Täysistunnon pöytäkirja 64/2014 vp

PTK 64/2014 vp

64. TIISTAINA 10. KESÄKUUTA 2014 kello 14.03

Tarkistettu versio 2.0

2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion eläkelain muuttamisesta

 

Sosiaali- ja terveysministeri  Paula  Risikko

Arvoisa herra puhemies! Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevien sotilashenkilöiden eläkkeiden laskentaa esitetään yksinkertaistettavaksi. Muutos ei vaikuttaisi eläkkeiden tasoon tai alkamisaikaan. Sotilaseläkelain järjestelmään kuuluu noin 10 200 Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen palveluksessa olevaa henkilöä.

Muista työeläkkeistä poiketen sotilaseläkejärjestelmässä eläkkeen laskemiseen on tarvittu ansiotietojen lisäksi tieto palvelussuhteiden kestosta. Tätä varten sotilaseläkkeitä hallinnoiva Keva on joutunut ylläpitämään sotilaseläkkeiden laskentaa varten erillistä tietojärjestelmää. Laskentaohjelma on vanhentumassa, ja sen ylläpitokustannukset ovat olleet suuret. Jatkossa sotilaseläkkeet laskettaisiin ilman tietoa palvelussuhteiden kestosta, jolloin erilliselle tietojärjestelmällekään ei enää olisi tarvetta. Muutoksella säästettäisiin tietojärjestelmäkustannuksista noin 1,5 miljoonaa euroa. Lisäksi säästyisi henkilöstökuluja.

Vanhasta tietojärjestelmästä luopumisen yhteydessä kaikkien sotilaseläkejärjestelmään kuuluvien henkilöiden rekisteritiedot tarkistettaisiin vuoden 2015 loppuun mennessä. Rekisterin tarkistuksen jälkeen Keva pystyisi tarjoamaan sotilaille nykyistä parempia neuvontapalveluja ennen eläkkeen hakemista tai lähettämään heille vastaavat työeläkeotteet kuin muillekin vakuutetuilleen. Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2015 alusta. — Kiitos.

Timo  Heinonen /kok:

Arvoisa puhemies! Kiitos ministeri Risikolle tärkeän asian esittelystä. Sotilaseläkelain uudistaminen on tärkeä ja hyvä asia. Tästä tuli oikeastaan mieleen, että on myös tärkeää huolehtia niistä henkilöistä, jotka näissä isänmaan tehtävissä loukkaantuvat. Te olette puolustusministeri Haglundin kanssa valmistelemassa kriisinhallintaveteraaneille omaa ohjelmaa, jossa kannettaisiin vastuu näistä naisista ja miehistä, jotka loukkaantuvat näissä kriisinhallintatehtävissä, heidän henkisestä loukkaantumisestaan, fyysisestä loukkaantumisestaan ja muuten.

Nyt kun on sopiva paikka, jossa puhutaan näiden isänmaan naisten ja miesten hyvinvoinnista ja meidän vastuunkannosta heistä ja heidän tulevaisuudestaan, niin kysyisin ministeri Risikolta, minkälaisella aikataululla tuo kriha-veteraaniohjelma saadaan eduskuntaan ja tuleeko siitä sellainen, että nämä loukkaantuneet naiset ja miehet saavat tulevaisuudessa sen hoidon, mikä heille kuuluu.

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Kiitos ministeri Risikolle lakiesityksen esittelystä. Täytyy todeta, että tämä on äärettömän hyvä esitys. Tällä pystyään hyödyntämään olemassa olevia tietojärjestelmiä ja myös sitten säästämään merkittävästi valtion kustannuksia. Ehkä hyvä asia on ihmisten kannalta, että heillä on mahdollisuus saada myös tämä työeläkeote, niin kuin kaikki muutkin työntekijät saavat.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko

Arvoisa herra puhemies! Kiitoksia vain näistä kommenteista. Edustaja Heinonen kysyi sitten eri asiasta. Elikkä sotilastapaturma-asiain neuvottelukuntahan on käynyt läpi tätä tilannetta ja todennut sen, että meillä ei ole riittävän selkeä lainsäädäntö nimenomaan sotilastapaturmatilanteissa oleville ja erityisesti kriisinhallintatehtävissä olevien tapaturmien hoidosta ja kuntoutuksesta. Siitä syystä me olemme tekemässä siihen uudistettua lakia. Tämä työ on alkanut. Se on meneillänsä. Kun kysyitte, koska se tulee tänne saliin, sitä en pysty teille tarkkaan sanomaan, mutta se on nimenomaan se tarkoitus, tuo, mitä itsekin siinä peräänkuulutitte, elikkä että siinä huomioitaisiin nimenomaan kriisinhallintatehtävissä tapaturmaisesti loukkaantuneiden henkilöiden hoito ja kuntoutus. — Kiitos.

Keskustelu päättyi.

​​​​