Täysistunnon pöytäkirja 67/2006 vp

PTK 67/2006 vp

67. KESKIVIIKKONA 7. KESÄKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

11) Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

 

Eero  Lämsä  /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin otetaan säännökset tilaneuvontajärjestelmästä, sokeriuudistuksen kansallisesta toteuttamistavasta ja lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta sekä tukioikeuksien siirrosta eräissä sukupolvenvaihdostilanteissa. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2007 alusta käyttöön otettavan tilaneuvontajärjestelmän perusteista. Tilaneuvontajärjestelmä on osa vuonna 2003 hyväksyttyä yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta.

Arvoisa puhemies! Valiokunnan kannanotoista muutama kohta.

Valiokunta toteaa, että neuvontaa tulee ensisijaisesti antaa tilatukiasetuksessa tarkoitetuista täydentävistä ehdoista, joiden noudattaminen on EU-tukien saamisen ehtona, ja myös korostetaan sitä, että tilaneuvontajärjestelmän tarkoituksena ei ole lisätä viljelijöille asetettavia vaatimuksia vaan ainoastaan auttaa viljelijöitä saamaan työssään tarvitsemaansa tietoa. Neuvontaan osallistuminen on viljelijöille täysin vapaaehtoista. Nyt ehdotetussa mallissa viljelijöille maksetaan neuvontaa varten tukea, mikä on hallinnollisesti yksinkertaisempaa kuin neuvontasetelien käyttö. Tämän mallin katsottiin olevan muutoinkin yksinkertainen soveltaa niin viljelijöiden kuin hallinnonkin kannalta.

Valiokunta korostaa, että tilaneuvonta ei saa vähentää tai muuttaa viranomaisten hallintolain mukaista neuvontavelvollisuutta eikä tilaneuvonta saa lisätä viljelijöiden vastuuta tai velvollisuutta noudattaa heitä koskevia säädöksiä. Valiokunta pitääkin erittäin tärkeänä sitä, että neuvonta ei saa olla millään tavoin rinnastettavissa valvontaan, vaan sen avulla tulee vain lisätä neuvontaa haluavien viljelijöiden tietoisuutta täydentävistä ehdoista.

Ihan lopuksi, valiokunnalle toimitetussa selvityksessä on tuotu esiin, että jos viljelijä ei halua nyt ehdotettua tilaneuvontaa, hän voi edelleen, kuten nykyisin, saada neuvoja virkamiehiltä hallintolain 8 §:n mukaisesti.

Yleiskeskustelu päättyy.