Täysistunnon pöytäkirja 51/2013 vp

PTK 51/2013 vp

51. TIISTAINA 14. TOUKOKUUTA 2013 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineista ja bionesteistä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Ville Vähämäki /ps:

Kunnioitettu puhemies! Tämän hallituksen esityksen osalta eli niin sanotun mäntyöljylain osalta olen käynyt keskusteluja talousvaliokunnan jäsenten kanssa ja olen päätynyt siihen lopputulemaan, että esitän lausumaehdotuksen, joka nähdäkseni näiden keskustelujen pohjalta myöskin kuvastaa sitä talousvaliokunnan tahtotilaa. Näin olen asian käsittänyt. Voisin toki ottaa esille myöskin muita tekijöitä — mäntyöljyn jalostamisen työllistävyys tai vaikutukset vaihtotaseeseen myytäessä näitä mäntyöljyjalosteita — mutta jätettäköön ne toiseen keskusteluun. Niitähän on sivuttu aika hyvin siinä talousvaliokunnan mietinnössä.

Tässä vaiheessa vielä haluan esittää kiitokset puhemiesneuvostolle ja puhemies Heinäluomalle, joka otti tämän ponsiesityksen käsittelyyn, vaikka myöhästyin sen asian ilmoittamisessa keskuskansliaan. Tästä haluan kiittää.

Eli teen lausumaehdotuksen: "Lakia sovellettaessa ei luoda kohtuuttomia toimintaedellytyksiä, jotka uhkaisivat olemassa olevaa biojalostusteollisuutta."

Martti Mölsä /ps:

Arvoisa puhemies! Kuten tässä talousvaliokunnan kannanotossa todetaan, esityksellä täydennetään ja tarkennetaan jo voimassa olevaa säätelyä. Uusi säätely selkeyttää myös menettelytapoja ja keskittää viranomaistehtävät Energiamarkkinavirastoon. Viraston tehtävänä olisi muun muassa hyväksyä toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmä ja todentajat, antaa niin sanottua tuplalaskentaa koskevia ennakkoratkaisuja sekä valvoa kestävyyskriteerien täyttymisen osoittamista. Talousvaliokunta pitää säätelyn lähtökohtia perusteltuina. Silti tässä edustaja Vähämäen tekemässä ponnessa on kannatettavissa, että lakia sovellettaessa ei luoda kohtuuttomia toimintaedellytyksiä, jotka uhkaisivat olemassa olevaa biojalostusteollisuutta. Siksi kannatan Vähämäen tekemää ponsiesitystä.

Keskustelu päättyi.

​​​​