Täysistunnon pöytäkirja 173/2014 vp

PTK 173/2014 vp

173. PERJANTAINA 13. MAALISKUUTA 2015 kello 13.13

Tarkistettu versio2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetun lain liitteen muuttamisesta

 

Johanna  Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Vihreä ryhmä ei kannata hallituksen esitystä, joka laskee polttoturpeen verotusta 3,40 eurosta megawattitunnilta 1,90 euroon megawattitunnilta. Emme pidä turpeen veron alentamista hyvänä tapana parantaa kotimaisen energian kilpailukykyä varsinkaan nykyisessä tiukassa taloustilanteessa. Jo aiemmin on päätetty luopua useista turpeelle suunnitelluista tai jo päätetyistä veronkorotuksista.

Kivihiilen käyttöä pitää vähentää ja kotimaisen uusituvan energian käyttöä vastaavasti lisätä. Vihreät jakavat nämä tavoitteet. Toissa vuonna vihreä ryhmä esitti kymmenen kohdan paketin keinoista, joilla voidaan vähentää kivihiilen kulutusta ja suosia kotimaisia uusiutuvia polttoaineita. Esitimme metsähakkeen tukeen korjausta, joka auttaisi ennen kaikkea nykyisen kaltaisissa oloissa, jolloin päästöoikeuden hinta on alamaissa, ja parantaisi metsähakkeen asemaa suhteessa fossiilisiin polttoaineisiin. Esitimme myös sitä, että Suomi toimisi aktiivisesti EU:ssa EU:n päästökaupan korjaamiseksi, jotta sitä kautta saataisiin vauhditettua uusiutuvan energiankäytön lisäämistä ja jarrutettua vastaavasti tuontipolttoaineiden käyttöä. Pulmallista hallituksen esityksessä on se, että tukitoimia kohdennetaan juuri turpeeseen, vaikka järkevintä olisi keskittyä edistämään nimenomaan kotimaisen uusiutuvan energian käytön lisäämistä ja sitä kautta auttaa vähentämään tuontipolttoaineiden käyttöä.

Kannatamme esityksestä seuraavaa lisäystä metsähakkeen tukeen. Esitämme, että tuotantotuen ehtoja ja määräytymisperusteita tarkastetaan ripeästi ja että muutokset notifioidaan uudelleen EU:ssa. Pidämme valitettavana, että metsähakkeen tuotantotuki aikoinaan ylipäätään sidottiin turpeen verotukseen. Vaadimme metsähakkeen tuotantotuen uudelleen notifiointia ja sitä, että EU tarkistaa sääntöjensä järjettömyyden asian suhteen. Tilanteessa, jossa ulkomainen fossiilinen polttoaine, kivihiili, ottaa markkinaosuuksia kotimaiselta uusiutuvalta energialta, pitäisi voida tukea kotimaista uusiutuvaa polttoainetta, metsähaketta. Markkinoiden epätasapainoa lisää sekin, että arvioiden mukaan teollisuusmaat käyttivät vuonna 2011 yli 58 miljardia dollaria fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, hiilen ja kaasun, tuotannon ja kulutuksen tukemiseen.

Arvoisa puhemies! Edellä olevan perusteella ehdotan, että lakiesitys hylätään, ja ehdotan, että hyväksytään kolme lausumaa.

1. lausuma: "Eduskunta edellyttää, että hallitus toimii ripeästi EU:n päästökaupan valuvikojen korjaamiseksi, jotta hiilidioksiditonnille saadaan sellainen hinta, joka suosii uusiutuvia polttoaineita."

2. ponsi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus aloittaa metsähakkeen tuotantotuen uudelleen notifioinnin välittömästi, jotta metsähakkeen tuotantotukea voidaan nostaa riippumatta turpeen verosta, ja neuvottelee EU:n kanssa tähän tarvittavat muutokset."

3. ponsi: "Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy toimiin energiaverotuksen korjaamiseksi niin, että kivihiilen vero nousee ja kotimaisen uusiutuvan energian kilpailuasetelma suhteessa kivihiileen vahvistuu."

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Karimäen tekemää hylkäysesitystä sekä lausuma- ja ponsiesityksiä. — Kiitos.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Nyt meillä on sen verran lyhyt tuo puheenvuorolista, että mennään sen puheenvuorolistan mukaisesti. Edustaja Autto seuraavaksi.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! On erittäin tärkeää, että hallitus laittaa kotimaiset polttoaineet tuontienergian edelle. Suomeen tuodaan vuosittain, riippuen tietysti vähän energian maailmanmarkkinahinnoista, pelkästään Venäjältä energiaa yli 9 miljardilla eurolla vuosittain. Öljyä toki tuodaan myös jalostettavaksi ja edelleen maailmalle vietäväksi, mutta nettonakin energian tuonti on kaikkiaan 8 miljardia euroa. Jos miettii, että vuodessa on 8 760 tuntia, niin tunnissa tuodaan miljoonalla eurolla energiaa maailmalta. Ja ajatelkaapa, jos osakaan siitä rahasta saataisiin kääntymään kotimaahan tuomaan työtä ja toimeentuloa maakuntiin, (Mauri Pekkarinen: Kaksi vuotta sitten hallituksen olisi pitänyt ajatella sitä!) vahvistamaan työllisyyttä ja elinkeinoja. Sen vuoksi hallituksen esitys on erittäin tärkeä.

Turpeen käytön tulee ilman muuta olla etusijalla verrattuna ulkomailta tuotavaan hiilen käyttöön. Kyllä täytyy sillä tavalla tätä vihreitten logiikkaa ihmetellä, että vaikka tällä hetkellä tietysti meillä puuta riittää myös tällaiseen energiakäyttöön ja chp-laitoksissa sitä pysytään hyvin tehokkaasti hyvällä hyötysuhteella käyttämään, niin täytyyhän meidän kuitenkin ajatella, että siitä puuraaka-aineesta pystymme myös tekemään korkeamman jalostusasteen tuotteita. Siksi on tärkeää, että tässä energiakäytössä voimme hyödyntää myöskin turvetta. On tärkeää, että kun näin tällä ratkaisulla turpeen salonkikelpoisuus palautetaan, niin myöskin ala myöskin investoi siihen, että turvetuotannon vesistövaikutukset saadaan tulevaisuudessa pidettyä minimaalisina.

Jari Myllykoski /vas:

Arvoisa herra puhemies! Käytetyistä puheenvuoroista on pakko tavallaan nyt ensimmäisenä kommentoida edustaja Karimäen puheenvuoroa ja ehkä sitä vihreiden linjaa, joka kehottaa Suomea periaatteessa järeän puun kerskakulutukseen, vain energiatuotantoon, kun turvetta ei rinnan siinä tuoda mukana.

Minun mielestäni on outoa, että jos Suomessa jo aiempi hallitus on luonut järjestelmän, jolla turvataan suomalaisen sähköenergian tuottamisen kilpailukyky kivihiileen nähden eli on tämmöinen kiikkulautamalli, jossa ykkösenä tulee hake, seuraavana tulee turve ja sitten tulee kivihiili, niin me nyt poistaisimme tämän turpeen tästä kiikkulautamallista. Minun mielestäni tämä olisi kohtuuton tilanne ja antaisi juuri väärän signaalin siitä, että hakataan kaikki puut ja poltetaan ne ja tuotetaan sitten sähköenergiaa sen, mitä saadaan. Minun mielestäni vihreiden linja ja näkemys on kyllä tässä kohtaa kestämätön tämän lain hylkäämisen osalta eikä kansantaloudellisesti mitenkään järkevää.

On selvää, että turve on apupolttoaine, ja siltä osin varmasti tiedän, että oman puolueenikin kanta on, että tällaisesta ei-uusiutuvaksi katsottavasta polttoaineesta jatkossa pitää portaittain pystyä luopumaan, jos se pystytään muuten korvaamaan, mutta puhun täällä nyt enemmän itseni näköisestä ajattelusta ja politiikasta. Siinä mielessä tässä kokonaisuudessa, mikä nyt on, myös metsähake järeän puun osalta ja tämä limittyvät toisiinsa. Toisaalta hallituksen tekemä ratkaisu siinä lainsäädännössä vähän ontuu. Puuta riittää, mutta ei sitä riitä kyllä tuolla linjauksella, mitä äsken kuulimme. Meille on tärkeätä, että meidän uusiutuvia energiamuotoja hyödynnetään, mutta niin, että polttojärjestys on edelleen hake ja turve.

On huomioitava se, että kaikki uusiutuvalla tuotettu energia asiantuntijalausuntojen mukaan mahdollistaa myös sen, että meillä ei päästökauppa toimi, ja se suosii siinä vaiheessa, kun päästökaupan hinta ei ole oikein markkinahakuinen vaan energiaa tuetusti tehdään uusiutuvilla, likaisen energiatuotannon käyttömuotoja. Eli tarkkuutta toivoisin hieman tähän ajatteluun. Totta kai uusiutuvaa energiaa pitää suosia, mutta jos sitä tuetaan niin, että päästökaupan toiminnalta ja hintaohjaavuudelta syödään pohjaa, niin se ei kyllä edistä ilmastopolitiikan menemistä siihen suuntaan, mihinkä sitä tarvitsisi ohjata.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Myllykoski totesi äsken, että päästökaupalla tällä hetkellä ei ole sellaista vaikutusta fossiilisten polttoaineitten käyttöön, että niitä päästäisiin vähentämään, niin kuin ehkä myöskin Vihreän liiton tarkoitus on. Olen samaa mieltä vihreitten kanssa siitä, että EU:ssa voisi montakin asiaa notifioida uudelleen, mutta kyllä tällä hetkellä turve on aivan selkeästi se metsähakkeen tukipolttoaine, jota tarvitaan. Se on siis kotimaista, ja tätä ovat myös vihreät kannattaneet Peikko-työryhmätyöskentelyssä elikkä parlamentaarisessa energia- ja ilmastopolitiikan työryhmässä.

Kivihiilestä on todettava juurikin se, että sitä tällä hetkellä tuodaan. Luontoliitto 2015 vaaliteesissään julistaa, että turve on saastuttavampi kuin kivihiili. Kyllä, piipun päästä mitattuna, mutta jos mietitään hetki sitä, montako tonnia kivihiiltä käytetään vuodessa, montako tonnia sitä kulutetaan turpeeseen verrattuna, ja miten kaivetaan ja millaisissa olosuhteissa, niin varmasti tilanne ja vaaka kääntyy toiseen asentoon. Kivihiili mitä ilmeisemminkin todellakin tällä hetkellä tappaa enemmän ihmisiä kuin turpeen käyttö. Kivihiiltä kuljetetaan junalla, laivalla tuhansia kilometrejä, kaivokset ovat ulkomailla, eivät Suomessa. Varmaankin puolalaisen kivihiilikaivoksen työt poikkeavat suomalaisen turvetuotantoalueen työehdoista. Turvesuolla työskennellään turvallisemmin ja suomalaisin työehdoin.

Turvetuotanto on tehnyt virheitä, mutta vanhoista synneistä ei saa loputtomiin rangaista. Turve on uusiutuva luonnonvara, hitaasti uusiutuva. Laajasti on hyväksyttyä sen hyödyntäminen sen vuotuisen kasvun verran, ja jos turpeelle tunnustetaan vuotuinen kasvu, silloin se on uusiutuvaa. En ole nähnyt missään laskelmia kivihiilen vuotuisesta kasvusta, siis sitä ei ole. Tällä hetkellä kivihiiltä vyöryy satamiimme ja se koristaa satamiamme mustin kasoin. Kivihiiltä tarvitaan edelleen, kyllä, tämänhetkisen päästökaupan hinnoin ja sitä käytetään säätövoimana.

Tuulivoimaa on tullut markkinoille ja paljon. Se on myös osaltaan lisännyt kivihiilen käyttöä. On ongelmallista, että tuulivoima tarvitsee tuekseen säätövoimaa, ja sitä tällä hetkellä näillä vallitsevilla laeilla ja säädöksillä tuotetaan osaksi myös kivihiilen avulla.

En voi kannattaa sitä, että me itse vastustamme ja ammumme omaa energiatuotantoamme jalkaan vähentämällä mahdollisuutta käyttää turvetta tukipolttoaineena.

Reijo Hongisto /ps:

Arvoisa herra puhemies! Edustaja Karimäki piti turpeen veron laskua huonona asiana nykyisessä taloustilanteessa. Itse ajattelen päinvastoin kuin kunnioittamani ja arvostamani edustaja Karimäki, sillä tietämäni mukaan suurin yksittäinen syy kauppataseemme kehnoon tilaan on nimenomaan energian tuonti. Me tuomme tarpeettoman paljon kivihiiltä ulkomailta ja sitä kautta viemme euroja ulkomaille. Jos laskemme turpeen veroa, me mitä ilmeisimmin samalla lisäämme turpeen ja metsähakkeen käyttöä täällä kotimaassa ja lisäämme näin muodoin myöskin kotimaisia työpaikkoja. Nämä työpaikat ovat maaseudulla. En tiedä, että kaupungissa olisi yhtä ainoaa turvetuotantoaluetta taikka metsähaketyömaata. Kaikki työmaat ovat maaseudulla alueilla, joilla on muutenkin vaikea työllistää henkilöitä.

Tätä taustaa vasten, arvoisa herra puhemies, minä näen, että nimenomaan nykyisessä taloustilanteessa pitääkin suosia suomalaista ja käyttää kotimaista, myös energiaa.

Maria Tolppanen /ps:

Arvoisa puhemies! Minä ihmettelen suunnattomasti, minkälainen biologian kirja vihreillä on koulussa ollut. Ymmärsin tuosta äskeisestä alustuksesta, että vihreiden mukaan turve ei ole uusiutuva luonnonvara. Kyllä turve uusiutuu. Turve ei ole kivi, joka jää siihen paikalleen, vaan turve kasvaa. Sitä kannattaa katsoa pikkasen tarkemmin: se on ehdottomasti uusiutuva luonnonvara.

Tällä hetkellä tilanne on se, että kaikesta Suomen polttoaineiden käytöstä turpeen osuus on vain noin 6—7 prosenttia. 2000-luvulla sitä käytettiin energiatuotannossa noin 20—30 terawattituntia vuodessa, elikkä se on aika lailla pieni määrä. Turvetta meillä olisi mahdollisuus nostaa enemmän.

Sen lisäksi, kuten tuossa edustaja Karimäen alustuksessakin mainittiin, varsinkin tällaisen talouden aikana, mikä meillä nyt on, pitäisi ottaa huomioon se, mikä talous meillä on. Suomen talous sukeltaa, meidän työttömyytemme kasvaa. Meillä on jo nyt yli miljoona ihmistä, jotka elävät alle köyhyysrajan. Me osaamme kyllä näiltä ihmisiltä viedä kaiken mahdollisen pois. Nyt me näköjään haluamme sitten, että me saamme entistä enemmän köyhiä. Olen ollut sitä mieltä tällä hallituskaudella jo pitkään, että tämä hallitus rakastaa köyhyyttä ja köyhiä — se haluaa, että niitä on tässä maassa paljon.

Mutta jos me ottaisimme turpeen käyttöön, me pystyisimme tuottamaan uusia työpaikkoja, me saisimme esimerkiksi Pohjanmaalle niin paljon työpaikkoja, että meidän työttömyysasteemme laskisi ainakin 5 prosenttiyksikköä, ja se on paljon siellä. Kyllä turve on sellainen asia, joka omalta osaltaan edesauttaa tätä maata nousuun, tuo työtä ja tuo leipää maaseudulle.

Mika Niikko /ps:

Arvoisa puhemies! Ymmärrän edustaja Karimäen ehdotuksen siltä kannalta, että yritetään kannustaa uusiutuvan energian käyttöön ottamiseen, mutta kuitenkaan en usko siihen, että tuulimyllyillä tämän maan teollisuus pyörii, saati että sieltä saisimme riittävästi energiaa, edullista energiaa, joka hyödyttäisi suomalaista kansantaloutta.

Turpeen veron alentaminen on hyvä merkki. Tämä olisi toki pitänyt hallituksen ymmärtää tehdä jo vähän aikaisemmin, mutta hyvä, että tässä loppumetreillä korjataan näitä tehtyjä virheitä, sillä tämä jos mikä tuo lisää suomalaisia työpaikkoja suomalaisille.

Sen lisäksi tämä tuontienergian tarve vähenee. On paljon eettisempää tuottaa omasta pellosta turpeella energiaa kuin tuoda kivihiiltä tänne Kiinasta ja ympäri maailmaa.

Mitä tulee tähän metsähakkeen tuen korjaukseen, niin tämäkin olisi kyllä hyvä suunta, että sillekin puolelle seuraavaksi kiinnitettäisiin huomiota. Mutta ei sillä perusteella saisi tyrmätä näin hyvää hallituksen esitystä, jossa aidolla tavalla lisätään suomalaisia työpaikkoja.

Kari Uotila /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä niin sanottu kiikkulautahan tässä on, kun pyritään laittamaan järjestykseen erilaisia polttoaineita ja niitä suosimaan sekä tukipolitiikalla että sitten veropolitiikalla.

En nyt ihan muista tarkasti, mutta käsitykseni mukaan myös luonnonsuojelujärjestöt, jotka ovat asettaneet tavoitteita näistä huonoista polttoaineista eroon pääsemiseen, ovat tainneet asettaa järjestyksen niin, että ensimmäisenä pitäisi päästä eroon kokonaan hiilestä ja seuraavana turpeesta. Elikkä nimenomaan tässä järjestyksessä.

Minusta tähän voidaan suhtautua tunteenomaisesti. Turve ei ole ongelmaton polttoaine, vaikka se on kotimainen, vaikka se työllistää. Turpeellakin on omat ympäristöhaasteensa, niin kuin me tiedämme, sekä päästöjen suhteen että myöskin vesistöjen puhtauden suhteen.

Mutta toki kivihiili ulkomaisena tuontipolttoaineena ja erittäin paljon päästöjä aiheuttavana on vielä suurempi ongelma, jos katsotaan sitä suomalaisesta lähtökohdasta. Ja sen vuoksi vasemmistoliiton eduskuntaryhmä ymmärtää tämän järjestyksen, että meidän on järjestettävä tätä palettia niin, että ensimmäisenä pyrkisimme eroon hiilen polttamisesta, seuraavaksi pitemmällä tähtäimellä myöskin turpeesta ja pyrkisimme korvaamaan sen vielä paremmilla vaihtoehdoilla. Silloin tietysti on niin auringon, tuulen kuin puupolttoaineiden ja niin edelleen käyttövalikoimassa oltava mukana.

Mutta nämä lausumat — en tiedä, ovatko vihreät jo niitä ehdottaneet — ovat minusta tämän asian yhteydessä ihan perusteltuja. Niillä tähdätään mielestäni juuri siihen, mitä nyt tässäkin puheenvuorossani haluan korostaa.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kuuntelin tätä uutta tieteellistä tulkintaa siitä, mitä turve on. Täällä perussuomalaiset väittävät, että se on uusiutuva energialähde. Ei ole. Ei ole. (Pirkko Mattila: Hyvänen aika sentään!) — Se nyt pitää vain tunnustaa, että jos maailmanyhteisö, maailmasta 2 000 tiedemiestä, jotka muodostavat IPCC-paneelin, on yksiselitteisesti tullut siihen tulokseen, että se ei ole uusiutuva, niin se ei sitten ole uusiutuva energialähde.

Kokonaan toinen tarina on se, miten siihen suhtaudutaan tällaisessa erilaisten polttoaineiden välisessä arvostuksessa tai ikään kuin syöttöjärjestyksessä. Siinä olen ehdottomasti sitä mieltä, että turve on kotimainen, niin kuin Kansainvälinen energiajärjestökin ilman muuta suosittaa aina siitä läheltä löytyvää energialähdettä. Jos on kaksi suurin piirtein samanlaista ympäristön kannalta, niin aina etusija pitää olla sillä läheltä saatavalla energialähteellä. Ja turve meidän suomalaisten kannalta on tietysti tätä kaikkea.

Tästä syystä turvetta pitää voida käyttää niin kauan kuin mitä tahansa muuta fossiilista polttoainetta käytetään. Kun kaikkien muiden fossiilisten polttoaineiden käyttö on lopetettu, niin kyllä sen jälkeen sitten ennen pitkää varmaan joudutaan turvettakin ajamaan alas. Siinä on vuosikymmeniä vielä edessä. Voi olla, että siihen mennessä hiilen talteenotto- eli ccs- eli carbon capture and storage -järjestelmät on kehitetty niin pitkälle — voi olla, en kyllä tällä hetkellä vielä siihen usko — että ne toimivat. En todella tällä hetkellä vielä usko, että sellaista juttua pystytään valmiiksi kehittämään.

Mutta niin kuin sanottu, vielä kertaalleen: Turvetta tarvitaan oheispolttoaineena nimenomaan näihin biopohjaisiin. Siis turve on biopohjainen polttoaine, se on kotimainen polttoaine, mutta se ei ole uusiutuva. Se on hitaasti, monen sadan vuoden jänteellä uudistuva, taikka tietyllä tavalla uusiutuva mutta ei uusiutuva Kioton mielessä. Ja Kioto-mielessä se on se kriteeri, josta maailmanyhteisö on päättänyt, että sillä ratkaistaan, mikä on uusiutuva ja miten uusiutuvaan suhtaudutaan ja miten siihen, joka ei ole uusiutuva, ja turvetta tässä käsitellään ei-uusiutuvana polttoaineena.

Mitä tulee vielä tähän keskusteluun täällä, jälleen kerran, kun kuuntelin tätä, kun seurataan jonkun verran netistäkin, niin ennen kaikkea jälleen edustaja Autto ja muutamat muut kokoomuslaiset täällä: Kun kuuntelee teidän puheenvuorojanne, te kiittelette tätä. Hyvä. Mekin kiittelemme sitä, että tässä nyt vihdoin viimein otetaan lusikka kauniiseen käteen. Mutta on siinä kädessä pidetty nyt kyllä semmoista puurolusikkaa yli kahden vuoden ajan, että millään järkiperusteella sellaisen lusikan sellaiseen käteen ottamista ei olisi pitänyt tapahtua ja toteuttaa, minkä te olette tehneet. Teidän tuellanne, edustaja Autto, ja teidän muidenkin hallitusryhmien tuella tuota kättä käytettiin.

Meillä oli voimassa systeemi, joka säädettiin edellisen eduskunnan aikaan, mutta te muutitte sitä 2013 alusta lähtien. Minä ymmärrän niin, että ilman muuta olisi pitänytkin muuttaa, jos kivihiilen maailmanmarkkinahinta olisi noussut. Ilman muuta silloin olisi ollut varaa heikentää nimenomaan turpeen ja puun kilpailukykyä, koska oli alun perin säädetty niin, että turve ja puu yhdessä ovat kilpailukykyisiä kivihiiltä varten.

Ja moneen kertaan täällä aikaisemmin sanotusti: Näiden kahden energiaraaka-aineen keskinäinen suhde on säädetty niin, puhutaan sähkön muuttuvahintaisesta tuotantotuesta, joka maksetaan ulos tulevasta sähköstä, jossa sen sähkön siitä valmistamiseksi ne on pantu sellaiseen keskinäiseen järjestykseen, että aina nimenomaan se puun hinta vedetään tällä tuella tuon turpeen alle. Jos turpeen vero nousee, niin kuin hallitus on nostanut, niin puun tuen tarve vähenee. Nyt kun turpeen vero alenee, siis turpeesta tulee kilpailukykyisempi, niin siihen tarvitaan suurempi määrä sitä tukea, jolla puun hinta markkinoilla sen energialaitoksen kannalta vedetään kilpailukykyiseksi siihen turpeeseen nähden. Tämä on tämän järjestelmän idea, rakenne, miten se aikanaan saatiin komissiossa notifioitua. Aika hyvä malli, aika hyvä malli.

No, hyvä, että tähän nyt muutoin palataan. Mutta nyt sitten hallitus on keksinyt, että kun tähän nyt palataan, niin sitten kuitenkin se puu, mikä kelpaa tuon täyden tuen piiriin aikaisemmin täällä hyväksytyn lain perusteella, jota me vastustimme, monet muutkin vastustivat, niin sen perusteella sitten kuitenkin rajataan se puu, joka on tukikelpoinen.

Kyllä tämä on sellaista hyppelehtimistä vuoden ja kahden perästä aina muuttuvaan järjestelmään, että ei järkevillä markkinoilla — jollainen energiamarkkina on ja jossa puut hankitaan monen vuoden päähän aina eteenpäin — oteta metsästä tänä päivänä ja panna seuraavana päivänä tuonne uuniin, vaan ne hankitaan vuosiksi eteenpäin ja sitten tulevat polttoon sen jälkeen, kun ne ovat kuivuneet, ja niin poispäin. Jokainen tästä porukasta tietää, että näinhän tämä asia menee.

Tähän nähden se, että tässä muutetaan joka vuosi tai joka toinen vuosi — nyt joka toinen vuosi vähintäänkin — näitä lainsäädäntöjä, on huono juttu. Minä toivon, että seuraava hallitus vetää sen rajoittamislain pois ja pitää voimassa tämän, mikä nyt tässä hyväksytään.

Markku Eestilä /kok:

Arvoisa puhemies! Tämä minun puheenvuoroni saattaa olla viimeinen eduskunnassa, ainakin se on viimeinen tällä hallituskaudella, ja on oikeastaan hirveän hyvä lopettaa energiapoliittiseen puheeseen ja kiittää ensinnäkin kaikkia niitä kollegoita, jotka tässä kahden ja puolen vuoden aikana ovat olleet muuttamassa Suomen energiapolitiikan suuntaa kotimaisia polttoaineita ja kotimaista työllisyyttä suosivaksi.

Hallituksen linjahan energiapolitiikassa oli aivan toista, ja se oli viemässä turvetta kokonaan pois markkinoilta, ja ainakin oma käsitykseni ja varmaan monen kollegan käsitys on se, että se oli suuri virhe, koska turvetta tarvitaan ilman muuta suomalaisessa energiapolitiikassa yhdessä puun kanssa siitäkin huolimatta, että siitä tietenkin on jonkunmoisia ympäristövaikutuksia, jotka eivät aina ole positiivisia. Kuitenkin kaiken sen tiedon varassa, minkä itse olen yrittänyt lukea ja kuunnella, on näkemys se, että nykyteknologialla nämä ympäristövaikutukset ovat huomattavasti parempia kuin ennen, eli tämäkin asia nyt on sitten hallussa.

Erityisesti minua lämmitti edellisen puhujan, Mauri Pekkarisen, kiitokset hallitukselle, että hallitus on muuttanut energiapoliittista linjaa ja laskenut turpeen veroa tänne 1,9 euroon (Mauri Pekkarinen: Korjannut oman virheensä!) sitten ensi vuoden alusta, jolloin metsähakkeen tuki nousee 18 euroon megawattitunnilta. Minusta silloin ollaan juuri niissä Pekkarisen itsensä 2010 säätämän kiikkulaudan maksimeissa metsähakkeen tuen suhteen, ja tässä suhteessa enempää ei edes oppositioedustaja olisi pystynyt tekemään nykylainsäädännön puitteissa. Minusta tämä on hyvä asia, ja sen takia on hyvä antaa myös kiitos silloin oppositioedustajalle — joskin se kiitos oli kyllä piilotettu sitten muun, ehkä hallituksen linjauksen moittimisen sekaan, mutta joka tapauksessa: kiitos.

Sitten haluaisin vihreille sen verran sanoa, että jos te haluatte kivihiilen veroa nostaa, niin minun käsittääkseni se ei kovin paljon vaikuta sähköntuotantoon, koska sähköntuotannon polttoaineet ovat verottomia. Mutta tämä on hirveän tärkeä linjakysymys sen takia, että jos vihreät haluavat nostaa asumisen ja liikkumisen kustannuksia, niin minun mielestäni se linja ei ole oikein. Kun me Suomessa olemme nostaneet veroja, jotta julkinen sektori pyörii, ja samanaikaisesti jatkuvasti nostamme asumisen ja liikkumisen kustannuksia, niin se heikentää tavallisen kuluttajan ostovoimaa merkittävästi, ja nämä kaksi linjaa ovat osittain molemmat vääriä. Jatkossa seuraava eduskunta — kun se täällä talouspolitiikkaa ja muuta politiikkaa sitten kehittelee toivottavasti oikeaan suuntaan — joutuu väistämättä puuttumaan julkisen hallinnon kulurakenteeseen, koska veronkorotusten tie on kuljettu loppuun.

Mutta, hyvät kollegat, arvoisa puhemies, kiitän hyvästä yhteistyöstä, ja minulle tämä puheenvuoro on sillä tavalla mieluinen, että olen itse kuulunut siihen rintamaan, joka on halunnut viedä energiapolitiikkaa aivan uuteen suuntaan, ja se suunta on kotimaiset polttoaineet ja kotimainen työllisyys. Tämä on hyvin tärkeää metsäisessä Suomessa, mistä itse tulen.

Heikki  Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Edustaja Eestilällä oli hyvä puheenvuoro. Siihen on helppo yhtyä. Yhdyn myös Eestilän näkemykseen siitä, että tuohon Pekkarisen hallitusta kohtaan suuntaamaan kritiikkiin sisältyy iso kiitos siitä, että hallitus on todella energiapolitiikan suunnan nyt kääntänyt. Haluan itse asiassa tietysti kiittää edustaja Pekkarista, että myös hän on edustanut energiapolitiikan pitkää linjaa, jossa kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä on lisätty. Tämä vihreiden fundamentalistisesta asenteesta johtunut hetkellinen hairahdus kivihiilen käytön lisäämiseen jää varmasti tällaiseksi ohimeneväksi vaiheeksi.

Tosiaan jo 25, ehkä 26 prosenttia kaikesta primäärienergiankäytöstä Suomessa on kotimaista metsähaketta. Se on isompi osuus kuin toiseksi suurimman energialähteen elikkä öljyn käyttö, mutta samalla on syytä huomata, että kuitenkin öljyä käytetään se neljännes kaikesta primäärienergiasta. Jos tulevaisuudessa haluamme oikeasti pyrkiä kohti omavaraisuutta mutta myös kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa, niin silloin meillä täytyy olla keinoja tuottaa myös liikennepolttoaineita kotimaisista lähteistä ja myös uusiutuvista.

Edustaja Pekkarinen todisti, että turve ei ole uusiutuva, mutta kyllä tässä täytyy tiedemiesten pystyä suhtautumistaan muuttamaan ainakin siihen pisteeseen, että niin paljon kuin voidaan laskea, että sitä vuosittain uusiutuu, voisi käyttää uusiutuvana energiana. Ja jotta öljy voidaan joskus korvata, niin on aivan välttämätöntä, että kotimaista turvetta kestävällä tavalla hyödynnetään myös liikennepolttoaineeksi tai niinpäin, että turve ottaa isomman osan lämmityspolttoaineesta ja taas sitten puuraaka-ainetta käytetään liikennepolttoaineen tekoon. Muuten olemme ikuisesti riippuvaisia Venäjältä tuotavasta öljystä.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Taidan tulla sinne eteen. (Puhuja siirtyi puhujakorokkeelle)

Arvoisa puhemies! Edustaja Eestilä toi noita tuntoja, mitä meillä kaikilla kansanedustajilla on. Varmaan tämä on näitä kauden viimeisimpiä puheita ainakin, jos ei ihan viimeinen. Haluan kanssa kiittää kollegoita hyvästä kilvoittelusta ja yhteistyöstä, vaikka nämä asiat täällä riitelevätkin monesti.

Olen edustaja Eestilän kanssa samaa mieltä, että tämä energiankäytön linja kohti kotimaisen energian lisäämistä on hyvä suunta. Ainoastaan tietysti, kun oppositioedustajana olen, totean sen, että jos itsestäni olisi riippunut, sitä olisi suunnattu tähän suuntaan jo silloin 2011 syksyllä viimeistään, jos en olisi vielä keväällä ymmärtänyt. Kun on nuoresta asti niitä risuja katkonut tuolla omissa metsissä, niin vaikka metsää on ollut vähän, mutta kun työkalut ovat alkeelliset olleet, se on kyllä hyvin koulujen vapaa-aikoina ja muina työllistänyt ja on se kokemus ja näkemys siitä, mitä pitää tehdä niitten metsien ja muitten eteen, syntynyt sieltä.

Mutta kivihiili on, niin kuin täällä on jo sanottu moneen kertaan, ostoenergiaa. Kun sitä joudutaan ostamaan, tuomaan ulkomailta meille, niin valtion kauppatase kääntyy alijäämäiseksi ja joudutaan maksamaan siitä tuontienergiasta, ja se on sitten pois kaikesta yhteiskunnan hyvinvoinnista ja vanhustenhoidosta ja työpaikoista ja työllisyydestä, ja sitä sairastetaan monien miljardien edestä maksutasevajauksena.

Turve on tietysti mielestäni uusiutuva luonnonvara, joskin se on... (Mauri Pekkarisen välihuuto) — No, se tuntuu olevan, kun edustaja Pekkarinenkin oli sitä mieltä, että se ei olisi uusiutuva, (Mauri Pekkarinen: Ei todellakaan!) mutta minä kallistun tähän hitaasti uusiutuvaan. Kun tuolla suolla katsoo, niin kyllä se pinta muutaman millin kasvaa aina. Se ei ihan kokonaan lahoa, kun se turve on sinne pohjalle jäänyt jäljelle kumminkin, sitä yleensä voidaan sieltä nostaa. Kyllä se uusiutuva sitten on, kun siinä on vaikka se milli, kaksi.

Kun sen Suomen pinta-alalla kertoo niitten turvesoiden osalta, mitä on melkein suurin osa Suomenmaasta, kun katsotaan etelästä pohjoiseen koko pinta-ala, niin kyllä varsin monta miljoonaa kuutiometriä sitä turvetta on enemmän, kun vuosi on kulunut, kuin mitä sitä olisi, jos ei sitä ollenkaan mihinkään käytettäisi. Siinä mielessä se on kyllä hyvinkin uusiutuvaa ja mahdollista käyttää. Sitä on niin paljon ainoastaan, että kestää pitkän ajan, että samasta kohtaa voidaan se turve kannattavasti nostaa, mutta samahan se on tässä muussakin energiapuun hankinnassa, jos nyt asetetaan joku 16 senttimetrin halkaisijaraja sinne. No, mitäs sitten kun meillä tulee myrsky ja kaatuu puita, menee puolestavälistä poikki isojakin puita, jos ei niitä saa sieltä kerätä samalla, kun kerää muitakin risuja ja haketta, kun ei teollisuus osta semmoisia puita, mitkä ovat menneet säleille tai vääntyneet ja tullut jännityksiä ja muita? Tämä lakiesityshän on ihan semmoinen, että pitäisikö ne tuulenkaatopuut sitten viedä johonkin ongelmajätelaitokselle sen jälkeen, jos ei niitä saisi hakkeeksi ja lämmöksi käyttää, ellei sitten omassa pesässään pysty polttamaan. Kyllä täällä, kun lakeja säädetään, pitäisi osata sitä kokonaisuutta katsoa ja katsoa myöskin sitä etua ja sitä, miten se hyöty saadaan.

Turpeen, soiden käytön kohdalla mielestäni ainut ongelma on se, että kun tulee kevät ja lumet sulavat sieltä suolta — paitsi tämmöisenä talvena, kun ei ole paljon ollutkaan, niin ei varmaan tule paljon tulviakaan — ne tulvavedet, mitkä valuvat nopeasti sieltä suolta pois, vievät sitä humusta mukanaan. Nyt kun turvesoita suunnitellaan, niin pitäisi ottaa huomioon se, ettei sitten sitä humusta lähde lähistön järviin ja jokiin kovin paljon vesien poistumisessa. Mutta se on mielestäni ainut suurempi ongelma, mikä turvesoiden ja turpeen nostoon liittyy, jos ympäristöongelmia ajatellaan.

Vähänhän se on sama siellä Talvivaara-altaassa, että jos vettä tulee paljon ja sen päästää, kun se on sitten taas toisentyyppistä jätevettä, niin se sotkee paikkoja. Mutta turvesoilla ei ole semmoista niin suurta ongelmaa, ja se on paljon halvemmin hoidettavissa, etteivät ne humukset lähde sieltä valumavesien mukaan. Sitä on jo paljon tehtykin. Tässä monesti muistellaan semmoista vanhaa aikaa, kun ajatellaan turpeen nostosta aiheutuvaa haittaa lähistön järville ja ranta-asukkaille, mutta siihen pitää toki kiinnittää huomiota.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esittämässä kokonaisuudessa on myös metsähakkeen tuotantotuen leikkaus kahdeksi eri järjestelmäksi, mikä lisää byrokratiaa ja logistiikkakustannuksia. Talousvaliokunnassa tuli selväksi se, että tämä kokonaisuus voi johtaa siihen, että turve voi syrjäyttää metsähakkeen. Lämpövoimaloista tuli sellaista viestiä, että metsähakkeen käytön lisääminen on kyllä haaste sen jälkeen, kun metsähakkeen tukea on leikattu.

Turve ei ole uusiutuva polttoaine Kioton eikä IPCC-määritelmien mukaan. (Pirkko Mattilan välihuuto) — Turve ei uusiudu sillä aikajänteellä, edustaja Mattila, mitä ilmastonmuutoksen torjunta vaatii. — IPCC:n ilmastopaneelin mukaan (Pirkko Mattila: Entäs kivihiili sitten?) päästöjä on leikattava heti merkittävästi ja fossiilisista polttoaineista luovuttava vuosisadan loppuun mennessä, jotta maailma ei lämpenisi yli kriittisen rajan, 2 astetta. Vielä kolmas vaatimus on se, että kaikista tunnetuista fossiilisista polttoainevaroista 80 prosenttia on jätettävä maahan.

Vihreiden energiapolitiikkalinjaa on täällä kyselty. Kannatamme siis sitä, että siirtymäajalla luovutaan turpeen käytöstä edellä mainituista syistä, mutta siirtymäajalla turve toimii hyvin erityisesti tukipolttoaineena ja estää polttokattiloiden syöpymistä ja korroosiota. Mutta turpeen nosto on ohjattava jo ojitetuille, luontoarvonsa menettäneille soille.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin kiitoksia edustaja Eestilälle — hän nyt tästä ennätti lähtemään — rakentavasta puheenvuorosta, ja olisin halunnut myös kiittää yhteistyöstä. Sen sijaan edustaja Pekkarisen puheenvuoro nyt ei aivan näin yhtä rakentava ollut. Kyllä nämä nyt vähän vaalipuheita ovat, ja ettette puhuisi vain lämpimiksenne.

Taidatte olla, hyvä edustaja Pekkarinen, mustasukkainen siitä, että täällä ovat myöskin muut osallistuneet tähän kotimaisen energian tukemiseen. Totta kai minä haluan olla osaltani tukemassa sitä, turpeen näen tukipolttoaineena, metsähakkeen tukipolttoaineena. Kun sanotte, että se ei ole uusiutuva, mutta puhutte kyllä, että se on hitaasti uusiutuva — näin. Se ei ole Kioton mukaan, se ei ole jonkun ilmastosopimuksen mukaan, mutta entäs kun se paperilla ei kasva mutta kun se siellä suolla kasvaa edelleenkin? Minun ymmärtääkseni kivihiili ei edelleenkään kasva juuri niin kuin turve, ja jos mietitään sitä, että fossiilisia polttoaineita, öljyä, kivihiiltä, kaivetaan maasta, ne aiheuttavat väistämättä ympäristöongelmia, totta kai. Siis turpeen nostolla on myöskin ympäristöongelmansa, mutta kyllä minä luotan suomalaiseen työmieheen ja suomalaiseen yrittäjään, että pystytään vastuullisesti ongelmia ratkaisemaan. Mutta entäs sitten esimerkiksi, kun öljyä porataan tuolta merenpohjasta? Me tiedämme, minkälainen öljykatastrofi Meksikonlahdella tapahtui.

Turve on hitaasti uusiutuva, mutta se on uusiutuva. Vaikka se sieltä piipun päästä mitattuna tällä hetkellä on saastuttavampi kuin kivihiili, siihenkin varmaan tulevaisuudessa on teknologioita kehitettävänä, niin kuin edustaja Pekkarinen aivan ansiokkaasti viittasi. Mutta minä näen, että kivihiili on edelleenkin, kun sitä kaivetaan massiivisesti, suurempi ongelma juuri tämän volyymin vuoksi ja on ongelma se, että tuulivoima on edelleenkin se energiamuoto, joka tarvitsee säätövoimaa. Mutta Suomen Keskustahan on rakentamassa Kollaja-allasta tällä hetkellä, vesivoimaa lisäämässä. Sillä ehkä ratkaistaan niitä säätövoimaongelmia, mutta olen kyllä Kollaja-altaan rakentamisesta täysin eri mieltä.

Teuvo  Hakkarainen /ps:

Arvoisa puhemies! Tästä turpeen käytöstä: Minä ihmettelen sitä, että joka paikka on suojeltu kohta Kehä kolmosen ulkopuolella. Siellä pitäisi tulla joskus käymään näitten vihreitten katsomassa, minkälaista se tosielämä on, ja se on näin suoraan sanottuna toisenlaista kuin näitten papereissa näkyy. Sieltähän sitä on hyvä säädellä ja ihmetellä ja lyödä uusia rasitteita maaseudun elämään.

Minä tästä tuulivoimasta vielä tämmöistä: Minulla on täällä tuulivahinko.fi. Jos se nyt niin kauhean tuottavaa on, niin tänään se on maksanut veronmaksajille 227 963 euroa, tällä hetkellä. Sitten lisää täältä: eilen 402 000 euroa, viime viikko 2,5 miljoonaa ja kuluva vuosi 25 miljoonaa. Näin paljon maksaa veronmaksajille tämä tuotettu energia. Sitten silloin, kun sen käyttöhuippu on korkealla, energiankäyttöhuippu nimenomaan, sen tuotto on minimaalinen. Mistä se säätövoima sitten saadaan siihen? No, vihreillä on ollut tähän mennessä ratkaisu siihen: laitetaan sitä kivihiiltä pannuun ja suojellaan suot.

Esimerkki löytyy ihan läheltä semmoinen, että kun viitasammakko löytyi sieltä, niin siihen ei saanut rakentaa, sille suolle. Tästä on tullut semmoista vähän niin kuin uskontoa, semmoinen jonkinlainen moskeija, vihreitten moskeija tästä suosta. Samoja viitasammakoita, jos minä ajan tästä Viitasaarelle, sangollisen saa syksyllä, lämpöisellä syksykelillä, kerätä sankoon ja ihmetellä sitten niitä, niitä kuolee niin paljon auton alle. Suolle kun siirretään se sammakko, niin siihen ei kosketa, mutta kyllä se auton alle saa jäädä tuolla tervatulla tiellä.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Kiitos edustaja Hakkaraiselle tuulivoimakommenteista, siinä oli konkretiaa.

Tämän keskustelun uutinen ei luonnollisesti ole vihreitten energiapolitiikka. Mitään uutta oikeastaan ei tullut, koska seinästähän sitä sähköä saadaan. Mutta uutinen sen sijaan on edustaja Pekkarisen puheenvuoro, jossa hän kyllä antoi ymmärtää, että turve ei ole keskustan mieleen. Tämä toteamus siitä, että turve ei ole uusiutuvaa (Mauri Pekkarinen: Ei todellakaan ole!) edustaja Pekkarisen mielestä ja Kioton sopimuksen mielestä, pitää kyllä paikkansa. Mutta tämä samalla todistaa myös sen, että edustaja Pekkarinen on ollut hieman liian pitkään tässä talossa eikä ole käynyt siellä turvesoiden reunalla. Se uusiutuu. Olisi terveellistä ja hyvä käydä joskus ihan oikeasti siellä maaseudulla, mitä niin puolustetaan.

Mutta hyvää tässä tosiaan on se, että keskustan turvelinja tuli nyt selkeäksi. Perussuomalaiset puolustaa turpeen käyttöä.

Reijo Hongisto /ps:

Herra puhemies! Olen kuunnellut turpeen uusiutumisesta, millä aikajänteellä turve uusiutuu. Totta on, että se uusiutuu, mutta perin hitaasti. Nopeamminkin sen toivoisin uusiutuvan, mutta ei luonnolle mitään mahda. Nyt kun verrataan ja puhutaan turpeen uusiutumisesta, niin on perin outoa se, että me käytämme kivihiiltä. En ole asiantuntija, mutta rohkeasti oletan, että kivihiili kyllä uusiutuu vielä hitaammin kuin turve, niin että miten tässä asiayhteydessä nyt ruvetaan uusiutumisesta puhumaan?

Arvoisa herra puhemies! Mielestäni energiapolitiikan on oltava pitkäjänteistä ja ennustettavaa. Sen on kannettava siipensä yli hallituskausien. Kun tehokkaat kaukolämpölaitokset toimivat suurella kapasiteetilla ja siellä on laajoja, arvokkaita koneita ja laitteita, jotka joko investoidaan käyttämään turvetta tai haketta taikka sitten vaihdetaan kivihiilelle, niin ei ole järkevää, että näitä polttolaitteita uusitaan aina hallituskausien jälkeen vaihtuvan energiapoliittisen ohjelman mukaan. Elikkä tämän takia energiapoliittisen ohjelman pitää kestää pitkään, jotta näitä laitteita ei tarvitse edestakaisin vekslailla.

Arvoisa puhemies! Tarkastelen kotimaista energiaa myös huoltovarmuuden kannalta. Nimittäin nykyinen maailmanpoliittinen tilanne kiristyy päivä päivältä, siitä lienemme kaikki yhtä mieltä. Tätä taustaa vasten on ehkä aiheellista pohtia, miten Suomi selviää, jos energiantuonti ulkomailta kerta kaikkiaan ehtyy tai tyrehtyy. Miten selviämme, jos joudumme pärjäämään kokonaan kotimaisella energialla? Turvetuotantoa ei käynnistetä hetkessä, vaan tuotantoalueiden muokkaaminen käyttökuntoon vie aikaa, jota ei välttämättä juuri sillä hetkellä enää ole. Tämän takia meidän on jo huoltovarmuuden nimissä pidettävä riittävä määrä turvetuotantoon soveltuvia alueita käyttövalmiina ja myös turpeennostoon tarkoitetut koneet kunnossa. Jos tarvitaan, voimme nostaa omaa polttoainetta ja turvata kansakunnan energiansaannin.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Nyt täällä kyllä perussuomalaiset yrittävät vääntää todellakin mustan valkoiseksi ja myöskin edustaja Autto vääristelee vihreitten energiapolitiikkaa. Vihreät eivät ole missään eivätkä koskaan puolustaneet kivihiiltä, eivät todellakaan. (Välihuutoja) Ihmettelen täällä järkevien ihmisten puheenvuoroja siitä, että turve olisi uusiutuva energiamuoto.

Jos katsotte Energiateollisuuden määritelmää turpeelle, niin ne sanovat, että Suomessa turve on määritelty hitaasti uusiutuvaksi biomassapolttoaineeksi. Miksi? Siksi, koska sen uusiutumisaika on 2 000—3 000 vuotta. Sama Energiateollisuus vielä sivuillaan sanoo, että turvetta ei lueta uusiutuvien energialähteiden joukkoon energiapolitiikassa.

Vihreillä on konkreettisia ehdotuksia, miten me pääsemme eroon kivihiilestä. Jos muistetaan ihan, miksi Suomessa sitten on poltettu kivihiiltä enenevässä määrin, niin siihen on muut syyt kuin kotimainen politiikka: päästöoikeuden hinta on ollut liian alhainen fossiilisille polttoaineille, kivihiilen hinta on ollut liian alhainen, sähkön tuonti Venäjältä on hiipunut, on ollut huonoja turvekesiä, turpeen ja metsähakkeen tukia on leikattu. Vihreitten energiapolitiikka lähtee siitä, että tarvitsemme uusiutuvia energiamuotoja, tarvitsemme sitä, että enemmän kotimaista puuta poltetaan, ja verotuksessa pitää suosia uusiutuvia energiamuotoja ja kohdella kovemmin sitten niitä muotoja, joista tulee päästöjä.

Arvoisa puhemies! Perussuomalaiset ovat irtisanoutuneet muun muassa ilmastosopimuksesta, ja tämä on siinä määrin arvokysymys mutta myöskin hyvin rationaalinen kysymys, että haluammeko pelastaa tämän maapallon, haluammeko vähentää päästöjä vai jatkaa tupruttelua entiseen malliin, niin kuin perussuomalaiset aivan selvästi haluavat. Ottakaa vastuu maapallosta, hyvät toverit.

Mauri Pekkarinen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ensinnäkin edustaja Hakkarainen — jaaha, ei ole enää salissa — käytti äsken puheenvuoron, jota Jalonen sympatiseerasi, mitä tulee tuulivoimaan. Se on totta muuten, että tuulivoimasta maksetaan tänä vuonna, vielä muutaman kuukauden ajan, aika korkeata takuuhintaa. Ideahan oli tämmöisestä eräänlaisesta starttituesta, korkeammasta starttituesta, jolla pitää tuulivoiman tuotanto saada liikkeelle. Valitettavasti sellainen tuli aikanaan lainsäädäntöön.

Arvoisa puhemies! Kun perussuomalaisten edustajat tästä käyttävät puheenvuoroja, minä haluan kuitenkin, että tämän talon pöytäkirjoihin tulee kirjatuksi kaksi asiaa, mitkä liittyvät tähän tuulivoiman järjestelmän rakentamiseen:

Perussuomalaiset kannattivat sitä, että tämä korkea tuki, joka silloisen hallituksen esityksen mukaan lakkaa tämän vuoden viimeinen päivä... Käytännössä siihen hakeutuvien pitää kohta hakeutua, jotta pääsevät siihen mukaan edes muutamaksi päiväksi. Tämä järjestelmä lakkaa tämän vuoden viimeiseen päivään mennessä. Sen jälkeen mennään tähän 83,50:een ja niin poispäin.

Kun asiasta täällä tehtiin ratkaisevia sisältöpäätöksiä, perussuomalaisten silloiset kansanedustajat eivät tyytyneet vain tähän vaan olivat sitä mieltä, että tämän korkeamman tuen pitää jatkua vielä pitempään, ensi vuoden loppuun asti. Ensi vuonna on jo aika merkittävästi enemmän uusiutuvaa tuulikapasiteettia, josta menisi se korkeampi maksu, mikäli perussuomalaisten kanta olisi mennyt täällä eduskunnassa, arvoisa puhemies, neljä vuotta sitten läpi.

Tämän lisäksi perussuomalaiset äänestivät sellaisen järjestelmän puolesta, jolla tukea osoitettaisiin ei vain näille tietyn kokoisille vaan ihan näille tällaisille nopeasti käyttöön otettaville pienille tuulimyllyille, yli 100 kilovolttiampeerin laitoksille. Myöskin näiltä osin perussuomalaiset täällä esittivät silloin neljä vuotta sitten runsaampaa tukea tuulivoimalle. Minusta tuo oli aika kohtuutonta. Ei sellaista olisi kannattanut kannattaa, mutta niin vain kannattivat.

Arvoisa puhemies! Mitä tulee sitten itse tähän käsittelyssä olevaan esitykseen vielä ja vielä tähän turpeeseen ja turpeen käyttöön: Minä olin ministerinä huolehtimassa siitä, että turve otettiin mukaan suomalaisen bioenergian käyttöön ja sille annettiin vahva rooli. Säädökset säädettiin niin, että veron taso tuli 1,9 euroon silloin aikanaan, kun tämä järjestelmä käynnistettiin, kunnes sitä välillä muutettiin ja nostettiin turpeen veroa, mikä tarkoittaa sitä, että sen käyttö — niin kuin puun käyttö sillä samalla kertaa tietysti — vähenikin, ja niin poispäin.

Onneksi nyt sitten — ja siitä tunnustus tietystikin nyt — vihdoin viimein tämä hallitus on valmis virheensä korjaamaan, ja nyt niin tapahtuukin sitten näiltä osin, jos kohta nyt sitten tukikelpoisen puun kokoa rajoitetaan, metsälöitä, joista puu voidaan ottaa ja joista tuki tulee täysimääräisenä, rajoitetaan, mutta tuo verokohtelu kuitenkin.

Kun minä luen aina silloin tällöin Keskisuomalaisesta — siellä on tämmöinen Lyhyet-palsta, jossa kuka nyt milloinkin kirjoittelee juttuja ja niin poispäin — kerran toisensa jälkeen minä luen sieltä, kuinka Pekkarinen on ollut turpeen käyttöä edistämässä niin ja niin ja niin, tällä tavalla. Sanon tämän vain sen takia, että ei luoda sellaista mielikuvaa nyt tässä, että jotenkin en pitäisi tärkeänä sitä, että turve on keskeisessä roolissa Suomen bioenergian kokonaisuuden kehittämisessä, oheispolttoaineena nimenomaan suomalaiselle puubiolle, biopohjaiselle, puubiopohjaiselle uusiutuvalle energialle. Totta kai näen sen, niin kuin äsken täällä sanoin ja niin kuin keskusta kaikissa kannanotoissaan sanoo, että se on välttämätön, tärkeä oheispolttoaine niin kauan kuin mitä tahansa muuta, öljyä, maakaasua tai kivihiiltä, käytetään. Niin kauan ilman muuta turpeella pitää tämä rooli olla. No, kaikki tietävät pohjimmiltaan, että näin on.

Vielä kertaalleen kuitenkin tulen sitten siihen, että kyllä täällä perussuomalaiset kirjoittaa nyt uutta tiedettä: väite siitä, että turve on uusiutuva — todellakin olen tässä kaikkien niiden kanssa samaa mieltä tietystikin, jotka sanovat, että eihän se ole Kioton mielessä eikä IPCC-mielessä uusiutuvaa. Suomelle velvoitteet määrätään ei sen perusteella, miten me itse tulkitsemme, mikä on uusiutuvaa ja mikä ei, vaan sen perusteella, minkä kansainvälinen yhteisö yksimielisesti on päättänyt, mikä on uusiutuvaa ja mikä ei.

Kun meidän uusiutuvan velvollisuutta lasketaan, että kuinka paljon Suomessa on uusiutuvaa — meillä on velvoitteet siitä — ei turvetta lueta silloin ensimmäisenkään kuution osalta uusiutuvaksi energialähteeksi. Teidän pitää tämä tietää. Tai toisin: silloin kun poltetaan turvetta, siitä lasketaan Suomen päästörasite, mistä Suomi joutuu maksamaan veroa — päästömaksuja! Se on päästömaksun alaista puuhaa se. Tämä rooli on turpeella näissä kummassakin järjestelmässä. Se ei auta meidän uusiutuvan velvoitteen täyttämistä, ja kun turvetta poltetaan, siitä aiheutuu CO2-päästöjä, jotka ovat osa päästökauppajärjestelmässä rasittavaa systeemiä. (Puhemies koputtaa)

Ja vielä yhdyn siihen — en muista nyt, kuka täällä äsken sen sanoi — ettei vain Energiateollisuus ole sitä mieltä, todellakaan sitä mieltä, että turve ei ole uusiutuvaa, vaan jopa sellainen merkittävä suomalainen turvealan yritys kuin Vapo. Ei Vapo väitä, että turve on uusiutuva Kioto- ja IPCC-mielessä. (Pirkko Mattilan välihuuto) — Ei väitä, ei väitä, ei väitä. — Se on ihan toinen tarina. Me voimme olla sitä mieltä, että mitä suolla tapahtuu, jossa muuten käyn varmaan yhtä paljon kuin täällä joku muu edustaja, joka täällä käytti äsken puheenvuoron. Sattuneesta syystä tulee käytyä aika useinkin siellä ja niin poispäin.

Niissä suhteissa, mitkä liittyvät Suomen uusiutuvaan energiaan tai päästöjen käyttöön tai tuottamiseen ja niin poispäin, on ihan turha yrittää väittää. Valitettavasti joudun näin kovasti sanomaan, mutta kun se on totta. Jos joku pystyy tämän kiistämään, niin kernaasti vielä yritän kuunnella sellaisenkin kiistämisen. (Pirkko Mattila: Jatketaan!)

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä energiakeskustelu alkaa saada jo huvittavia piirteitä. Nyt jos me suostuisimme tähän määritelmään, mitä vihreät ja edustaja Pekkarinen esittävät täällä, (Mauri Pekkarinen: Koko Suomi virallisesti!) niin sitä Amerikkaa ei olisi koskaan löydetty, jos kaikki kolumbukset ja muut olisivat uskoneet siihen, että kun purjehtii piisalle kauaksi, niin tulee maailman reunalle ja putoaa sitten jonnekin tyhjyyteen.

Tämä on vähän samanlaista: kun pienessä maassa, Suomessa, missä on metsää ja soita, uskotaan tämmöisen IPCC:n määritelmiin ja muihin siitä, että turve ei ole uusiutuva luonnonvara, vaikka me itse pystymme, kun me menemme sinne suolle, näkemään, että siellä on sitä monta metriä. Mistä se on tullut sitten, jos ei se ole koskaan kasvanut, uusiutunut ja maatunut sinne osittain — ei ole kumminkaan kokonaan maatunut, kun on vetistä ollut, ja vedessä se säilyy siellä? Ja kun ojitetaan ja kuivataan se, niin se voidaan polttaa ja käyttää energiaksi, kuivikkeeksi ja muihin tarkoituksiin. Mutta ei se tyhjästä ole sinne tullut, kyllä se on kasvanut. Kasvuaika on pitkä, mutta kun pinta-ala on suuri, niin sitä tulee suuret määrät vuodessa.

Aina uskotaan joihinkin rajoituksiin, ja kyllähän se maailmalla on kiva luoda rajoituksia. Mehän luomme täällä eduskunnassa rajoituksia: mielellään luodaan ne rajoitukset aina sinne, missä joku muu maksaa, ettei vain itselle osu mitään kuluja tulemaan. Samalla tavalla nämä EU-valtiot ja maailmanvaltiot mielellään säätävät, ettemme me saa käyttää kotimaista energiaa, että me joudumme ostamaan sieltä kivihiiltä, ja tavallaan ne jäämät jäävät tänne ja rahat vain menevät siihen hankintaan. Ne ovat jopa kateellisia meille varmaan, kun meillä metsä kasvaa ja siitä voidaan ottaa energiaa.

Ja nyt kun tiede on kehittynyt, niin voidaan kehittää myös biopolttoaineita korvaamaan se viimeinenkin parikymmentä prosenttia, mitä me tarvitsemme autojen polttoaineeksi, niin että energiasta on myös muuhun käyttöön, missä ei nyt suoraan voida niitä halkoja taikka sitä turvetta pistää sinne veturin kattilaan, kun ei ole enää järkevää niin raskaita systeemejä kuljettaa ajoneuvoissa mukana, vaan se polttoaine taikka sitten polttoaineella tuotettu sähkö, mikä on varastoitu sinne auton akkuun, on parempi energialähde.

Mutta se on hauskaa tuo — Pekkarinen poistui tästä, ei hän tietysti kestä tämmöisiä totuuksia kuunnella — kun Pekkarinen luo semmoisen illuusion, että jos perussuomalaiset on tukenut jotain esitystä, mikä ei ole mennyt läpi, ja hän täällä vuosien päästä laskee kulut, mitä siitä olisi syntynyt. Mutta kun ei se ole kerran läpi mennyt, niin eihän perussuomalaisetkaan laske semmoisista toisten puolueitten esityksistä, mitkä ovat kaatuneet, että mitä kuluja niistä olisi tullut. Mutta meillä on kyllä semmoisia esityksiä, mistä on tullut kuluja. (Raimo Piirainen: Pitäisikö laskea?) — No ei pitäisi laskea, mutta olin sanomassa juuri, että meillä on semmoisiakin asioita tässä ihan näkösällä ja pöydällä, mistä voidaan laskea kulut, mitkä ovat tulleet huonoista päätöksistä, jotka ovat toteutuneet täällä eduskunnassa ja maassa.

Myöskin nämä määritelmät, mihin aina vedotaan, että ulkomailla on päätetty näin: kyllä sitä pitäisi osata ajatella itse ja katsoa, tehdä tutkimusta ja määritellä, ovatko ne päätökset uskontoa vai tiedettä. Ei tosiaan ole kovin monta sataa vuotta vielä siitä, kun sanottiin, että maa on pannukakku ja reunalta putoaa. Vähän samanlaisiin uskomuksiin verrattavia, valitettavasti, liikkuu politiikassa ja siinä, miten toiset valtiot käyttävät politiikkaa toisia kohtaan. Vähän samanlaistahan se oli, kun Putin sanoi, että vihreät miehet — vai ruskeita pieniä miehiäkö ne olivat, jotka sinne Krimille ilmestyivät jostain tyhjästä — ovat jostain muualta, etteivät ne ole venäläisiä nähneetkään. Ja sitten kun kuunteli viime kesäkuussa, mitä meidän ministerimme siihen ensimmäisellä viikolla vastasivat — se taisi siinä heinäkuun alussa olla — niin kyllä minulla oli vaikeuksia olla rupeamatta kirjoittamaan lehtiin tämän tyylisiä juttuja, että uskotaan vielä, että maa on litteä ja reunalta putoaa, ne ministerien puheet olivat kyllä niin pihalla siitä todellisuudesta sen ensimmäisen 2—3 viikkoa. Sitten loppukesää kohti, ja ennen kuin istunnot alkoivat, he rupesivat olemaan vähän kartalla, mutta kyllä joskus tuntuu siltä, että jotain ulkopuolista, suurempaa järkeä pitäisi saada niihin, niin että nopeammin oltaisiin kartalla asioista eikä hyväksyttäisi ihan kaikkea ja kaikenlaisia humputuksia ja määritelmiä.

Fyysikkona tässä on 25 vuotta niitä määritelmiä eri puolilta katsonut ja tietää, että kun saadaan sopiva määritelmä, sillä voidaan paljon maailmankauppaa ja muuta säätää myöskin suomalaisten haitaksi.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

No niin, sitten minä yrittäisin johdattaa tätä keskustelua jälleen lähemmäksi tätä ydinsubstanssia. Jätetään ne vihreät miehet nyt tässä keskustelussa vähän loitommalle.

Pirkko Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Kyllä tässä ihan lämpenee noista edustaja Pekkarisen kommenteista.

Mutta ensinnä haluan todeta edustaja Haapaselle: Edustaja Haapanen, voidaan tarkistaa varmastikin pöytäkirjoista, en ole väittänyt missään vaiheessa vihreitten kannattavan kivihiiltä, vaan todennut, että nyt tilanne vain on se, että kivihiilen käyttö on lisääntynyt erinäisistä syistä, ja sitä minä en voi kannattaa. Kunnioitan kyllä teidän pyrkimyksiänne siihen, että kivihiilen käyttöä ja ylipäätään fossiilisten polttoaineitten käyttöä voidaan vähentää. Mutta me tiedämme, niin kuin juuri, että tässä on notifiointimenettelyjä, joita joudutaan käyttämään. Meillä on myöskin muuta lainsäädäntöä Euroopan unionista, kuten tiedämme kirjaimet ILUC, res, LULUCF, jotka voivat myöskin rajoittaa meidän metsähakkeemme käyttöä. Ja olen tästä myöskin huolissani ja varmasti lupaan kyllä sen, että aion puolustaa viimeiseen tappiin asti kotimaisen uusiutuvan energian käyttöä, sillä kun on pakkanen, niin tuuli tyyntyy, vesi hyytyy mutta tulitikku syttyy edelleenkin.

Ja ilmastosopimuksesta irtisanoutuminen: En ymmärrä täysin sitä, että sanotaan, että perussuomalaiset ovat irtisanoutuneet ilmastosopimuksista, tai pelkästään perussuomalaiset — tai mistä sopimuksesta? Me tiedämme, että on monia tahoja, jotka kyseenalaistavat myöskin Euroopan parlamentissa näitten ilmastosopimusten merkityksiä.

Mutta sitten minäkin haluan kyllä kirjauttaa pöytäkirjaan kantani, kun täällä edustaja Pekkarinen — on todella harmillista, että hän lähti täältä — varmaan tarkoittanee — ei sanonut kyllä, mutta oletan, kun en nyt tiedä — talousvaliokunnan mietintöä 30/2010 vp, jossa puhutaan tuulitariffista. Mutta voitaneen sitten kyllä kirjauttaa taas pöytäkirjaan jotakin muuta edustaja Pekkarisen tahdon mukaisesti, mutta täällä on jätetty vastalauseita kolme kappaletta: on vasemmistoliitto, kristillisdemokraatit ja sosialidemokraatit. Edelleenkin minä kyllä ihmettelen, kun täällä SDP:n vastalauseessa todetaan, että täällä olisi tuettu maatalouden uusiutuvia energialähteitä sähköntuotannossa, mutta eikös tästä edustaja Pekkarinen sitten loihe lausumaan, ettei sitä chp-laitosta joka navetan nurkalle voida laittaa. Olisin kyllä näin suonut, että myös Suomen Keskusta edustaja Pekkarisen johdolla olisi tukenut näitä maaseudun pieniä elinkeinomuotoja.

Ja sitten, tässä ei ole äänestyspöytäkirjaa, on toki näin, että voidaanhan täällä napostella aivan hyvin näillä äänestyspäätöksillä, mutta nyt meillä on kuitenkin tietoa siitä, mitä käytäntöjä tämä syöttötariffijärjestelmä on tuonut tullessaan ja erityisesti tuulivoiman osalta. En missään nimessä vastusta sinällään tuulivoimaa, mutta kategorisesti minusta on kuitenkin kyseenalaista tukea jotakin niin voimakkaasti kuin tällä hetkellä ja ummistaa sitten silmänsä niiltä ongelmilta, mitä on tullut.

Ja ihan lopuksi haluaisin todeta vielä näihin EU-säädöksiin, että Suomessa pitäisi todellakin pystyä vaikuttamaan niihin säädöksiin, mitä EU:n tasolta tulee — vaikkapa siihen turpeen käyttöön, uusiutuvien energioitten käyttöön — ja niin, että meillä todella säilyy sitten itsellä mahdollisuus päättää kansallisesti meidän metsäpolitiikastamme.

Heikki Autto /kok:

Arvoisa puhemies! Tässä on käyty hyvää keskustelua, joka on hieman polveillutkin. — Meinasi mennä mikrofoni, mutta se on tuo naapurin mikrofoni. Virtaa riittää kuitenkin vielä, ja miehessä riittää virtaa.

Ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi:

Voitte käyttää sitä naapurin mikrofonia, jos oma ei toimi.

Puhuja:

Niin, tosiaan, halusin tästä energiapolitiikasta vielä sen todeta, että tämä kotimaisuuden korostaminen on paitsi tärkeä taloudellinen kysymys myös huoltovarmuuteen liittyvä asia. Ja kun täällä edustaja Heikkilä ansiokkaassa puheenvuorossaan viittasi vaikkapa näihin vihreisiin miehiin, niin kansainvälispoliittinen tilanne on kehittynyt sillä tavalla Suomen kannalta epäsuotuisaan suuntaan, että energian toimitusvarmuus on epävarmaa. Toki toivomme, että asiat kehittyisivät hyvään suuntaan, mutta on erittäin tärkeää, että meillä on käytettävissämme kotimaisia energiamuotoja, joiden käyttöä voidaan tilanteessa, jossa sitä ulkomaista energiaa ei maahan saada, sitten voimakkaasti lisätä. Ja se kyllä edellyttää sitä, että meillä on elinvoimaista turvealan yrittäjyyttä, meillä on sellaisia uusia turvealoja, joista pystytään sitten nostamaan turvetta niin, että jos vaikka nähdään, että tulevan talven osalta energiahuollossa olisi joitakin ongelmia odotettavissa, niin sitten saataisiin sitä kotimaista polttoainetta.

Mutta edelleen kyllä, puhemies, korostan sitä, että kaikkein tärkein näkökulma on se, että saadaan ne tällä hetkellä ulkomaille virtaavat miljoona euroa tunnissa, ne rahavirrat — tämänkin keskustelun aikana on miljoona euroa melkein jo virrannut maailmalle Suomesta ostoenergian perässä — käännettyä Suomeen, luotua meille työpaikkoja ja siltä pohjalta sitten myöskin vahvempaa pohjaa hyvinvoinnille, myös tuleville sukupolville.

Eero Suutari /kok:

Arvoisa herra puhemies! On hyvä, että Suomessa turvealueet ovat luokiteltuja. Me pystymme hyvällä omallatunnolla käyttämään hyväksi jo luontoarvonsa menettäneet suot ja tekemään niistä energiaa.

Turve maksaa veroa. Se on ainoita energianlähteitä, jotka tulevat toimeen omillaan ja maksavat veroa, jopa niin, että se mahdollistaa puun hakkeen käytön, koska sille maksetaan tukea.

Sitten omasta mielestäni luen näitä Tilastokeskuksen tilastoja niin, että koko tämän vuosituhannen ajan kivihiilen käyttö on trendinomaisesti ollut laskussa eikä siinä viime vuosinakaan ole juuri muutoksia tapahtunut.

Raimo Piirainen /sd:

Arvoisa puhemies! Kun tässä kuuntelee tätä keskustelua, puhutaan vihreistä miehistä ja vihreistä naisista, niin ei ole oikein tiennyt, missä mennään. Piti varmistaa pykälän kohta, koska alkuviikosta puhuin väärässä kohdassa ihan oikeasta asiasta.

Mutta tässä yhteydessä haluan kumminkin nostaa esille tämän esityksen vaikutukset.

Hyvin vahvasti näyttää elävän semmoinen ajatus, että nyt kun alennetaan tätä veroa, niin sehän tulee voimaan vuoden 2016 alusta. Ja niin kuin valtiovarainvaliokunnan lausunnossa todetaan, haketuen 100-prosenttinen tuki tulee voimaan yhtä aikaa. Tässä on joko kahdesta kolmeen vuoteen — se riippuu siitä, miten komissiossa etenee tämä Kemera-tuen notifiointi.

Sitä kautta tämä alennus tietenkin siirtyy mahdollisesti jopa vuoden 2019 alkuun, ja siellä vasta tippuu 60 prosenttiin tämä tuki. Tämä täytyy meidän kaikkien nyt tässä vaiheessa muistaa, ja se antaa peliaikaa yrityksille ja myös polttoaineitten käyttäjille, että voivat suunnitella hyvinkin pitkällä aikavälillä.

Sitten tähän liittyy vielä kolmas tekijä, tosiaan tämä Kemera-tuki. Sekin on notifioitavana EU-komissiossa, ja mikä sen kohtalo on? Meidän kannattaa edetä nyt tällä valtiovarainvaliokunnan esittämällä lausunnolla, että me saamme nämä asiat hoidettua, ja se Kemera tulee sitten aikanaan. Sen jälkeen voidaan tarkastella myös tätä haketustukea. Mutta se menee nyt sillä 18 eurolla ainakin tämän 2—3 vuotta. — Kiitoksia.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! Pakko kommentoida vielä tuohon edustaja Pekkarisen puheeseen.

Ihmettelin tosiaan tätä keskustan uutta linjausta turpeen negatiivisuudesta, ja tosiaan edustaja Pekkarinen toisti tämän asian vielä uudelleen puheessaan. Sen jälkeen hän hyökkäsi tavallaan perussuomalaisia kohtaan aikaisemmasta eduskuntaryhmän linjauksesta vastalauseen suhteen, jossa olisimme senaikaiselle tuulivoimalle antaneet pidemmän toiminta-ajan ja tukiajan. Silloinhan tuulivoimakoneistoja ja -myllyjä tehtiin Suomessa, joten se olisi ollut tämmöinen kotiinpäinveto. Tilanteet ovat kuitenkin muuttuneet, ja siihen aikaan se tuntui järkevältä.

Mutta jos ja kun nähdään, että on tehty vääriä päätöksiä, ne pitää silloin pyrkiä korjaamaan mahdollisuuksien mukaan. Tämä tuulivoimatuki on tällä hetkellä todella kallista, ja se tulisi muuttaa mahdollisuuksien mukaan niin, etteivät nyt rakennettavat myllyt enää saisi semmoista tukea, joka vääristää tätä kilpailutilannetta, markkinatilannetta yleensäkin, ja hankaloittaa kotimaisia energiamuotoja. Muutenkin tuulivoimaan nykytiedon mukaan kohdistuu niin paljon epäselvyyksiä ja negatiivisia asioita, että tulisi harkita tuulivoiman muitakin säädöksiä erittäin tarkkaan.

Mutta edelleen ihmettelen tätä keskustan uutta negatiivista turvelinjausta.

Satu Haapanen /vihr:

Arvoisa puhemies! Vihreät miehet ja naiset ovat esittäneet aika vasta kymmenen keinoa kivihiilen nujertamiseksi, ja odottaisin tällaista samanlaista listaa erityisesti perussuomalaisilta, joille ainoa vaihtoehto kivihiilen nujertamiseksi näyttää olevan turve. (Ari Jalonen: Meillä on varjobudjetissa kaikki!)

Minä luen tässä ajan puitteissa nyt nämä kymmenen keinoa muistutukseksi, ja näitä voi käydä kertaamassa vihreiden kotisivuilta.

1) painotetaan päästöjä verotuksessa, 2) vahvistetaan päästöohjausta yhteistuotannossa, 3) parannetaan puuhakkeen tukea, 4) kannustetaan, tuetaan voimalaitoksia siirtymään pois kivihiilestä, 5) arvioidaan markkinatilannetta, 6) korjataan EU:n päästökauppa, jossa on tällä hetkellä liian alhainen hinta fossiilisille polttoaineille, 7) jatketaan uusiutuvan energian edistämistä, 8) selvitetään hiilen tuontitulleja, 9) päivitetään EU:n valtiontukisääntöjä ja 10) selvitetään voimaloiden päästönormeja.

Mitä tämä maksaisi? Veromuutokset on mahdollista toteuttaa kustannusneutraalisti. Metsähakkeen tuotantotuen parantamiselle olemme myös laskeneet hinnan ja investointituille olemme myöskin laskeneet hinnan.

Arvoisa puhemies! Mitä tällä kaikella saadaan? Vähemmän päästöjä, enemmän suomalaisia, kotimaisia työpaikkoja, parempi vaihtotase, pienempi tuontiriippuvuus, lisää verotuloja kotimaisesta energiasta ja kotimarkkinoita teknologiayrityksille.

Lopuksi yhteenvetona: Vihreät haluavat nujertaa hiilen nousun. Me haluamme myöskin kotimaisia työpaikkoja, jotka syntyvät pelkästään uusiutuvan energian ympärille.

Pirkko  Mattila /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Haapanen, nyt te kyllä politikoitte ja politikoitte sangen ylimielisellä tavalla, mutta olen todennut aiemminkin, että Vihreä liitto on ylimielinen puolue, joka harrastaa elitististä politiikkaa. Tämä iltana ainoana kohteena näyttää olevan perussuomalaisten suoranainen sättiminen, ja minä olen kyllä sitä mieltä, että tätä maata ei syrjimällä, kiusaamalla ja sättimällä rakenneta vaan yhteistyöllä, yrittämisellä ja ystävällisyydellä. Myös me perussuomalaiset tämän neljän vuoden ajan, mitä olemme eduskunnassa istuneet, olemme esittäneet varjobudjettimme. Meillä on myös omat politiikkaohjelmamme, joista näkyy se linja, mitä myös energia- ja ilmastopolitiikassa olemme ajaneet.

Kotimainen energia kaikkinensa: En tiedä, mitä — loppujen lopuksi täällä oli keinoja kyllä päästöpuolelta — siihen Vihreän liiton palettiin kuuluu. Kyllä siellä on, ja tämä voidaan kirjata, ja minä haluan, että tämä todellakin kirjataan pöytäkirjaan, että se, että olisimme vain olleet täällä sitä ratkaisemassa turpeen avulla, ei todellakaan pidä paikkaansa. Eduskunnan sivuilta myöskin voidaan todeta minun valtiopäivätoimeni, puheeni, myöskin kansanedustajana tekemäni blogit, kannanotot — katson olevani myös mielipidevaikuttaja — joita olen tehnyt todella laajalla skaalalla kotimaisen energian puolesta enkä pelkästään turpeen puolesta. Mutta kyllä tällä hetkellä myöskin olen Vihreän liiton kanssa yhdessä parlamentaarisessa energia- ja ilmastopoliittisessa työryhmässä istunut, ja siellä olemme yhdessä myöskin linjanneet turpeen käytöstä.

Lauri Heikkilä /ps:

Arvoisa puhemies! Edustaja Haapanen ei vissiin huomannut, kun minä puhuin biopolttoaineiden kehitystyöstä myöskin tässä edellisessä puheenvuorossa, että se ei välttämättä liittynyt turpeeseen sitten pelkästään perussuomalaisten käsityksenä.

Viimeistä edellisessä puheenvuorossaan Haapanen oli oikeassa siinä, että näihin erilaisiin määrittelyihin, mitä tuolta maailmalta tulee, eivät ole pelkästään kotimaiset syyt siinä, ja se oli ihan oikein, että kyllä näitä rajoituksia suomalaisille ja Suomen metsien käytölle ja turpeen käytölle koetetaan ihan sieltä ulkomailta työntää ja uskotellaan meille sitten vähän toisenlaista biologiaa kuin joskus on koulussa opetettu siitä, miten hiilidioksidit ja muut vaikuttavat ilmastoon. Silloin vielä joskus, kun koulussa ensimmäisen kerran niitä opetteli, sanottiin, että kun on lämmin ja kostea ja ilman hiilidioksidipitoisuus nousee, niin myöskin yhteyttäminen nousee, jos on aurinkoista, ja kasvaminen kiihtyy ja sitoutuu sitä hiilidioksidia sieltä ilmasta enemmän kasveihin. Mutta se teoria on kokonaan jostain syystä poistunut näistä nykyisistä teorioista.

Sitten se on hyvä, että vihreillä on tuommoinen pitkä lista noista keinoista, mutta lähinnä tuli mieleeni, että siinä tulee taas hirveästi lisää byrokratiaa ja tavallaan nopeat keinot edullisesti ja positiivisesti vaikuttaa metsän ja soiden omistajiin ja yrittäjiin eivät tule sillä, että laitetaan haittaveroja ja jotain lisää sääntöjä estämään sitä liiketoimintaa, jos ei mene johonkin tiettyyn poliitikkojen haluamaan suuntaan. Kyllä pitäisi sen yrittäjänkin voittaa siinä jotain, ja semmoiset edulliset säännöt, millä kannattaisi noudattaa jotain linjaa, pitäisi pystyä kehittämään eikä vain lisää byrokratiaa ja lisää rajoitteita.

Keskustelu päättyi.