Täysistunnon pöytäkirja 55/2005 vp

PTK 55/2005 vp

55. TIISTAINA 17. TOUKOKUUTA 2005 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

6) Hallituksen esitys laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta

 

Raimo  Vistbacka  /ps:

Arvoisa puhemies! Kun toisessa käsittelyssä on tämä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun lain muuttamisesta, haluan muutaman sanan vielä tuoda esiin lähinnä viime päivinä julkisessa sanassa olleitten tietojen perusteella. Tämä lakiesityshän perustuu neuvoston direktiiviin, jossa esitetään vähimmäisvaatimuksia kansalliseen lainsäädäntöön, ja tämän direktiivin edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset olisi jäsenvaltioiden tullut saattaa voimaan jo 6. päivään helmikuuta 2005 mennessä.

Sinällään voi sanoa, että varmasti tämä on ihan asiallinen esitys siltä osin, että todellisille maahanmuuttajille, turvapaikanhakijoille, on annettava se tuki, mikä on mahdollista, silloin kun on todellisista turvapaikanhakijoista kyse. Mutta eilen tuli esiin, kuinka Suomen tilanne on muuttunut aikaisemmasta, eli nyt Suomea pidetään maana, johon on hyvä lähteä hakemaan turvapaikkaa, koska eduskunta ei hyväksynyt ulkomaalaislain muutoksen yhteydessä perussuomalaisten esittämää näkökantaa eli muutosta niin, että silloin kun on niin sanotusta Dublin-tapauksesta kyse, henkilö pitäisi palauttaa välittömästi rajalta. Nyt tilanne Suomessa on johtanut siihen, että meille on tullut, niin kuin mietinnön lausunto-osassa on todettu, lisääntyvä niin sanottu turvapaikkaturismi eli kiertäminen turvapaikkamaasta toiseen.

Ihmettelen sitä, niin kuin ensimmäisessäkin käsittelyssä totesin, että hallintovaliokunta ei ole omassa mietinnössään antanut juuri minkäänlaista painoarvoa työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunnolle siltä osin kuin käsitellään toimeentulotuen maksatusta. Hallintovaliokunnan mietinnössä on tältä osin ainoastaan lyhyt toteamus asumismenojen huomioimisesta toimeentulotukea myönnettäessä. Siinä todetaan nimenomaan se, että majoitusta varten ei myönnetä toimeentulotukea rahana, mutta muuten sivuutetaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan lausunto, jossa hyvin yksityiskohtaisesti on selvitetty, mitä tuloksia on tullut siitä, että joillakin paikkakunnilla on kokeiltu järjestelmää, jossa mahdollisimman suuri osa toimeentulotuesta annetaan luontaissuorituksina eli järjestämällä asunto, ravinto ja muut perustarpeet ja vain erittäin pieni osa suoraan rahana. Ja ainakin valiokunnan mietintöön liittyvän lausunnon perusteella täällä todetaan, että tästä kokeilusta on saatu rohkaisevia kokemuksia.

Minun mielestäni olisi kyllä pitänyt painokkaasti ottaa kantaa siihen, että Suomessa tätä maksatuskäytäntöä pitäisi kehittää edelleen. Minä en näe mitään järkeä siinä, että muista EU-maista tullaan, kun sieltä joudutaan ulos, Suomeen hakemaan turvapaikkaa ja täällä saadaan olla useita viikkoja veronmaksajien rahoilla. Miksei meilläkin voisi olla samanlainen käytäntö kuin monessa muussa EU-maassa ja myös esimerkiksi Ruotsissa?

Tony Halme /ps:

Arvoisa puhemies! Julkisuudessakin olleiden tietojen mukaan Suomi houkuttelee yhä enemmän turvapaikanhakijoita, koska muut maat ovat tiukentaneet kriteereitään. Ulkomaalaisvirasto arvioi turvapaikanhakijoiden määrän kasvavan tänä vuonna ainakin 4 000 henkilöön. Hallituksen perustelujen mukaan noin puolet Suomessa turvapaikkaa hakevista henkilöistä on niin sanottuja Dublin-tapauksia eli he ovat jo aiemmin hakeneet turvapaikkaa jostain muusta EU-maasta tai Norjasta tai Islannista, jolloin kyseinen maa on vastuussa asian käsittelystä.

Selvitysten mukaan suomalainen toimeentulotuen maksamiskäytäntö, jossa suurin osa turvapaikanhakijan saamasta tuesta maksetaan rahana, toimii tällaista turvapaikkaturismia lisäävänä tekijänä. Niin kuin työelämä- ja tasa-arvovaliokunta lausunnossaan toteaa, joillakin paikkakunnilla on kokeiltu järjestelmää, jossa suurin osa toimeentulotuesta annetaan luontaissuorituksina eli järjestämällä asunto, ravinto ja muut perustarpeet, jolloin vain pieni osa tuesta jää rahana maksettavaksi. Tällaisista kokeiluista on saatu rohkaisevia kokemuksia. Mielestäni näitä kokeiluja tulisi jatkaa sekä tehdä tällaisesta käytännöstä pysyvä.

Mielestäni Suomen tulee käyttää kaikkia tällaisia keinoja, jotta tällaista turvapaikkaturismia voidaan vähentää. Turvapaikkaturismin vähentäminen parantaisi myös niiden asemaa, jotka ovat oikeasti turvan tarpeessa.

Keskustelu päättyy.