Täysistunnon pöytäkirja 67/2006 vp

PTK 67/2006 vp

67. KESKIVIIKKONA 7. KESÄKUUTA 2006 kello 15 (15.06)

Tarkistettu versio 2.0

16) Laki tuloverolain 38 ja 39 §:n muuttamisesta

 

Esko Kiviranta /kesk(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Voimassa olevan tuloverolain 38 §:n mukaan jaettava yritystulo katsotaan pääomatuloksi siihen määrään saakka, joka vastaa elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneelle nettovarallisuudelle laskettua 20 prosentin vuotuista tuottoa. Verovelvollisen tai yrittäjäpuolisoiden ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä tekemästä vaatimuksesta jaettavan yritystulon pääomatulo-osuudeksi katsotaan kuitenkin 10 prosentin vuotuista tuottoa vastaava määrä. Vastaava pääomatulo-osuusprosentin valintamahdollisuus on myös verotusyhtymän osakkaalla.

Voimassa oleva tuloverolaki johtaa pienituloisten yrittäjien verotuksessa niin sanotun pakkopääomatulon määrittämiseen. Näissä tapauksissa elinkeinotoiminnan tai maatalouden jaettavan yritystulon jakaminen pääoma- ja ansiotulo-osuuksiin merkitsee ankarampaa tuloverotusta kuin jaettavan yritystulon verottaminen kokonaan ansiotulona. Viimeksi mainittua yritystulon kokonaan ansiotulona verottamisen mahdollisuutta ei nykylakimme kuitenkaan tarjoa päinvastoin kuin esimerkiksi Ruotsin verolainsäädännössä on asianlaita.

Asian ydin on siinä, että verotettavan ansiotulon lisäeuro on alhaisilla tulotasoilla lievemmin verotettu kuin pääomatuloeuro. Tilanne on tässä suhteessa viime vuosina jopa kärjistynyt sinänsä hyvän ansiotulon marginaaliverotuksen kevenemisen myötä. Itse asiassa tuo raja, jonka jälkeen vasta pääomatulo on edullisempaa kuin ansiotulo — nimenomaan puhutaan lisäeuroista ja niiden marginaaliverotuksesta — on ollut pitkän aikaa aika lähellä valtionverotuksen verotettavan ansiotulon alarajaa, joka tänä vuonna on 12 200 euroa. Vähän kunnasta ja seurakunnasta riippuen tuo raja on nyt siinä 12 000—13 000 euroa. Sen yli menevältä osalta lisäeuro kannattaa saada pääomatulona, mutta sitä alemmalta osalta se on edullisempaa saada ansiotulona. Laki johtaa usein siihen, että pienituloisen yrittäjän tulo, joka tosiasiallisesti on työtuloa, verotetaan lainsäädännössä olevan ilmeisen epäkohdan vuoksi pääomatulona.

Arvoisa puhemies! Esitän lakialoitteessani, että elinkeinotoiminnan ja maatalouden tulo voitaisiin verovelvollisen niin vaatiessa verottaa kokonaan ansiotulona. Verovelvollisen vaatimuksesta jaettavan yritystulon pääomatulo-osuus olisi näin ollen 0 prosenttia elinkeinotoimintaan tai maatalouteen verovuotta edeltäneen verovuoden päättyessä kuuluneesta nettovarallisuudesta. Verovelvollisen valintavaihtoehtoina säilyisivät ennallaan nykyisen lain mukaiset 20 prosentin ja 10 prosentin pääomatulo-osuusprosentit. Ehdotettu lainmuutos on lainsäädäntöteknisesti hyvin yksinkertainen toteuttaa.

Arvoisa puhemies! Aloitteen mukaisella lainmuutoksella ei ole myöskään merkittäviä fiskaalisia vaikutuksia.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Ed. Kiviranta on tehnyt hyvän, kannatettavan aloitteen, josta viime vaalikaudella olen myös tehnyt toimenpidealoitteen. Toivon, että tämä verotuksellinen epäkohta, joka nimenomaan kaikkein pienituloisimpiin kohdistuu, voitaisiin pikaisesti korjata ja saattaa maatalousyrittäjyyttä kannustavaan muotoon.

Keskustelu päättyy.