty valmistelemaan hallituksen esitystä, jonka perusteella seurakunnat voisivat tulevaisuudessakin edelleen luovuttaa vanhan käytännön mukaisesti sotaveteraaneille ilmaisen hautasijan, joten eiköhän hallitus tämän asian korjaa.

Jaakko Laakso /vas(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Olennaista hyväksytyssä uudessa hautaustoimilaissa on tietenkin se, että kirkkoon kuulumattomia ja kirkkoon kuuluvia ei enää voida kohdella eri tavoin. Eli lähtökohtana on se, että hautauksesta perittävät maksut ovat saman suuruiset.

Mutta täytyy sanoa, että hieman huvittavaa on kuunnella sitä, kuinka hallituspuolueet ja oppositiossa oleva kokoomus kilpailevat siitä, kuka saa veteraanit halvimmalla hautaan. Vaikuttaa siltä, että tällä keskustelulla peitetään sitä, että eläkepolitiikassa ei ole tapahtumassa muilta osin mitään muuta edistystä kuin että todellakin ilmaiseksi on tarkoitus nyt eläkkeellä olevat veteraanit haudata.

Aulis Ranta-Muotio /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! On mielestäni aivan hyvä asia, että lakia muutetaan niin, että sallitaan tämä nykykäytäntö, että seurakunnat voivat harkita, myöntävätkö veteraaneille ilmaisen hautapaikan. Ed. Väistön vaihtoehto aloitteessa oli se, että laissa kirjattaisiin, että seurakunta ei saa periä. Pidän kyllä parempana sitä toista vaihtoehtoa, mikä on nykyisinkin käytäntö, että seurakunta voi harkita tämän. Useimmat seurakunnat varmasti näin tekevät.

Olen myös sitä mieltä, että veteraaniasiaa pitää myös heidän eläessään vielä pyrkiä hoitamaan. Tämä on tietysti kunnianosoitus heille, mutta se ei ole riittävä. Se on sitten jo myöhäinen kunnianosoitus, kun on tästä hautapaikasta kysymys. Tämäkin asia on korjattava.

Kimmo Sasi /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Eduskunnassa tapahtui vakava virhe talvella, kun veteraaneilta vietiin ilmaiset hautapaikat. Tältä osin täytyy sanoa, että nyt kun on laaja yhteisymmärrys tämän korjaamiseen, niin kyllä nyt hallintovaliokunnalla on suuri vastuu. Meillä on tässä useita aloitteita, ja mielestäni työ pitää aloittaa välittömästi näitten aloitteitten pohjalta. Veteraanit eivät saa elää epävarmuudessa. Tänä keväänä tämä asia on hoidettava, vaikka näitten lakialoitteitten pohjalta, ja käsittely pitäisi aloittaa välittömästi, että tiedetään, että eduskunta on tässä asiassa tosissaan. Minä en luota hallitukseen.

Erkki Pulliainen /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! En tahdo ystävääni hallintovaliokunnan silloista ja nykyistä puheenjohtajaa millään tavalla rusikoida, mutta uskallan nyt kuitenkin tuoda sen esille, että kun liikennevaliokunnassa viime kaudella näitä tämmöisiä viime hetken havaintoja tehtiin, niin yön aikana ne pykälätekstit tulivat ministeriöstä, vaikka muutoin oli kyllä usein huomautettavaa, ja seuraavana päivänä ne hoidettiin viime tingassa ja asiat tuli hoidettua.

Olen nyt tässä sitä mieltä, että jos ei seuraavassa presidentin esittelyssä tätä hallituksen esitystä ole, niin hallintovaliokunta ryhtynee välittömästi toimenpiteisiin ja, kun asia on saanut näin paljon julkisuutta, hoitaa sen ehdottoman vaihtoehdon mukaan, koska nyt se on jo niin iso asia, että se on sen ehdottoman vaihtoehdon mukaan hoidettava.

Jukka Vihriälä /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! On tärkeää, että veteraanit saavat ilmaisen hautapaikan, mutta kyllä tässä asiassa täytyy todeta se, että kun eduskunta käsitteli tämän lain 7. päivänä helmikuuta tänä vuonna ja päätti työnsä 18. päivä helmikuuta ja kun hallintovaliokunnassa todettiin tämä ongelma, niin miksi ei pystytty korjaamaan siinä välissä ja tuomaan silloin tänne uutta esitystä, tai hallintovaliokunta yhdessä ministeriön kanssa olisi voinut korjata tämän kysymyksen, jos olisi halua ollut. Kun ajattelee, mikä byrokratia tässä on nyt, ja kun kaikki olemme yksimielisiä, että tämä pitää korjata, se olisi varmasti voitu, jos olisi ollut poliittista tahtoa, jo edellisellä kaudella korjata, mutta hyvä, että se ollaan nyt korjaamassa.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Veteraanien eläessä on heille taattava pääsy lääkäriin ja taattava pääsy heidän eläessään kuntoutukseen. Nämä ed. Laakson mainitsemat eläkeongelmat, esimerkiksi kansaneläkkeen pohjaosa-asia, pitää uudelleen katsoa. Niiden vaikutusten pitäisi olla silloin, kun nämä ihmiset elävät. Nyt tämä tungos tämän asian oikaisemisessa muistuttaa tungosta köyhien hautausmaalla, todellakin monta tahoa on liikkeellä. Kuitenkin kysymyksessä on sen tyyppinen päätös, joka koskee vasta vainajia. On hyvä, että tämä asia nyt oikaistaan.

Lopuksi totean, että jotkut asiathan juuttuivat hallintovaliokuntaan, muun muassa luonnonsuojelulain uudistus. Ymmärrän kyllä sen ruuhkan, mutta myös se, mitä ed. Pulliainen sanoi, on hyvä huomioida.

Matti Väistö /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Hautaustoimilaki oli perustuslakivaliokunnassa lausunnolla. Saimme sieltäkin lausunnon aivan valmistelun viime vaiheessa. On syytä tässä painokkaasti todeta, että siinä hallituksen esityksen valmistelussa, johon entinen ministeri Dromberg täällä viittaa, ja myöskään siinä aiemmassa komiteatyössä tämä kysymys ei ollut noussut millään tavoin esille. Se nousi esille vasta hallintovaliokunnan asiantuntijalausunnon yhteydessä. Kun opetusministeriön edustaja oli valiokunnassa kuultavana aivan viime vaiheessa siinä kaiken ruuhkan keskellä, hän vain totesi, että tämä tulisi ottaa huomioon. Silloin totesimme, että siihen liittyy niin monenlaisia näkökohtia, että tehdäksemme hyvää lainsäädäntöä on parempi, että se jää yli vaalien ja että hoidamme asian erillisen valmistelun pohjalta uudella hallituksen esityksellä, jolla tämä asia ehditään vallan hyvin hoitaa ennen lain voimaantuloa, ensi vuoden alkua, hyvän valmistelun ja hyvän lainsäädännön mukaisesti.

Nils-Anders Granvik /r(esittelypuheenvuoro):

Värderade herr talman! I förvaltningsutskottets beredning av den nya begravningslagen, som godkändes av riksdagen den 7 februari 2003, skedde ett misstag så till vida att lagen inte godkänner frånsteg i stadgandet att alla skall betala lika mycket för en gravplats som ägs och upprätthålls av en evangelisk-luthersk församling eller samfällighet. Enligt min uppfattning är det inte i samstämmighet med lagstiftarens vilja och avsikt utan måste ses som ett misstag i arbetet.

Jag tror att många som berett lagen kände sig illa berörda av misstaget och debatten om regeringsprogrammet visar att det finns en politisk vilja att rätta till det skedda. Respekten för våra veteraners insatser bör fortsättningsvis visas och ett sista sätt är att gratis upplåta gravplats när veteranerna går till den sista vilan.

Meillä on nyt tilaisuus muutamalla lakialoitteella, joista yksi on allekirjoittaneen, korjata virheemme. Aloitteet pyrkivät periaatteessa samaan tavoitteeseen, ja vaatimukset voidaan varmasti yhdistää valiokuntakäsittelyssä.

Periaatteellisesta syystä yksi kohta arveluttaa minua. Mielestäni meidän ei tulisi laissa velvoittaa seurakuntia tai seurakuntayhtymiä luovuttamaan hautapaikkoja ilmaiseksi, vaan antaa niille laissa se mahdollisuus, jonka ne käytännössä toteuttavat. Minusta tuntuu vähän oudolta sanella kirkolliselle yhteisölle, mitä sen pitäisi tehdä. Ilmaisen hautapaikan pitää olla todiste kunnioituksestamme veteraaneja kohtaan, (Ed. Halme: Kaikki eivät kunnioita!) ei ylhäältäpäin saneltu päätös.

Yksi seuraus lain velvoitteesta on, että valtio saa moraalisen vastuun korvata seurakunnille lain aiheuttamat kulut. Luotan siihen, että seurakuntien harkintakyky on riittävä ja että ne pystyvät tekemään oikean päätöksen, jos laki ei aseta esteitä. Pääasia on, että virhe korjataan. Mitään vahinkoa ei ole tapahtunut, koska laki hyväksyttiin vuoden alussa ja tulee voimaan vasta ensi vuoden alusta. Täydennys ehditään tehdä ilman paineita.

Herr talman! Huvudsaken är att misstaget rättas till. Ingen skada är skedd, eftersom lagen antogs i början av året och skall träda i kraft först från nästa årsskifte och en komplettering hinner göras utan tidspress. Jag tycker att det är ganska onödigt att vi tävlar om vem som vill mera bra. Huvudsaken är att misstaget rättas till. Jag tycker också att det är bra att ministeriet i god tid har satt i gång beredningen av en korrigering av lagen.

Petri  Salo  /kok (esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Hyvät edustajat! Täällä kahdessa edellisessä esittelypuheenvuorossa on jo seikkaperäisesti käyty läpi hallintovaliokunnan viime vaalikaudella ollutta hautaustoimilain muutosta. Voin yhtyä kuitenkin valiokunnan nykyiseen ja silloiseen puheenjohtajaan, että kysymys ei varmaankaan ollut poliittisen tahdon puuttumisesta hallintovaliokunnassa, kun tämä asia tuli ilmi, vaan totesimme siinä työruuhkassa, jota viimeisellä viikolla hallintovaliokunnassa käsiteltiin, että tästä täytyisi avata uusi asiantuntijakuuleminen, pykälämuotoilu ja harkinta ja katsottiin, että ennen lain tulemista voimaan tämä ehditään korjata.

Tästä tehtiin myöskin, kuten esittelytekstistä näette, hallintovaliokunnan mietintöön tarkat selostukset. Ymmärsimme myöskin niin, että opetusministeriössä aloitettiin välittömästi valmistelu, (Ed. Dromberg: Aloitettiin!) joka johtaisi siihen, että uusi lakiesitys saataisiin pikaisesti uudelle eduskunnalle heti, kun valtiopäivät ovat järjestäytyneet, ja laki voidaan parannetussa muodossa ottaa käytäntöön ennen kuin laki tulee voimaan. Se, mitä nyt sitten uuden hallituksen erillisten ministereitten kannanottona on tullut, on ollut enemmän tai vähemmän nyt sitten jälkijäähdyttelyä tämän osalta. Oikeastaan syypäitähän tässä nyt tietenkin voidaan katsoa, kuka tässä on ollut, mutta mielenkiintoista on se, että kolme ensimmäistä lakialoitteen tekijää sattuvat kaikki olemaan myöskin edellisen hallintovaliokunnan jäseniä, mikä osoittaa sen, että olemme tietoisesti todenneet sen asian, että lain valmistelussa on tapahtunut kömmähdys. Mutta erityistä ongelmallisuutta meille aiheutti myöskin perustuslakivaliokunnan tulkinta, joka aiheuttaa sen, että tämä asiantuntijakuuleminen jouduttaisiin joka tapauksessa avaamaan.

Täällä salissa on kuitenkin näiden lakialoitteiden käsittelyssä osoitettu myöskin sen tyyppistä harrastusta, että jospa eduskunta nyt tässä tilanteessa oma-aloitteisesti näitten lakialoitteiden pohjalta aloittaisi asiantuntijakuulemisen. Luulen, että se sopisi erittäin hyvin varsinkin tähän työtilanteeseen, koska useita hallituksen esityksiä tällä hetkellä ei ole hallintovaliokunnankaan käsittelyssä ja eduskunta itse ja hallintovaliokunta itse varmistaisi sen, että näiden lakialoitteiden pohjalta tehty uusi laki saataisiin voimaan jo nyt kevään mittaan ja saisimme tämän paljon puhutun asian pois päiväjärjestyksestä. Ymmärrän myöskin, että tässä salissa ja kaikkien meidän edustajien kesken itse tästä pääasiasta vallitsee ihan suuri yksimielisyys, mikä helpottaa varmasti tämän asian eteenpäinviemistä.

Kun itse tein tämän lakialoitteen, johon on yhtynyt kaksikymmentäseitsemän kokoomuksen kansanedustajaa, niin lähdin kuitenkin siitä, että edelleen pysyttäisiin tässä periaatteessa, että maksuja voitaisiin porrastaa tai jättää kokonaan perimättä seurakunnan jäsenyyden keston, sotaveteraani- tai sotaleskiaseman tai muun edellä verrattavaan seikkaan rinnastettavan yleisesti hyväksyttävän syyn perusteella ja tästä asiasta päättäisivät seurakunnat, ihan niin kuin ne ovat tähänkin asti tehneet. Toivon kuitenkin kaiken tämän julkisen hässäkän ja keskustelun pohjalta asiallista ja nopeaa eteenpäinmenoa tälle lakialoitteelle ja sitä, että kun lähdemme aikanaan kesälomalle, niin tämä olisi eduskunnan osalta loppuun käsitelty.

Kaarina Dromberg /kok:

Herra puhemies! Kohua herättänyt veteraanien ilmaiset hautapaikat on saanut keskustelun aikaan tärkeästä kysymyksestä. Täällä tänään on käsiteltävänä yhteensä neljä lakialoitetta koskien veteraanien ilmaisia hautapaikkoja. Haluan tuoda kansanedustajien tietoon, että hautaustoimilain valmistelun yhteydessä opetusministeriön kuulemien asiantuntijoidenkaan taholta ei tullut tämä ongelma esille. Lakiehdotuksesta käytiin laaja asiantuntijakierros. Lausuntopyyntö tehtiin sadalleviidellekymmenelle taholle, ja vajaat sata antoi lausuntonsa. Lakia valmisteltiin noin neljä vuotta ja sitä varten asetettiin erityinen hautaustoimijaosto, jonka käsittelyn yhteydessä asia ei tullut esille.

Tämän päivän Helsingin Sanomissa Yrjö Jämsänen otsikolla "Kirkolliskokous unohti veteraanit" toteaa muun muassa, että hautaustoimilaki oli kirkolliskokouksen lausunnolla ja "Mikäli kirkolliskokous olisi muistanut lausunnossaan veteraaneja, olisi se todennäköisesti toiminut unilukkarina eduskunnassa muistuttamassa jostain kaukaisesta asiasta. Asia siis unohtui tai kenties haluttiin unohtaa". Näin hän kirjoittaa tämän päivän Helsingin Sanomissa. Asia tuli esiin vasta eduskunnan hallintovaliokunnan käsittelyssä. Näinkin tärkeä asia olisi ollut syytä korjata vielä valiokuntavaiheessa. Mietinnössään valiokunta tyytyy vain toteamaan, että se pitää tärkeänä, että vastaisuudessakin on mahdollista noudattaa useiden seurakuntien tapaa luovuttaa ilmainen hautapaikka sotaveteraaneille. Ihmettelen, että asiasta ei edes tehty pontta, vaan sitä pidettiin vain tärkeänä. Mutta on nyt hyvä, että se asia on kuitenkin selvitetty täällä, mikä on ollut tarkoitusperä.

Herra puhemies! Laki hyväksyttiin 7. helmikuuta eduskunnassa, jonka jälkeen opetusministeriössä aloitettiin lakimuutoksen valmistelu, niin että lakimuutos olisi voimassa ennen hautaustoimilain voimaantuloa. Tämä vielä nyt ihan painotetusti sanottuna täällä. Asiasta teki myöskin kyselyn ed. Pirkko Peltomo 26. maaliskuuta 2003, ja 7.4. hyväksymässäni vastauksessa, joka oli luonnos vielä siinä vaiheessa, ilmoitetaan: "Opetusministeriössä on ryhdytty valmistelemaan hallituksen esitystä, jonka perusteella seurakunnat voisivat tulevaisuudessakin edelleenkin luovuttaa vanhan käytännön mukaisesti sotaveteraaneille ilmaisen hautapaikan." Toisin sanoen oli jo siis 7.4., kun tämä luonnos oli pöydälläni ja hyväksyin sen ok-merkinnällä. Kulttuuriministerinä, joka hoitaa kirkollisasioita, olen ollut vastuussa vastauksen sisällöstä. Sitä ei saa pilkullakaan muuttaa, kun asianomainen ministeri on sen hyväksynyt. Siis lomalla ollessani sijaisenani toiminut opetusministeri Rask ainoastaan allekirjoitti jo hyväksymäni vastauksen 15. päivänä huhtikuuta 2003.

Heti pääsiäisen ja ministerivaihdon jälkeen annoin eväitä uudelle kulttuuriministerille Karpelalle. Yksi tärkeimmistä valmisteilla olevista asioista oli ilmaiset hautapaikat veteraaneille -lakimuutos. Olinkin tosi hämmästynyt, kun seuraavana sunnuntaina 27. huhtikuuta veteraanipäivästä tehty pääuutinen oli, että kulttuuriministeri Karpela oli käynnistänyt lakimuutoksen, joka turvaa veteraaneille jatkossakin ilmaisen hautapaikan. Siis todella ihmettelen, että hän oli sen käynnistänyt, vaikka se oli aloitettu jo aikoja sitten. (Ed. Taipale: Ei se ole hänen vikansa, vaan lehdistön!) Muun muassa Helsingin Sanomat kirjoittaa 28. huhtikuuta: "Kulttuuriministeri Tanja Karpela lupaa ensimmäisenä virkatoimenaan sotaveteraaneille ilmaiset hautapaikat. Karpela kertoi antaneensa uuden hautaustoimilain muuttamisen virkamiesten tehtäväksi." Sama toistuu Hesarin verkkosivuilla 28.4. ja myöskin Suomenmaassa 29.4. (Ed. Taipale: Haukkukaa sitä, älkääkä Tanjaa!)

Selityksiä on sen jälkeen riittänyt tarpeeksi siitä, että olen tulkinnut ministeri Karpelan puhetta väärin. Olen pyytänyt puhetta nähtäväksi useampaan kertaan. Pyynnöistä huolimatta en ole sitä tähän päivään mennessä saanut. Onko tämä sitä uutta, avointa hallituspolitiikkaa, jota meille on vakuutettu?

Kaikesta huolimatta toivon, että tämä lakimuutos etenee mahdollisimman nopeasti myöskin eduskuntaan päätettäväksi.

Matti Väistö /kesk(vastauspuheenvuoro):

Herra puhemies! Minusta olennaista on, että tämä asia tulee hoidettua. Meillä on uusi hallitus. Uusi hallitus antaa esityksiä. Edellinen ei ehtinyt tätä antaa. Ymmärrän, että valmistelu aloitettiin muun muassa sen keskustelun pohjalta, johon minäkin puheenjohtajana valitettavasti jouduin osallistumaan vähän sellaisessa hengessä, että tämä muka oli ikään kuin eduskunnassa tehty. Näinhän ei ollut. Täällä se huomattiin, ja viesti meni nopeasti ministeriön valmisteluun.

Mitä tulee tähän tilanteeseen, miksi sitä ei korjattu, täällä jo ed. Salo totesi, että perustusvaliokunnan lausunto hämmensi jossain määrin sitä, mihin seurakunnilla on mahdollisuus, millaiseen erilaistamiseen, ja osa meistä tulkitsi niin silloin vielä edelleen, että entiset käytännöt ilmaisten hautasijojen osalta voivat jatkua. Todettakoon, että hautasijojen maksuissahan on erittäin suuri poikkeama. 25 vuoden hautasijamaksujen ero muutama vuosi sitten oli 5 markkaa pienin per 25 vuotta, kun markoista puhuttiin, ja 2 400 kallein. Haudan avaus, peittäminen ja peruskunnostus, siinä vaihteluväli oli seurakuntien välillä 100 markkaa, kallein 1 660 markkaa.

Tony Halme /ps:

Arvoisa herra puhemies! En ole ainoa, joka olin ihmeissäni lukiessani — oliko se Hesari, Taipale vai Iltalehti — ministeri Karpelan lupauksia. Olen samaa mieltä kuin ed. Dromberg. Ehkä täällä leivottiin leipä, ja Karpela vei sen sitten sotaveteraaneille kehuen, että hän oli leiponut sen.

Mutta tähän lakiin. En voi olla mitenkään samaa mieltä, anteeksi vain, ed. Dromberg, kun sanoitte, että sitä ei saisi yhtään muuttaa. Meidän pitäisi ehdottomasti muuttaa tämä "voi vapauttaa". Nimittäin kaikkien pitäisi ehdottomasti saada vapaa hautapaikka eli lakiin pitäisi tulla muutos, että kirkkoa "velvoitetaan" antamaan kaikille sotiemme veteraaneille ja rintamamiehille ja -naisille vapaa hautapaikka jokaiselle tasavertaisesti. Tämä on nimittäin vähintä, mitä valtion pitäisi sotiemme sankareille tehdä. Olen ottanut Kirkkohallitukselta selvää, että vain noin 80 prosenttia kirkoista antaa tämän vapaan hautapaikan. Nyt kun olemme niin suvaitsevaisia ja tasavertaisia tällä hetkellä, niin eikö kaikki kirkot silloin pitäisi velvoittaa antamaan vapaa hautapaikka.

Haluan myöskin tässä selventää, kun tätä asiaa vatvotaan eteenpäin ja eteenpäin, että tämä pitäisi muuttaa heti tällä muutoksella. Toivon, että nämä viime hetkellä saamani tiedot eivät ole totta. Nimittäin 33 veteraania kuolee päivittäin. Tämän tunnin jahkauksen aikana on 2 kuollut.

Pentti Tiusanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä asia on tietysti sinänsä arvokas, ja on hyvä, että nyt ovat liikkeellä olleet uusi kulttuuriministeri, edellinen kulttuuriministeri ja kansanedustajat useammalla lakialoitteella. Tuo, mitä hallintovaliokunnan puheenjohtaja puhui, hallintovaliokunta jo avasi tämän keskustelun, joten se, mitä Helsingin Sanomissa todetaan unilukkarin roolista, ei sinänsä ollut eduskunnan suhteen tarpeen, vaan hallintovaliokunnan jäsenet olivat tässä asiassa hereillä.

Lopuksi totean, puhemies, sen, että todella olisi parasta, jos yhtä innokkaasti elävien veteraanien asiaa ajettaisiin kuin tätä hautasijaa.

Seppo Lahtela /kesk:

Arvoisa herra puhemies! Ed. Tiusanen viittasi äsken siihen, että elossa olevien veteraanien asioitten hoidosta tulee pitää huolta, kantaa huolta ja kantaa vastuuta. Mielestäni ed. Tiusanen puheenvuorossaan kiteytti erinomaisen hyvin sen asian siitä, että myös niiden veteraanien, jotka elävät, elämän tulee olla helppoa ja yksinkertaista, kunniakasta ja sellaista, miten sanoisinkaan, tekoja kunnioittavaa ja huomioivaa. Mutta yhtä läheisesti asiaan liittyy se, että veteraani eläessään tietoisesti tietää, että seurakunta ottaa hänet multiinsa, isänmaa palkitsee ilmaisella hautapaikalla sen jälkeen, kun hänestä aika jättää. Näitä asioita ei voida erottaa eikä niitä voida toiseksi vääntää, olipa sitten kysymys hautapaikasta tai päivittäisestä elämästä.

Suomalainen veteraani tietää, että Suomen kansa kunnioittaa näitä isänmaan rakentajia, isänmaan olemassaolon pysyttäjiä, joka päivä kaikissa tehtävissä, kaikissa hetkissä, niin kuin tämänpäiväinen keskustelukin täällä osoittaa ja näyttää. Tähän keskusteluun on syntynyt sävy siitä, kuka tämän huomasi ja kenen ansiota ja missä vaiheessa tämä asia oli olemassa. Mielestäni tietysti, jos tässä valmisteluvaiheessa olisi valiokuntakäsittelyn aikana silloin, kun tätä hautaustoimilakia käsiteltiin, tullut jollekin mieleen kuulla erityisesti veteraanijärjestöjä tässä asiassa, tämä asia olisi saattanut tulla silloin jo vahvemmin näkyviin. Mutta täällä ymmärrän erinomaisen hyvin ja erityisesti arvostan ed. Drombergin niin kuin ed. Väistönkin näkemystä tässä asiassa, että täällä on lähdetty liikkeelle hyvissä ajoin, tämä on huomattu ja valmistelu on lähtenyt oikein elämään. Mutta olen myöskin siitä varma, että ääni kentältä heräsi veteraanien keskuudessa ja sieltä syntyi se virike, millä tähän valmisteluun lähdettiin ja tehtiin.

En tässä asiassa tämän puheenvuoron aikana ryhdy erityisemmin arvostelemaan siitä, kenen vika tässä show’ssa ja tässä välistävetämisessä on ollut olemassa, mutta jokainen kuulija tietää ja ymmärtää sen, mikä sydämestäni lähtee ja mihin kirveeni ja nuoleni osuu, jos sen nimen ja ajatuksen lausun, kenen vika ja syy tässä asiassa on olemassa. Toivottavasti missään muussa asiassa ei lähdettäisi veteraanien asemalla, yhteiskunnallisella arvonannolla, näin kiivaasti ja näin vahvasti tekemään sellaista päivänpolitiikkaa, niin kuin tästä on nyt muodostunut ja tullut.

Herra puhemies! Uskon, että tämä keskustelu on täällä avartanut näköalaa, avartanut sen näköiseksi, että valiokunta pystyy näissä hyvissä aloitteissa jo tekemään ja työstämään sen muutoksen, mitä tähän tarvitaan ja mitä nämä esitykset esittävät. Mutta sisältöön.

Täällä on usean erityylisen painoarvon mukaista tekstiä olemassa. Usealla eri rivillä lukee se, mitä tässä ajetaan takaa. Mielestäni ehkä kaikkein selvimmin lain tekstin osalta se näkyy ed. Väistön tekstissä niin mainittuna, että se koskisi myöskin leskiä ja puolisoita samalla lailla tähän asiaan tehden ja toteuttaen kuin myöskin veteraania. Mielestäni tämä on vähin, mitä tähän pitää sisällyttää ja tehdä, ja myöskin se, mitä todetaan useassa tekstissä, että voidaan vastaavissa olosuhteissa myöskin muille myöntää tämmöinen etuus, jos yleinen etu ja yleinen järjestys sitä vaatii. Tarkoitan yleisellä järjestyksellä yleistä tarvetta ja mielialaa.

Mielestäni ed. Pulliainen vastauspuheenvuorossaan totesi, että ei riitä se, että voi olla mahdollista, vaan sen tulee sisältyä sillä sisällöllä, että on annettava. On annettava sotiemme veteraaneille ilmainen hautapaikka, ja mielestäni sen asian puitteissa, niin kuin ed. Halme totesi, poistuma on 30 päivässä. Tällä asialla on kiire, koska tämän kanssa ei enää tämän pidempään tässä yhteiskunnassa ole varaa politikoida eikä pelata. Se pitää saattaa järjestykseen ja kuntoon ja samanaikaisesti pitää myöskin kirkastaa sitä näköalaa, että joka päivä, joka aamu, joka ilta on kannettava huolta veteraaneista, veteraanien asemasta ja siinä samassa yhteydessä myöskin siitä rakentajasukupolvesta, joka tämän isänmaamme on tähän malliin saattanut ja rakentanut.

Petri  Salo  /kok (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Jotta kaikki salissa vielä paikalla olevat huomaavat, tällä hetkellä noudatetaan kuitenkin näissä asioissa sitä vanhaa, olemassa olevaa lakia, joka mahdollistaa seurakunnille harkinnan perusteella toteuttaa näitä kaikkia tarpeita, mitä ed. Lahtelakin totesi. Ed. Lahtela totesi useaan kertaan, että veteraaneja tulisi auttaa nimenomaan nyt, kun he vielä elävät. Olen aivan täysin samaa mieltä. Tämä säännös kuitenkin koskettaa nimenomaan perikuntien ja muitten asemaa enemmän kuin veteraaneja itseään taloudellisesti. Jos veteraanien taloudellista asemaa halutaan parantaa eliniän aikana, silloin ovat rintamalisän nostaminen, kansaneläkkeen pohjaosan palauttaminen ja indeksitarkistukset tarpeen. Toivonkin, että ed. Lahtela on ponnekkaasti edelleen näitten asioitten kanssa tekemisissä.

Pentti Tiusanen /vas(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Täällä tuli esille todellakin edellisessä varsinaisessa puheenvuorossa se, miten painokkaasti tulee painottaa elävien veteraanien asiaa. Ed. Seppo Lahtela viittasi tähän mielestäni sinänsä aivan hyvin. Mutta haluaisin vielä painottaa ja täsmentää sitä, että jotta tuo luku, 33 vuorokaudessa poistuma, ei olisi niin iso, meillä pitäisi toimia paremmin kuntoutus ja paremmin lääkäripalvelut, päästä lääkäriin, saada hoitoa. Väitän, että nimenomaan vanhemman väestön kohdalla tämä ongelma, mikä meidän sairaanhoitoamme tällä hetkellä koskee, sen kriisitilanne, tuntuu kaikkein pahimmin. Siihen kuuluvat myös veteraanit.

Tony Halme /ps (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Olen samaa mieltä ed. Tiusasen kanssa ja myöskin ed. Lahtelan, että nyt tämä homma pitäisi saada loppuun mutta myöskin tällä uudella lisäyksellä, mistä minä ja Lahtela olimme samaa mieltä. Nyt kun ollaan näissä veteraaniasioissa ja puhutaan niistä, se olisi tietenkin parempi tuoda esille ja nopeasti, niin kuin ed. Tiusanen sanoi, että eläviä veteraaneja pitäisi tällä hetkellä auttaa, jotta tämä luku 33 ei olisi niin korkea. Mutta myös veteraanit ovat nyt jo niin vanhoja, kun minä käyn heitä melkein viikoittain tapaamassa, että he eivät halua enää kuntoutusta ja hoitoa vaan kotihoitoa, koska he ovat jo niin vanhoja, että he eivät pääse kuntoutuskeskukseen. Haluan myöskin lisätä ed. Tiusasen sanomaan, että myöskin ilmaisten lääkkeiden pitäisi olla päivänselvästi valtion kustannettavat veteraaneille ja myöskin rintamanaisille ja -miehille.

Marja Tiura /kok:

Arvoisa puhemies! Todellakin ihan muutamaa puheenvuoroa haluaisin kommentoida.

Ensinnäkin ed. Seppo Lahtelalle vielä haluan tuoda sen asian esille, että tällä hetkellähän me noudatamme nyt voimassa olevaa lakia ja tämä uusi hautaustoimilaki on astuva voimaan 1.1.2004 ja sen tähden on tärkeää, että tämä asia korjataan, ennen kuin uusi hautaustoimilaki astuu voimaan.

Ed. Halmeelle ihan sen verran haluaisin myöskin kommentoida, että me kuulimme tämän asian käsittelyn yhteydessä hallintovaliokunnassa eri veteraanijärjestöjä. Mutta veteraanijärjestöt eivät myöskään siinä tilanteessa kiinnittäneet tähän asiaan huomiota, koska yleinen käsitys asiasta oli se, että tämä voimaan astuva hautaustoimilaki ei poistaisi sitä mahdollisuutta, että seurakunnat voisivat myöntää ilmaisia hautapaikkoja.

Tämän asian käsittelyn yhteydessä olen sitä mieltä, että tällä hetkellä on turha puhua siitä, kuka teki, mitä teki, milloin teki, vaan tärkeintä on se, että tämä asia saadaan mahdollisimman nopeasti korjattua niin, että sotiemme veteraanit voitaisiin haudata ilmaiseksi 1.1.2004 eteenpäin, kuten nytkin seurakunnilla on harkintavalta tämän asian käsittelyn yhteydessä.

Mutta toinen asia myöskin, jonka toivon uuden hallituksen esityksessään tuovan ja nostavan esille, on se, että seurakunnille annettaisiin siinä mielessä vielä harkintavaltaa, että koska meillä on hyvin erilaisia veteraaniryhmiä, meillä on myöskin sotaorpoja — Sotaorpoyhdistys toimii hyvin aktiivisesti tällä hetkellä — ja myöskin -leskiä, myöskin nämä muut ryhmät voitaisiin ottaa tässä yhteydessä esille ja heille myöskin voitaisiin antaa mahdollisuus ilmaiseen hautapaikkaan.

Leena Rauhala /kd:

Arvoisa puhemies! Meillä on nyt käsittelyssä hautaustoimilaki. Näen, niin kuin monissa puheenvuoroissa on tullut esiin, että siinä meillä tulee olla yksimielinen tavoite, että sotiemme veteraanit saavat ilmaisen hautapaikan, hautaamisen. Tietysti tärkeää on keskustella ja puhua tästä, mistä elämän aikana sotaveteraaneille kuntoutusta ja muuta tukea 100-prosenttisesti ja ylikin tarjotaan. Jos puhutaan nyt tästä hautaustoimilaista, se tulee saada kunniakkaasti perille ja priorisoida tietenkin, että kaikki se, mitä me teemme sotaveteraanien eteen, on todella tärkeää ja se täytyy tehdä.

Nyt, kun täällä on neljä erilaista lakialoitetta, minulle viestittyy tietysti koko tämä keskustelu siitä, kun tässä on erilaisia esityksiä, mikä on sitten pykälien muotoilun lopputulema. Toivoisin, että tämä kiireellisesti nimenomaan otettaisiin, ei ehkä hallituksen esityksenä vaan eduskunta ottaisi sen valiokuntakäsittelyyn ja asiantuntijakuulemiseen ja jätettäisiin tämä kilpailu, kuka pisteet on tästä keräämässä. Siinä olisin kyllä näkemässä sitä laajempaa, että todella asiantuntijakuulemisen myötä päästäisiin käsitykseen siitä, mitkä kaikki ovat ne ryhmät, jotka tulee ottaa tähän mukaan. Tämä oli erittäin arvokas. Se on siellä jossain lakialoitteessa, ja ne on todella arvioitava nyt. Oli erittäin arvokas puheenvuoro, jossa tuli, että me nimenomaan puhumme sotaveteraaneista emmekä niistä, jotka sen jälkeen ovat rahaa jakamassa. Teemme kaikkemme, että he saavat sen arvostuksen ja arvokkaan elämän loppuun saakka. Toivon, että tämä tulee kiireellisesti käsittelyyn.

Eero Akaan-Penttilä /kok:

Arvoisa puhemies! Oma asenteeni hautaustoimilain 6 §:n muuttamiseen tulee ilmi siitä, että olen nähnyt aiheelliseksi kirjoittaa nimeni kahteen näistä neljästä lakialoitteesta alle, joten sen puolen korostamiseen ei tarvita varmaan lisää sanoja.

Mutta tulin tänne eteen sen takia, että ilmeisesti kaikki olemme samaa mieltä, että tämä on yksi asia, joka on tyypillistä kunniavelan maksamista sotaveteraaneille. Kuuntelin edellisiä puheita kaikkia tässä asiassa. Hyvin lyhyessä ajassa on ollut mukana yksi tämän hallituksen istuva ministeri, yksi edellisen hallituksen ministeri, jonka aikana tämä asia erittäin huolellisesti vietiin jo loppuun, ja niin kuin kuulimme, vietiin niin selvästi loppuun, että jopa sotaveteraanit itse luulivat, että asia on hoidossa. Sen lisäksi hallintovaliokunnan puheenjohtaja, joka on ollut erittäin arvostettu omassa työssään, yökaudet välillä lausuntoja värkännyt, näki suurta huolta tästä. Hän on nähnyt nyt siitä suurta huolta. Istuvasta hallintovaliokunnasta moni on käynyt täällä sanomassa, miten tätä asiaa piti jo silloin ajaa eteenpäin. Nyt he ovat sanoneet sen uudestaan. Eri puolueista ympäri tämän salin on pelkästään sanottu, että tämä asia pitää hoitaa. Olen kaikista näistä asioista samaa mieltä. Sen lisäksi on vielä neljä lakialoitetta tehty, yksi kirjallinen kysymys, ja kuten sanottu, tämä suuri yksimielisyys.

Mitä tämä silloin, arvoisa puhemies, tarkoittaa? Se on erittäin suuri haaste tälle eduskunnalle. Itse asiassa voisi sanoa niinkin, että sama se, kenelle täällä, mutta niin että, puheenjohtaja Väistö, tämä asia tulee hoidettua tämän kevään aikana. Minusta ei kestä mitään kritiikkiä meidän byrokraattinen asenteemme, jos tämän laatuinen seikka, joka on näin selvä, pikkuinen nips naps -homma, ei nyt toteudu. Hallintovaliokunnan puheenjohtaja ja istuva ministeri ovat samasta puolueesta. Ei ole mitään estettä, että tässä käytetään niitä oikoteitä, joita tässä talossa voidaan käyttää, ihan muutaman viikon sisällä, jos vaan halutaan.

Itse asiassa tämä menee hyvin lähelle sitä tilannetta, mitä nyt on puhuttu nykyisen hallituksen politiikasta, sen läpinäkyvyydestä, sen luotettavuudesta, sen toimintavalmiudesta ja halusta jne. Kyllä minä sanoisin, että tässä on nyt pääministeri Jäätteenmäellä joukkoineen todellinen näytön paikka niiden isojen asioiden lisäksi, mitä teillä on hallituksessa, siirtää tämä pölyhiukkasen kokoinen asia oikeaan järjestykseen ajoissa. Tämä on sikälikin vielä helppoa, että tämä muutos tulee vasta ensi vuodenvaihteessa. Tässä ei ole mitään ongelmaa esimerkiksi taannehtivuuden suhteen, joka muuten olisi täytynyt ottaa huomioon, johon ed. Halme kiinnitti huomiota. Luin aivan saman lehtitiedon, jossa 33 veteraania haudataan joka päivä. Mutta se ei vaikuta, jos tämä muutos tehdään tämän kevään aikana, näiden veteraanien osalta siihen, miten seurakunnat tulevat heihin suhtautumaan, koska vanha laki on voimassa, niin kuin täällä on aikaisemmin jo sanottu.

Melkein tekisi mieli ehdottaa, puhemies, mutta en ehdota, että tämä asia jätettäisiin pöydälle huomiseksi ja pyydettäisiin, että esimerkiksi pääministeri tai vastaava ministeri tulee tänne meille sanomaan, että hän hoitaa sen ykkösasiana niin nopeasti kuin se byrokratian kannalta on mahdollista. En tee tätä ehdotusta. Se on vaan tämmöinen verbaalinen heitto. Mutta jos näin ei nyt kevään aikana tapahdu, niin kyllä esimerkiksi minun käsitykseni meidän eduskuntamme puheista ja työtavoista kärsii aikamoisen kolauksen ja se kärsii sen silloin nykyisen hallituksen politiikan takia.

Tony Halme /ps (vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Haluan tulla ed. Akaan-Penttilän ehdotukseen. Kun hän sanoi, että hänen tekisi mieli ehdottaa, minä ehdotan tätä ehdottomasti, jos se on mahdollista, otetaan se huomenna pöydälle ja pääministerin nimi alle ja hoidetaan homma pois. Tosiaankin luku 33 on liian suuri määrä meidänkin isänmaallisuutena täällä olla.

Ilkka Taipale /sd:

Arvoisa puhemies! Emme me nyt aivan yksimielisiä ole. Kyllä useat meistä pitävät tätä arvottomana keskusteluna: Itsestäänselvä asia, joka on sovittu ratkaistavaksi, siitä saadaan näin paljon jauhoja. Se on mielestäni arvotonta. Rintamalla miehet eivät varmaan miettineet sitä, kuka hautaa ja millä hinnalla, se ei ollut tärkeätä. Täällä on enemmän kuullut ylistyslauluja rintamamiesten ja sotilaiden yleisestä arvokkuudesta. Niitä täällä kuulee noin kerran kuussa.

Otan seuraavan periaatteellisemman kysymyksen esiin. Vuonna 72 ajoimme maksuttoman kansallisen terveyspalvelun Suomeen yhdessä maalaisliiton kanssa. Me pidimme sitä yli 20 vuotta tällaisena, kunnes syntyi paineita, että terveyskeskusmaksu pitää laittaa. Kunnille annettiin mahdollisuus kuntakohtaisesti päättää tästä. Helsingissä esimerkiksi päätimme yhden äänen enemmistöllä, puheenjohtajan ratkaistessa: vihreiden Kalle Könkkölä ratkaisi maksun perimisen. Hänellä itsellään on maksuttomasti neljä henkilökohtaista avustajaa ympäri vuorokauden, hän ratkaisi tämän. Täällä Helsingissä on pieni maksu ihmisille.

Mutta sitten syntyy porukka, joka sanoo, että rintamamiehille ja invalideille kyllä pitää olla ilmaista, ja siitä nousee nyt suuri meteli. Sitten tulee porukka, joka täällä eduskunnassa vaatii, että kyllä kaihileikkauksen rintamamiehille pitää olla ilmainen ja maksuton ja nopea, mutta ei muille. Tämä on sitä jeesustelua.

Vuonna 70 suurin piirtein, silloin kun vielä radikalismi oli jossain määrin vallassa, toimitimme kirjan "Ilmaiseksi" Huutomerkki-sarjaan ja katsoimme, mitkä maksuttomat palvelut olisivat yhteiskunnassa hyödyllisiä niin, että ne kohdistuvat enemmän köyhiin, mutta ne ovat kovempaa kamaa kuin veronalennukset, siis koulutus, kirjastot, eräät sosiaalipalvelut, ja niihin kuului hautaus. Olen aina ollut sillä kannalla, että synnytys ja hautaaminen voivat olla maksuttomia koko kansalle, ne maksettaisiin yleisistä verovaroista, ja siinä ei tarvita erillisryhmiä, ja missään tapauksessa tätä ryhmää ei nyt pidä laajentaa muihin erillisryhmiin. En vastusta rintamamiesten hautaamista maksutta, mutta muistakaa: Eivät he maksutta niitä kukkia saa 25:tä vuotta tai 50:tä vuotta, etenkään enempää ruusuja kuin sen minimiruusun. Kyllä muista varmasti maksetaan. Tämä taitaa tarkoittaa vaan hautapaikkaa jossakin. Ei Vanhalta hautausmaalta varmasti 50 vuodeksi saa eikä sitä paitsi tammiarkkua välttämättä, vaan jotain muuta, niin että kyllä tämä on tätä pienempää jeesustelua, mitä täällä on tapahtunut.

Varmaan muistatte Hectorin kauniin laulun, joka on nimeltään "Tuntematon sotilas". Se muistaakseni päättyy — asunnottoman miehen, yhteiskunnassa tarpeettoman miehen tarina — siihen, että "yhteiskunta maksaa matkan viimeisen". Sitä ennen hän oli unohtunut "yhteiskunnan masuuniin". Jos haluaisin hiukan vinoilla, voisin vaatia kaikille asunnottomille, kaikille työttömillekin maksutonta hautauspaikkaa.

Kun pasifistina puhun tällä tavalla, älkää luulko, ettenkö tunne rintamamiehiä. Kun olin yksi harvoista siviilipalvelumiehistä vuonna 70 Johannes Koskisen kaupungissa Hämeenlinnassa, ennen kuin hän oli syntynyt, en kertaakaan maksanut oluttani itse, vaan rintamamiehet maksoivat, ei sen takia, että halusivat kertoa juttuja, vaan olin heille maksuton lääkäri ja tutkin heidät kaikki heidän invaliditeettinsa perusteella, ja joka jätkä sai 5—10 prosenttia liitännäisvammastaan lisää rahaa, koska tunsin lääkärit ja tunsin taudit, ja silloin liitännäisvammoja tuli. Silloin muuten nämä kylpylät ja kuntoutus myös rakennettiin veteraaneille.

Tämä on minun kantani, että pitäkää hiukan pienempää ääntä ja tehkää enemmän.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa herra puhemies! On oikein hyvä, että tämä epäkohta, joka uuden hautaustoimilain myötä on päässyt livahtamaan, halutaan näin laajalla yksimielisyydellä korjata. Tosin täytyy sanoa, että kyllä edellisessä eduskunnassa myös oli useampiakin äänenpainoja, puheenvuoroja tässä salissa, joissa ennakoitiin tämä onneton tilanne, joka pääsee livahtamaan uuden hautaustoimilain myötä koskien juuri seurakuntien oikeutta viime sotien veteraanien ilmaisiin hautapaikkoihin ja muihin vastaaviin erityiskäytäntöihin, jotenka ei tämä kyllä edelliseltä eduskunnalta huomaamatta jäänyt. Mutta mitkä lienevät olleet sitten ne syyt, että uskonnonvapauslakikokonaisuus kaikkinensa piti ajaa läpi ja siinä yhteydessä tähän ei kiinnitetty huomiota, ja myös monilla oli, kuten täällä todettiin, se käsitys, että tämä ei tule koskemaan veteraaneja. Mutta laki mikä laki, ja kun lakia luetaan, niin tässä se on aika yksiselitteisesti sanottu, mihinkä se johtaisi, ja siksi tätä lakia, kuten kaikkia muitakin epäonnistuneita lakeja, pitää olla valmius korjata, eikä siinä tarvitse syyttää, ketkä ovat mitäkin tehneet. Nyt pitää vaan katsoa, mitenkä tämä laki saadaan korjattua.

Kysehän on tietystä kunniavelasta kunniakansalaisille. Tasavallan presidentti Mauno Koivistohan veteraanipäivän yhteydessä aikoinaan viime sotien veteraanit nimitti kunniakansalaisiksi, ja jo ennen tätä useimmat Suomen seurakunnat olivat kirkkovaltuustojen päätöksillä lähteneet käytäntöön, jossa sotiemme veteraanit saivat ilmaisen hautapaikan. Eli tämä on lähtenyt paikallishallinnosta ja seurakunnista liikkeelle, ja seurakunnat ovat kiitosta ansaitsevalla tavalla tätä käytäntöä laajentaneet siten, että se on ilmeisesti nyt ollut koko maassa ja on tällä hetkellä koko maassa. En ainakaan tiedä seurakuntaa, jossa ei olisi, mutta koska tämä on paikallisen tason päätös seurakunnissa, niin voihan olla, että jossakin ei ole tähän asiaan heretty. (Ed. Väistö: 80 prosenttia!) — No niin, arvoisa hallintovaliokunnan puheenjohtaja kertoi, että 80 prosenttia, ja se on todella paljon, ja näin ollen käytännössä se on melkein kaikissa seurakunnissa, ja minä uskon, että ne 20 prosenttiakin olisivat tämän käytännön aivan näinä päivinä valtuustoissaan vahvistaneet, ellei tämä uusi hautaustoimilaki sitten olisi tullut ongelmaksi.

Kun täällä on neljä hyvää lakialoitetta, niin minä vain toivon niille nopeaa ja myönteistä käsittelyä, jotta tämä epäkohta saadaan korjattua. Täällä on aivan oikein kiinnitetty huomiota kaikkiin viime sotien veteraaneihin. Korostan: myöskin naisiin on kiinnitettävä huomiota, myös kotirintamalottiin, mutta kun nyt on tästä kunniatehtävästä kysymys, jota viimeinen leposija merkitsee, ja tätä lakia nimenomaan käsittelemme, niin toivon todella, että tällä laajalla yksimielisyydellä hautaustoimilaki tältä osalta nopeasti korjataan eikä pääse syntymään semmoista katkosta, että tulevan vuodenvaihteen jälkeen tässä olisi sen enempiä ongelmia.

Matti Väistö /kesk:

Herra puhemies! Veteraanien aseman parantamiseen tulee toki kaikin tavoin kiinnittää huomiota heidän eläessään. Arvostusta ja kunnioitusta on mahdollista osoittaa myös maksuttomalla hautasijalla ja vapauttamalla heidät myös muista hautaamiseen liittyvistä kustannuksista. Totean, herra puhemies, tässä yhteydessä, että nykyiselläänhän meillä vielä ovat sekä vanha uskonnonvapauslaki että siihen liittyvät, hautaustointa säätelevät säännökset voimassa.

Kysymys on siitä, että ensi vuoden alusta tarvitaan uusi hautaustoimilaki ja se on eduskunnassa valmistunut ja siihen liittyen meillä on hyvää aikaa valmistella tämä korjaus. Mielestäni asian käsittely tulisi eduskunnan osalta saada päätökseen kevätistuntokauden aikana. Tämän asian olen kyllä viestittänyt myös valtioneuvoston suuntaan, että sieltä hallituksen esityksen muodossa korjaus tulisi hyvissä ajoin. Toisaalta meillä on nyt, herra puhemies, neljä lakialoitetta, joiden pohjalta vastaava korjaus on myös mahdollista tehdä.

Herra puhemies! Kiinnitän huomiota siihen, että vuonna 2001 keskimääräinen maksu hautasijasta ja hautaukseen liittyvistä muista kustannuksista oli 1 100 markkaa vainajaa kohti. Tämä oli 7 270 markkaa alempi kuin todelliset kustannukset, eli kustannukset ovat haudattua vainajaa kohti seurakunnissa keskimäärin noin 8 400 markkaa.

Mielestäni on hyvin tärkeää, että harkittaisiin sitä, (Puhemies koputtaa) että kaikille veteraaneille tämä maksuvapautus myönnettäisiin. Nythän meillä on edelleenkin osa seurakunnista, jotka eivät ole sitä myöntäneet.

Keskustelu päättyy.