Täysistunnon pöytäkirja 4/2013 vp

PTK 4/2013 vp

4. TORSTAINA 7. HELMIKUUTA 2013 kello 16.02

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

 

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa puhemies! Harmaan talouden torjunta on tämän hallituksen ja hallitusohjelmamme kärkihankkeita. Hallitus on lisäksi tehnyt myös periaatepäätöksen harmaan talouden ja talousrikollisuuden torjunnan tehostamisesta. Omalta osaltamme liikenne- ja viestintäministeriössä olemme lähteneet tekemään työtä harmaan talouden torjumiseksi, ja nyt käsittelyssä oleva lakiesitys on osa tätä hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa. Tavoitteena on saada kuljetusalalla oleva piilotalous verotuksen piiriin.

Muutokset, joita lainsäädäntöön ehdotetaan, liittyvät liikennelupapakon selkeyttämiseen valvonnan parantamiseksi ja tasapuolisten kilpailun edellytysten luomiseksi. Ehdotamme liikennelupaehtojen kiristämistä eräiltä osin, kuljetuksen tilaajan vastuun lisäämistä lakia noudattavan kuljetusyrityksen valitsemiseksi ja liikennelupaviranomaisten tekemien tarkastusten lisäämistä.

Eli lupapakko laajennettaisiin kaikkiin muussa kuin alkutuotannossa käytettäviin traktoreihin. Se tarkoittaa sitä, että lupaa ei edelleenkään vaadittaisi esimerkiksi lumen kuljettamiseen tieltä eikä maa-, metsä-, eläin- tai kalatalouden harjoittamiseen liittyviin kuljetuksiin, mutta muilta osin lupa edellytettäisiin.

Tässä esityksessä myös poistettaisiin liian epämääräisenä mahdollisuus kuljettaa tavaroita korvausta vastaan ilman liikennelupaa niissä tapauksissa, jotka liittyvät suoritusvelvollisen "tavanomaiseen toimintaan". Jatkossa laissa lueteltaisiin, millaisissa tapauksissa näin voi menetellä. Poistettaisiin myös nykyinen liikennelupavapautus urakkakuljetuksista, joissa kuljetuskustannusten osuus koko urakasta on enintään 30 prosenttia.

Liikenneluvan ehtoja tiukennettaisiin niin, että luvanhaltijan nykyisen konkurssitilan lisäksi katsottaisiin luvan saamisen esteeksi aiemmat konkurssit, varojen puutteessa rauenneet tai julkisselvitykseen menneet mukaan lukien, vuoden ajalta tavaraliikennelupaa vaativalla toimialalla.

Kuljetuksen tilaajan vastuuta lisättäisiin siten, että selvitysvelvollisuuden piiriin liikenneluvan tarkastamisen lisäksi ehdotetaan arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityminen.

Viranomaisten tietojenvaihtoa ja valvontaa halutaan lisätä siten, että lakiin lisätään liikenneluvan myöntäjälle oikeus pyytää Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvitys liikenneluvan saamisen ja voimassaolon ehtojen valvomiseksi. Liikenneluvan myöntäneen viranomaisen olisi vähintään kerran kalenterivuodessa selvitettävä, täyttävätkö luvanhaltijat edelleen luvan myöntämisen edellytykset.

Suomen sisäisessä liikenteessä käytettävä ajoneuvo olisi tämän lakiesityksen mukaan ilmoitettava Suomen ajoneuvorekisteriin 7 vuorokauden kuluttua ajoneuvon maahantuonnista. Ilmoitusvelvollisuus helpottaisi ulkomailla rekisteröidyn ajoneuvon valvontaa tavaraliikenteessä, kun 7 päivän sääntö olisi käytössä myös autoverotuksen piirissä olevan auton vastaavassa ilmoittamisvelvollisuudessa sekä kabotaasin aikarajoituksessa. Lisäksi se vaikeuttaisi halvemman verotuksen ja vakuutuksen piirissä olevien ajoneuvojen käyttöä ja tasaisi näin kilpailuedellytyksiä kotimaamme tavaraliikenteessä.

No, miksi sitten on päädytty ehdotettuihin muutoksiin? Harmaan talouden estäminen ja kilpailuneutraliteetti eri yritysten välillä puoltavat ehdotettua liikennelupajärjestelmän laajentamista. Liikenneluvan vaatimisen aiheuttama lisäbyrokratia on sekä yritysten että veroviranomaisten kannalta varsin pieni. Käännetty arvonlisäverovelvollisuus poistaa arvonlisäveron tilittämistä urakoissa koskevan laiminlyönnin. Se ei koske kuitenkaan muuta harmaata taloutta. Muiden verojen ja lakisääteisten velvoitteiden laiminlyönti jäisi ilman valvontaa, joten käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta ei tässä ehdoteta. Sinänsä käännetty arvonlisävero voisi olla hyvä ottaa käyttöön myös tiekuljetuksissa.

Vaikutukset lainsäädännön osalta lähtevät tietysti siitä, että harmaan talouden estämisellä saadaan tasapuolisemmat kilpailuedellytykset velvoitteensa suorittavien kuljetusyritysten välille. Kuljetusten tilaajalle tulee lisää tarkastusvelvollisuuksia, jotka aiheuttavat jonkin verran lisäkuluja. Jotta ne eivät olisi kohtuuttomia saavutettuun etuun nähden, lakiin on sisällytetty selkeitä poikkeuksia, jolloin selvityksiä ei tarvitse hankkia.

Lakia on valmisteltu hyvin pitkän aikaa. Siinä on kuultu tasapuolisesti kaikkia osapuolia, ja nähdäkseni tällä hetkellä ei pitäisi olla mitään isommasti kriittisiä paikkoja. Kaikki maa- ja metsätalouden kuljetukset eritoten on kyllä huomioitu hyvin tarkasti.

Jari Leppä /kesk:

Puhemies! On hyvä, että hallitus tarttuu harmaan talouden ongelmiin myöskin tällä kuljetuksen sektorilla. Se on ihan selvä, siinä ei ole mitään. Tämän valmistelun kuluessa oli vähän erikoisiakin piirteitä tietysti ja tuotiin harmaaksi taloudeksi luokiteltavia asioita kyllä milloin minkäkin osalta. Siitä olen tyytyväinen, arvoisa ministeri, että niitä ylilyöntejä on aika hyvin nyt tässä ehdotuksessa pystytty täältä ottamaan pois. On kuitenkin selvää, että kun kilpailuneutraliteetista puhutaan, niin siinä pitää olla ilman muuta tarkkana. Mutta on sellaisia kuljetuksia, joista kerta kaikkiaan tarjontaa ei ole, ja mielestäni silloin tarpeetonta hallinnointia ja tarpeetonta byrokratiaa ei näihin tämäntyyppisiin kuljetuksiin kannata tuoda. Se on myöskin mainittu täällä lain perusteluissa. Mutta muutamia kohtia täällä on, jotka kyllä toivon liikenne- ja viestintävaliokunnan käyvän tarkasti lävitse, niin että näitä ministerinkin äsken mainitsemia asioita ja tässä myöskin omassa puheenvuorossani esillä pitämiäni asioita sinne ei jää.

Yksi sellainen — itse asiassa suoraan kysymys myöskin ministerille tässä saman tien: Elikkä kun täällä ehdotuksessa puhutaan, että minkälaiset kuljetukset eivät tarvitse liikennelupaa, niin täällä sanotaan yhtenä kohtana, että "haketusurakoinnissa metsä- tai muuta haketta hakettava urakoitsija kuljettaa haketusmateriaalin". Haketusmateriaalin? Siis tarkoittaako haketusmateriaali niitä rankoja? Ja jos se sama laite, sama kuljettaja, sama yhdistelmä tekee sen haketustyön, niin sen jälkeen se ei enää ole ilman tätä liikennelupaa tarkoitetun kuljetuksen kohteena. Elikkä siinä mielessä, kun tekniikka kehittyy, virtaviivaistuu, modernisoituu, niin onko tämä harkittu loppuun asti vai tarkoitetaanko tällä myöskin sitten sitä materiaalia, joka siitä saadaan, eikä ainoastaan sitä raaka-ainetta?

Jukka Kärnä /sd:

Arvoisa puhemies! Aivan lyhyesti: Koen erinomaisena asiana, että tämän lain valmistelussa on kiinnitetty huomiota myöskin tähän kabotaasiliikennöintiin. Siitä ovat suomalaiset, rehelliset liikenneyrittäjät erinomaisen paljon huolissaan, myöskin sen valvonnasta, valvonnan laadusta jnp. Se on yksi osa sitä harmaan talouden torjuntaa, ja erinomainen asia, että ministeriö ja ministeri ovat siihen puuttuneet. Toivottavasti homma onnistuu.

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Jos vastaan tästä ministeriaitiosta.

Arvoisa puhemies! Edustaja nosti esille tärkeän kysymyksen siitä, miten tavallaan rajataan tätä kokonaisuutta, mitä saa kuljettaa ja mitä ei. Mutta koko tämä metsäteollisuuden toimintaan liittyvä paketti on käyty näitten toimijoitten kanssa hyvin tarkkaan läpi, niin että lähestulkoon kaikki ne toiveet, mitä he ovat esittäneet, on pystytty tässä huomioimaan. En pysty ihan eksaktisti sanomaan, onko se puutavara vai hake, mutta ymmärsin näin, että se pyyntö ja toive, mikä metsäteollisuuden yritysmaailman puolelta on tullut, on tässä niin kuin toteutunut eikä estetä mitään järkevää yhteistoimintaa myöskään tavaran poiskuljettamisessa metsästä.

Ari Torniainen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiitos ensinnäkin arvoisalle ministerille tästä esittelystä.

Todellakin, kun tämä aikanaan tuli esille, jo jonkun aikaa sitten, se herätti paljon keskustelua ja kysymyksiä. Ja on aivan hyvä asia nyt, että tätä lupapakkoa ei uloteta nimenomaan tuonne alkutuotantoon ja siellä käytettäviin traktoreihin. Samoin on myöskin hyvä se, että nimenomaan tuolla lumen kuljetuksessa ei tarvita traktoreilta tätä lupapakkoa, sillä on aivan luonnollista, että tällä helpotetaan myöskin lumiongelmia niin kunnissa kuin kaupungeissa.

Mutta sitten ihan kysymys ministerille: Onko ministerillä nyt jonkun näköistä käsitystä siitä, paljonko tämä aiheuttaa esimerkiksi viranomaisille lisäkustannuksia? Tarvitaanko henkilöstöä lisää, ja tietysti, paljonko tästä saadaan myöskin tuloja? On erittäin hyvä, että hallitus puuttuu tällä tavalla harmaan talouden torjuntaan.

Markku Mäntymaa /kok:

Arvoisa puhemies! Kiitos myös ministerille tästä selvityksestä! Tuossa teidän esityksenne yhteydessä minulle tuli mieleen semmoinen asia, että kun kerroitte, että valvontaa tullaan tehostamaan, ja kun todennäköisesti nyt sitten liikkuva poliisi tuosta lakkaa, niin mitkä ovat ne keinot, joilla tuota valvontaa pystytään tehostamaan. Tämmöinen kysymys teille.

Liikenneministeri Merja Kyllönen

Arvoisa herra puhemies! Hyvät edustajat! Tulojen osalta on sanottava se, että valtio saa harmaan talouden torjunnan osalta jonkin verran lisää verotuloja, mutta niiden tarkkaa määrää on tällä hetkellä hyvin vaikea arvioida. Kokonaisuuden kannalta puhutaan kuitenkin merkittävistä summista euroja, kun saadaan tämä kokonaisuusjärjestely kuntoon. Henkilökuntaa ei suhteellisesti tarvita juuri enempää kuin mitä tänäkin päivänä meillä käytössä ja toiminnassa on. Toki tämä liikkuvan poliisin lakkauttaminen on meille iso kysymys, ja sen takia me olemmekin tehneet yhteistyötä sisäministeriön kanssa siinä, että tämä liikennepoliisi säilyy myös sitten näissä alueellisissa yksiköissä, ja tullaan tekemään siitä yhteiset sopimukset, että todella se henkilöstömäärä, mikä tänä päivänäkin siellä on, tulee kentällä toimimaan, ja painotetaan nimenomaan kabotaasivalvontaa, harmaan talouden valvontaa ja myös sitten näitten isompien liikennerikkomusten seurantaa ja valvontaa. Siinä työssä me olemme hyvin sitoutuneesti sisäministeriön kanssa yhteistyössä, ja aion tehdä kyllä kaikkeni, että se prosessi menee positiivisessa hengessä eteenpäin.

Keskustelu päättyi.

​​​​