Täysistunnon pöytäkirja 40/2003 vp

PTK 40/2003 vp

40. MAANANTAINA 16. KESÄKUUTA 2003 kello 12 (12.06)

Tarkistettu versio 2.0

3) Lakialoite laiksi edustajanpalkkiosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Kansanedustajanpalkkiolain 1 §:ssähän määritellään se, ketkä eivät voi olla tämän palkkiotoimikunnan jäseniä, elikkä siinä ei voi jäsenenä olla kukaan kansanedustaja tai eduskunnan virkamies. Sen sijaan tässä laissa ei määritellä, keiden tulisi olla jäseniä tässä palkkiotoimikunnassa. Mielestäni palkkiotoimikunnan jäsenyyteen pitäisi sisällyttää se, että siellä olisi edustavimpien työmarkkinajärjestöjen asiantuntemus käytössä, sillä ymmärrän niin, että yleisen tason palkankorotukset ovat yleisesti hyväksyttyjä ja ne voitaisiin toteuttaa, mutta mitään tämmöisiä suuria palkkamuutoksia esimerkiksi kansainvälisten vertailujen pohjalta mielestäni ei ole tarpeellista tehdä.

Sen johdosta, herra puhemies, ehdotan, että eduskunta hyväksyisi seuraavan lausumaehdotuksen: "Eduskunta edellyttää, että uuden palkkiotoimikunnan palkka-asiantuntemuksen varmistamiseksi palkkiotoimikuntaan nimetään edustavimpien työmarkkinajärjestöjen edustus."

Pentti Tiusanen /vas:

Herra puhemies! Kannatan ed. Kuopan ehdotusta ja totean, että tällä hetkellä tämä toimikunta koostuu henkilöistä, joidenka oma työelämähistoria poikkeaa varsin paljon keskimääräisestä Suomen kansalaisen työelämähistoriasta. Tästä johtuen myöskin ne ansiot ja palkkiot, palkat, mitkä näihin työelämähistorioihin liittyvät, ovat hyvin kaukana niin sanotusta tavallisesta palkkatasosta. Näin ollen voi tietysti syntyä tällainen elitisoitumisongelma ja -uhka tähän taloon. Sen takia on erittäin tärkeätä, että myös ed. Kuopan mainitsemat työntekijäjärjestöt pääsevät tähän mukaan.

Keskustelu päättyy.