Täysistunnon pöytäkirja 41/2005 vp

PTK 41/2005 vp

41. TIISTAINA 19. HUHTIKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys alusliikennepalvelulaiksi

 

Christina Gestrin /r:

Värderade talman! Lagförslaget om fartygstrafikservice handlar om att förbättra trafiksäkerheten till havs. Stadganden, som till stor del redan funnits i förordningsform, förs nu över till en lag i enlighet med grundlagens föreskrifter. Det här styrsystemet är mera allmänt känt under begreppet VTS-systemet.

Syftet med propositionen är att öka fartygstrafikens säkerhet och förbättra dess effektivitet samt att förebygga miljöolägenheter som fartygstrafiken kan medföra. Servicen ges i form av navigationsassistens och fartygstrafikreglering. Avsikten är att man från land skall kunna styra trafiken och på så sätt minska risken för olyckor. Systemet fungerar interaktivt mellan stationerna på land och fartygen. Information ges om farleder, om speciella tillbud, om säkerhetsanordningar och annat.

Oljetransporterna och fartygstrafiken ökar just nu kraftigt, de ökade oljetransporterna och transporten av andra farliga kemikalier är ett växande problem för Östersjöns miljö och alldeles särskilt för Finska viken. Oljetransporterna har mångdubblats under de senaste åren. År 2010 beräknar man att oljetransporterna uppgår till 190 miljoner ton. Samtidigt ökar också den tvärgående passagerartrafiken över Finska viken och riskerna för olyckor stiger i takt med de ökade transporterna.

Beträffande oljeskyddet, miljöskyddet och trafiksäkerheten har ändå många förbättringar förverkligats under de senaste åren. Bland de mest betydande förbättringarna kan nämnas att Finland, Ryssland och Estland 2004 tog i bruk ett obligatoriskt fartygsrapporteringssystem för Finska viken och det gäller även för de internationella havsområdena. Systemet stämmer överens med VTS-systemet, som vi nu alltså har en lagproposition om. Tack vare båda dessa system kommer också sjöräddningsverksamheten att kunna förbättras märkbart.

VTS-styrningssystemet har under de senaste åren byggts ut och täcker nu alla rutter som används vid Finlands oljetransporter. Särskilt viktigt är VTS-systemet på känsliga skärgårdsområden där miljöolyckor kan ha ödesdigra följder. Fartygstrafiken blir tryggare då trafikledningen kan skötas och man får ett interaktivt system med stationerna på land.

År 2003 utsågs Finska viken till ett så kallat PSSA-område av den internationella maritima organisationen. Det här gjorde det möjligt att tilllämpa strängare regler och begränsningar på trafiken i Finska viken än på andra internationella vatten. Arbetet med att utforma reglerna pågår som bäst inom IMO och här gäller det naturligtvis för Finland att aktivt driva på stränga regler för alla farliga transporter, speciellt på Finska viken.

År 2004 godkändes en ekonomisk zon längs med Finlands kust. Genom den utvidgades då det ekonomiska området och genom det blir det lättare för myndigheterna att övervaka miljöbrott som olagliga oljeutsläpp. Det här är ju ett problem som man har haft väldigt svårt att komma åt. Man har också försökt komma åt det genom att införa en obligatorisk avgift för avfall i hamnarna, men trots det har de här små oljespillen fortsatt. Det är rätt att regeringen nu hittat nya lösningar för att minska på de här problemen.

I samband med budgeten för 2005 har regeringen förbundit sig att ta i bruk en mångfunktionell isbrytare som lämpar sig för bekämpning av olja även vintertid. Arbetet med att utveckla ett kunskapscentrum för oljebekämpning pågår också som bäst och det är miljöministeriet som leder det här arbetet.

Regeringen har alltså på flera sätt förbättrat trafiksäkerheten till havs och den här lagpropositionen är en viktig del av den helhet och det arbete som krävs för att förbättra trafiksäkerheten och minska miljöriskerna på Östersjön.

Roger Jansson /r:

Värderade herr talman! Det tekniska trafikledningssystemet fungerar ju redan idag på ett tillfredsställande sätt och är väl utbyggt med de sex VTS-ledningscentraler som finns. Så som riksdagsledamot Gestrin sade är det här främst ett lagfästande av sådana bestämmelser som idag finns på lägre regleringsnivå och som enligt grundlagens 80 § måste regleras i lag, vilket nu föreslås att göras.

Jag vill framhålla att det vore värdefullt om trafikutskottet i sin behandling av det här ärendet också skulle kontrollera och tillse att enbart en eventuellt utökad byråkrati inte leder till onödiga ökade kostnader, som i sin tur därmed skulle höja de redan idag internationellt sett ovanligt höga farledsavgifterna, som vi har i Finland idag. Regeringen säger i sin proposition att så inte kommer att ske och det är skäl att vi här i riksdagen kontrollerar att det håller.

De fördelar, som ledamot Gestrin här anförde med det här systemet, är vi helt övenens om.

Keskustelu päättyy.

​​​​