Täysistunnon pöytäkirja 64/2003 vp

PTK 64/2003 vp

64. KESKIVIIKKONA 24. SYYSKUUTA 2003 kello 15

Tarkistettu versio 2.0

9) Laki Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta

 

Pekka Kuosmanen /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Olen tehnyt lakialoitteen, joka koskee Suomen Pankista annetun lain muuttamista, koska mielestäni tähän nimitysmenettelyyn ei edelleenkään ole saatu sovittua järjellistä tapaa. Lakiehdotuksessani ehdotetaan muutettavaksi Suomen Pankista annettua lakia siten, että eduskunta valitsee Suomen Pankin pääjohtajan eli johtokunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto nimittää johtokunnan muut jäsenet.

Suomen Pankki on eduskunnan alainen pankki, ja mielestäni on sen tähden loogista, että nimitysvaltaa käyttää nimenomaan eduskunnan valitsema pankkivaltuusto. Nykyisenkin hallituksen näkemyksen mukaan Suomen Pankin nimitysuudistuksessa ilmeisesti rajoitettaisiin pankkivaltuuston valta määrätä ainoastaan pankkijohtokunnan jäsenten lukumäärästä, mikä ei ole oikein eikä myöskään nykyisen perustuslain mukaista.

Lakialoitteeni tukee vuonna 2000 voimaan tullutta Suomen perustuslakia, jonka tavoitteena on vahvistaa hallitusjärjestelmän parlamentaarisia piirteitä ja lisätä eduskunnan valtaoikeuksia. Samaisen perustuslain mukaan presidentin nimitysvallan piiriin tulisi kuulua vain sellaisia virkoja, joita koskevan nimitysvallan osoittaminen presidentille on perusteltua presidentin valtiosääntöisen aseman tai hänelle kuuluvien tehtävien vuoksi taikka asianomaisen viran riippumattomuuteen liittyvistä tai muista vastaavista erityisistä syistä. Voimassa olevalle nimitystoimivallalle ei perustuslain tarkoituksen kannalta löydy hyväksyttäviä perusteita.

Suomen Pankin perustuslain mukaista asemaa vastaa parhaiten eduskunnan ja sen valitseman pankkivaltuuston toimivallan lisääminen johtokunnan jäsenten nimittämisessä. Lakialoitteessani siis ehdotetaan, että johtokunnan puheenjohtajan valinta siirretään tasavallan presidentiltä eduskunnalle ja muiden johtokunnan jäsenten nimitystoimivalta pankkivaltuustolle. Lakialoitteeseen liittyvät tarkemmat perustelut ja nimitysvallan muutosta puoltavat, perusteellisesti laaditut seikat ovat luettavissa itse lakialoitteesta.

Esa Lahtela /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämän lakialoitteen, jonka ed. Kuosmanen on tehnyt, aiheestahan viime kaudella taisi tulla useampiakin lakialoitteita. Silloinkin olin sitä mieltä, että tämmöistä lakialoitetta ei missään tapauksessa pidä viedä eteenpäin.

Nimittäin silloin aikanaan ymmärtääkseni ne tarpeet syntyivät siinä vaiheessa, kun presidentti Halonen käytti valtaoikeuksiaan nimittämällä johtokuntaan jäsenen, jonka hän näki hyväksi, eikä nimittänyt jossakin vaiheessa niin paljon kuin jotkut olisivat odottaneet. Minusta presidentin valtaa tässä ei pidä kyllä kaventaa yhtään. Vaikka jotkut saavatkin siinä nokilleen vähän, niin ei siitä pitäisi niin pahastua, vaan presidentti hoitaa tehtävänsä, ja pitää hänellä nyt vielä tehtäviä olla, ja siinäkin tapauksessa kyse oli ihan järkevästä ratkaisusta. Mutta nyt sitten on lähdetty tehtailemaan aloitteita tämän pohjalta.

Olen sitä mieltä, jotta nimitysvalta pidetään presidentillä. Kaiken kaikkiaan Suomen Pankissa pitäisi tehdä ihan täysi remontti ja karsia sitä organisaatiota. Uskoisin ed. Kuosmasen olevan siinä samaa mieltä, koska ed. Kuosmanen edustaa tämmöisiä yritysmaailman näkökulmia. Suomen Pankkikin pitäisi saada toimimaan tehokkaasti, koska joka tapauksessa siitä on valtaa mennyt hirveän paljon pois siinä vaiheessa, kun mentiin yhteiseen valuuttaan. Sen takia henkilöstömäärä pitäisi sopeuttaa sopivalle tasolle, jotta ei hukkaantuisi näitä veroeuroja, joista ainakin kokoomuksen ryhmäpuheenjohtaja kantoi kovasti huolta, meidän yhteisistä veroeuroista. Siitä meidän kaikkien on kannettava huolta. Toivoisin, että Suomen Pankin osalta tehtäisiin ihan järkiratkaisu ja karsitaan organisaatiota, ylimääräistä johtajaporrasta pois, tätä hallintoa.

Pekka Kuosmanen /kok:

Arvoisa herra puhemies! Totean ed. Esa Lahtelalle, että kun Suomen Pankki on eduskunnan alainen pankki, niin näkisin, että eduskunta nimenomaan valitsee Suomen Pankin pääjohtajan, koska eduskunta on sen pankin omistaja. Presidentti periaatteessa perustuslain mukaan on hiukan ulkopuolinen, eikä hänelle tämä tehtävä kuuluisi jatkossa, jos oikein tarkasti tulkitaan perustuslakia. Siinä mielessä ihan vakavissani tein tämän lakialoitteen.

Keskustelu päättyy.

​​​​