Täysistunnon pöytäkirja 51/2013 vp

PTK 51/2013 vp

51. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

7) Hallituksen esitys eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Nyt käsittelyssä on hallituksen esitys joukkoliikennelain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia ja linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksia.

Hallituksen esitys parantaa joukkoliikennepalveluita muun muassa siten, että liikenteenharjoittajien on jatkossa velvollisuus toimittaa Liikennevirastolle ajankohtaisia reitti-, pysäkki- ja aikataulutietoja. Tämä uudistus mahdollistaa sen, että Liikennevirastossa voidaan kehittää valtakunnallinen aikataulujen koontitietokanta. Sen valmistuttua tietokanta palvelisi hyvin joukkoliikenteen käyttäjiä esimerkiksi matkoja suunniteltaessa.

Hallituksen esityksessä Liikenteen turvallisuusvirastolle ehdotetaan tehtävää nimetä sellaiset linja-autoterminaalit, joilla liikenteenharjoittajien ja terminaalin pitäjien tulee lähtökohtaisesti avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia. Asetus ei kuitenkaan edellytä terminaalien tai niiden varusteiden muuttamista taikka nimettyjen terminaalien esteettömyyttä.

Asiantuntijakuulemisessa on tuotu esille eräinä keskeisinä vammaisten liikkumismahdollisuuksien käytännön rajoitteina puutteet terminaalien ja pysäkkien sekä linja-autokaluston esteettömyydessä. Valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällä hetkellä käytännössä vain suurimmissa kaupungeissa linja-autopysäkit ovat osin esteettömiä ja reiteillä on matalalattiaista kalustoa. Saadun selvityksen mukaan esteettömyyden toteutuminen ei kuitenkaan ole esimerkiksi kaukoliikenteen linja-autokaluston osalta ongelmatonta.

Liikenne- ja viestintäministeriö on yhdessä eri toimijoiden kanssa valmistellut kohti esteetöntä yhteiskuntaa -toimenpideohjelman vuosille 2011—2015. Tämä on mielestäni hieno askel kohti esteetöntä tietoyhteiskuntaa. Ohjelman avulla pyritään tunnistamaan niitä esteitä, jotka estävät kansalaisten osallistumisen tietoyhteiskuntaan, ja tätä kautta parantamaan tietoyhteiskunnan esteettömyyttä.

Hallitus on myös hallitusohjelmassaan sitoutunut vaikuttamaan yhteiskunnallisesti, kaupallisesti ja arjen sujuvuuden kannalta tärkeiden sähköisten palveluiden esteettömyyteen. On erittäin hyvä asia, että käsittelyssä olevalla esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia käyttää linja-autoliikennettä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ihmisten keskuudessa toteutuvat, kun ympäristö ja palvelut eivät erottele meitä liikunta- ja toimintakyvyn mukaan.

Esteettömyydellä pyritään siihen, että jokainen ihminen pystyy toimimaan yhteiskunnassa ja käyttämään tuotetta tai palvelua iästä, vammasta tai muusta rajoitteesta huolimatta. Ympäristön ja palveluiden muokkaaminen mahdollisimman esteettömiksi parantaisi liikuntarajoitteisten ja vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnan toimintaan ja käyttää näitä palveluita yhdenvertaisesti.

Minusta on tärkeää, että kehitetään laajasti joukkoliikenteen esteettömyysratkaisuja, ja esteettömyys tulee huomioida kattavasti kaikessa rakentamisessa. Se on kaikille ihmisille turvallinen ja hyvä ympäristö olla ja elää.

Kalle Jokinen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Käsittelyssä on liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö hallituksen esitykseen eduskunnalle joukkoliikennelain muuttamisesta. Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi joukkoliikennelakia linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen toteuttamiseksi. Tähän asetukseen sisältyy säännöksiä matkustajien oikeuksista onnettomuus-, peruutus- tai viivästystapauksissa sekä muun muassa vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksista ja tiedottamisesta.

Tässä asian käsittelyssä valiokunnassa nousivat esille kuluttajamatkustajien riita-asiat ja myöskin liikematkustajien riita-asiat. Tällä hetkellä kahden riita-asioita hoitavan viranomaisen — kuluttajamatkustajien osalta kuluttajariitalautakunta ja liikematkustajien osalta Liikenteen turvallisuusvirasto — mallia on kritisoitu ja tuotu esille, että nämä kuluttaja- ja liikematkustajien riita-asiat tulisi käsitellä yhdessä viranomaisessa. Valiokunta kuitenkin katsoi tuon selvityksen perusteella, jonka se kuulemisessa sai, että tämän yhden EU-asetuksen kohdalla ei ole tässä vaiheessa syytä poiketa nykyisestä kuluttajia koskevasta sääntelyn peruslähtökohdasta. Kuluttajariitalautakunta ei nimittäin voi voimassa olevan lain mukaan käsitellä kuin kuluttajien riita-asioita.

Tässä käsittelyssä kiinnitettiin paljon huomiota linja-autoliikenteen esteettömyyteen. Hallituksen esityksessä esitetään Liikenteen turvallisuusvirastolle tehtävää nimetä sellaiset linja-autoterminaalit, joilla liikenteenharjoittajien ja terminaalin pitäjien tulee avustaa vammaisia ja liikuntarajoitteisia. Käytiin läpi myös esteettömyyttä tällä hetkellä ja sitä kalustoa, joka tuossa joukkoliikenteessä on, ja selvityksen mukaan vain suuremmilla paikkakunnilla, suuremmissa kaupungeissa nuo linja-autopysäkit ja käytössä oleva kalusto on esteetöntä, käytännössä matalalattiaista linja-autokalustoa. Kaukoliikenteen osalta tuo esteettömyys ei ole lainkaan niin ongelmatonta kuin voisi ajatella, nimittäin matalalattiabussit eivät meluisuutensa vuoksi sovellu korkeampaan ajonopeuteen ja sen vuoksi tuo matalalattiaratkaisu ei esteettömyyttä kaukoliikenteeseen välittömästi takaa.

Vammaistietoisuuskoulutus joukkoliikenteen kuljettajille nousi myös esille tässä mietinnön käsittelyssä. Esitys sisältää sen, että 1. päivään maaliskuuta 2018 mennessä kouluttajille on tullut antaa vammaistietoisuuskoulutus. Asiantuntijakuulemisessa kritisoitiin tätä ajankohtaa ja todettiin, että koulutus tulisi saattaa kuljettajille nopeammin ja mahdollisimman pian. Valiokunta on myös sitä mieltä, että mahdollisimman pian tuo koulutus tulee toteuttaa, mutta resurssi- ja tarkoituksenmukaisuussyistä on syytä pitäytyä tässä esityksen aikataulussa, koska tämä liittyy ammattipätevyysdirektiivin mukaan järjestettäviin koulutuksiin ja sen aikatauluihin, ja siltä osin muutosta tuohon asiaan ei esitetty.

Valiokunta pitää erittäin hyvänä, että esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia hyödyntää linja-autoliikennettä. Valiokunta totesikin, että Suomessa tulee pyrkiä joukkoliikenteen esteettömyysratkaisujen kehittämiseen sekä infran että kaluston osalta. Tässä yhteydessä nousi myös matkustajien oikeuksiin liittyvänä asiana esille linja-autoliikenteen harjoittajien vastuu palvelun tarjoamisessa. Matkustajien tulee pystyä luottamaan siihen, että linja-autoliikenteen reitit ja se toimivuus taataan. Valiokunta sai tietoonsa, että joitakin linja-autoreittejä on lopetettu ennenaikaisesti ennen tuon toimilupakauden päättymistä vain ilmoittamalla siitä lupaviranomaiselle. Joukkoliikennelain mukaan reittiluvan myöntämisen edellytyksenä on, että luvanhaltija sitoutuu harjoittamaan liikennettä vähintään kahden vuoden ajan. Valiokunta totesikin, että on löydettävä tehokkaampia keinoja ehkäistä alan toimijoita koskevien velvoitteiden laiminlyöntejä.

Valiokunta oli tämän mietinnön suhteen yksimielinen ja pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja ehdottaa, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Suna Kymäläinen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Hallituksen esityksen taustalla on Euroopan parlamentin asetuksen soveltaminen omaan joukkoliikennelakiimme. Asetus sisältää säännöksiä matkustajien oikeuksiin muun muassa onnettomuustilanteissa tai matkan peruuntumiseen tai viivästymiseen sekä, mikä mielestäni on erityisen tärkeää, esitys sisältää säännöksiä myös vammaisten ja liikuntarajoitteisten oikeuksista ja tiedottamisesta.

Tällä hetkellä suurimmissa kaupungeissa linja-autopysäkit ovat esteettömiä ja reiteillä kulkee osin matalalattiaista kalustoa. Valiokunnassa tuli esille, ettei esteettömyyden toteuttaminen ole kaukoliikenteen linja-autojen kohdalla ongelmatonta. Tämä on kuitenkin tavoiteltavaa ja tärkeää. Vammaisten oikein huomioinnin vuoksi on tärkeää, että kuljettajien vammaistietoisuutta lisätään. Esityksen mukaan vammaistietoisuuskoulutuksen säännöksiä sovellettaisiin vasta vuoden 2018 alkupuolesta alkaen. Siirtymäaika on pitkä, joten olisi hyvä, jos kuljettajien vammaistietoisuutta lisättäisiin jo tätä ennen.

Esteettömyyden kehittämisessä tulisi kiinnittää huomiota kutsujoukkoliikenteen sekä muiden liikkumismuotojen hyödyntämiseen. Esimerkiksi harvaan asutuilla alueilla taksiliikenteen ja Linja-autoliiton välillä voisi olla löydettävänä konsensus alueiden edes jonkinasteisten palveluiden takaamiseksi. Liikenne- ja viestintävaliokunnassa pidimme joukkoliikennelain tehokasta ja nopeaa toimeenpanoa tärkeänä linja-autoliikenteen palvelutason, liikenteenharjoittajien toimintamahdollisuuksien ja matkustajien liikkumismahdollisuuksien turvaamiseksi maan eri alueilla.

Jaana  Pelkonen  /kok:

Arvoisa puhemies! Liikenne- ja viestintävaliokunnan tavoin pidän erittäin tärkeänä sitä, että tällä esityksellä edistetään liikuntarajoitteisten ja vammaisten matkustajien mahdollisuuksia käyttää bussiliikennettä. Jatkossa on erittäin tärkeää ottaa käyttöön nykyistä enemmän esteetöntä kalustoa ja kehittää linja-autopysäkkien esteettömyyttä. Edustaja Jokinen omassa puheenvuorossaan toi esiin tähän liittyviä ongelmakohtia, ja suuresti toivon, että näihin ongelmakohtiin löytyy ratkaisut. Haasteita riittää myöskin suurissa kaupungeissa jatkossakin.

Ennen kaikkea matkustajien täytyy kuitenkin pystyä luottamaan linja-autoliikenteen ja reittien toimintaan ja jatkuvuuteen. Ja kuten valiokuntakin toteaa, jatkossa pitää löytää tehokkaampia keinoja ehkäistä alan toimijoita koskevien velvoitteiden laiminlyöntejä.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Tämän hallituksen esityksen mukaan myös kaikilla kuljettajilla on mahdollisuus suorittaa vammaistietoisuuskoulutus. Linja-autoliikenteen harjoittajien tulee järjestää kyseinen koulutus kaikille kuljettajille 1.3.2018 mennessä. Siirtymäaika on pitkähkö, mutta asiantuntijoiden mukaan on huolehdittava siitä, että koulutus on kaikille samanlainen, ja se on syytä kytkeä ammattipätevyysdirektiivin mukaisesti järjestettävään koulutukseen ja sen aikatauluihin. Valiokunnan mielestä on hyvä, jos vammaistietoisuutta lisättäisiin liikenteen harjoittajien toimesta kuljettajille mahdollisuuksien mukaan jo ennen vuotta 2018. Ja pidän erittäin tärkeänä, että tämä liikenne- ja viestintäministeriön ja eri toimijoitten kanssa yhdessä valmisteltu Kohti esteetöntä yhteiskuntaa -toimenpideohjelma vuosille 2011—2015 valmistuu pikaisesti. Sen myötä pystyttäisiin myös parantamaan joukkoliikenteen palvelujen saantia vammaisille ihmisille.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​