Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

15) Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain 11 luvun 8 §:n muuttamisesta

 

Erkki Virtanen /vas:

Arvoisa puhemies! Tämä lakiesitys parantaa selvästi työttömäksi jääneitten edellytyksiä säilyttää toimeentulonsa kohtuullisesti siinä tilanteessa, jossa ruuhkautuneet työttömyysetuuden maksajat eli suomeksi työttömyyskassat eivät pysty selviytymään ruuhkautuneista, kasaantuneista, lisääntyneistä maksuista.

Syy siihen, että nyt kun työttömyys on taas ollut kasvussa, tällaista ruuhkautumista tapahtuu, johtuu keskeisesti koko työttömyysturvalainsäädännön harvinaisen selkeästä epäselvyydestä. Työttömyysturvalainsäädäntöä on rakennettu kuin Iisakin kirkkoa, pitkään mutta ei niin hartaasti tai välillä aivan hartaastikin, joka tapauksessa niin, että on kasattu torttuja torttujen päälle. Niinpä etuuksien oikean tason, lainmukaisen oikean tason määrittely kestää kauan, kun maksettavaa on paljon. Vaikka kassat sinänsä lisäisivät ja ovat lisänneet henkilökuntaansa, niin kohtuullisessa ajassa siitä ei tahdo selviytyä, ja tietysti työttömille, joitten varat ovat muutenkin vähissä, tämmöinen tilanne on kestämätön. Ehkä keskeisin yksittäinen syy, joka kassojen toimintaa viivästyttää, on lomarahojen jaksotus, joka paitsi viivästyttää tätä maksatusta johtaa myöskin epäoikeudenmukaisiin ja epätasa-arvoisiin käytäntöihin työttömiä kohtaan ja heidän välillään.

Arvoisa puhemies! Tästä syystä kun tilanne ei muuten parane, olen esittänyt valiokunnan mietintöön lisättäväksi lausuman, jonka mukaan hallituksen tulee välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin "työttömyysturvaetuuden määräytymisperusteiden yksinkertaistamiseksi niin, ettei etuuden maksatus viivästy määräytymisperusteiden vaikeaselkoisuuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Erityisesti perusteita tulee selkeyttää työttömyysturvalain 3 luvun 6 §:n 2 momentin osalta poistamalla lomakorvausten jaksotus työttömyysetuuden määrittelystä." Eli suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että koko työttömyysturvalainsäädäntö sen etuuden määräytymisen osalta tulee kirjoittaa uudelleen, ja ennen kuin tämä kokonaistehtävä on saatu hoidettua, pitää tehdä osaparannus, jolla lomakorvausten jaksotus poistetaan. Sillä tavalla helpotetaan sekä kassojen työntekijöitten työtä että myöskin sen myötä parannetaan työttömien, jotka etuutta saavat, asemaa.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! Kun työttömyys kohtaa, on jo erittäin hankala tilanne, ja vielä hankalammaksi sen tekee se, että tällaisissa tilanteissa kuin nyt, kun kassat ovat tukossa, mitään työttömyyskorvauksia ei tule, joutuu viikkoja elämään ilman työttömyyskorvausta. Pankkia, jolle asuntolainaa pitäisi maksaa, ei kuitenkaan lämmitä lupaus siitä, että korvaukset tulevat myöhemmin, ei myöskään niitä, jotka laskuja lähettävät.

Sen vuoksi on jo ihmisten, työttömäksi jääneiden kannalta kohtuullista, että niin yksinkertaiseksi kuin mahdollista luodaan järjestelmä, jotta kassat pystyvät hoitamaan mahdollisimman nopeasti maksatukset. Sen vuoksi ed. Erkki Virtasen tekemä lausumaehdotus on äärimmäisen tärkeä. Meidän pitää pitää huolta siitä, että työttömäksi jäävät ihmiset, jotka ovat muutenkin hankalassa tilanteessa, saavat edes jonkinlaisen toimeentulon mahdollisimman nopeasti, ettei muu elämä eivätkä laskut, asuntolainat ja vuokrat kaadu niskaan.

Anneli Kiljunen /sd:

Arvoisa herra puhemies! Tämä lakiesitys on monellakin tavalla hyvä juuri niistäkin syistä, joista edelliset kollegat tuossa äsken mainitsivat. Se nimenomaan parantaa työttömien asemaa, kun työttömäksi jouduttuaan työttömällä on mahdollisuus hakea ennakkomaksua työttömyysavustuksesta. Tämä on erityisen hyvä myös siitä syystä, kun nyt ihmiset jäävät työttömiksi ja lomautukset ovat lisääntyneet. Tämä tulee toivottavasti helpottamaan monen työttömän ihmisen ja perheen arkielämää eteenpäin.

Mutta valiokuntakuulemisessa saimme myös selvityksiä siitä, että tämä tulee lisäämään myös omalta osaltaan byrokratiaa. Tästä syystä olemme, sosialidemokraattinen valiokuntaryhmä, myös tukeneet lausumaa, jonka tavoitteena on ennen kaikkea selkeyttää ja yksinkertaistaa tätä järjestelmää ja säädöksiä. Sen täytyy olla meidän ensisijainen tavoite, jotta me voisimme välttyä myös tämän ennakkomaksun tuomista probleemeista, mahdollisuuksista, siitä, että ihmiset joutuvat sitten pitemmällä jaksolla hakemaan mahdollisesti toimeentulotukea, jotta selviytyisivät elämästään. Sen takia meidän mielestämme on ehdottoman tärkeää, että tätä lainsäädäntöä yksinkertaistetaan ja selkeytetään, jotta ihmiset saisivat työttömyyspäivärahansa ja -avustuksensa mahdollisimman nopeassa ajassa.

Toimi Kankaanniemi /kd:

Herra puhemies! Työllisyystilanne niin kuin koko taloustilanne maassa on huolestuttava ja pahenee varmasti syksyä kohti ja syksyn aikana ja vielä ensi vuonnakin niin, että tarvitaan voimakkaita toimenpiteitä talouden ja työllisyyden ylläpitämiseksi. Mutta siitä huolimatta työttömyys tulee kasvamaan, ja silloin nämä työttömyysturvan pelisäännöt pitää olla hyvässä kunnossa, jotta ihmisten ahdinko voidaan ehkäistä ja sitä auttaa niin paljon kuin mahdollista.

Siihen liittyy tämä HE 85/2009 vp, ja siinä on todellakin tehty hyvä muutos tähän lainsäädäntöön. Ensimmäisessä käsittelyssä äänestimme tästä 11 luvun 8 §:stä. Kristillisdemokraatit äänestivät mietinnön mukaisesti vedoten siihen, että tämä muutos, jota vasemmistoliitto esitti, tässä vaiheessa saattaa johtaa ongelmiin soveltamisen kannalta, koska on erittäin hyviä vuosia takana ja nyt erittäin huonoja vuosia tässä työllisyys- ja talouskehityksessä, ja siitä seuraa sellainen ongelmavyyhti, johon ei ole syytä tällä valmistelulla tällä tavalla mennä. Mutta ed. Räsänen on valiokunnassa, ja me nyt täällä tässä vaiheessa tuemme erittäin voimakkaasti tätä lausumaehdotusta ja edellytämme, että todella hallitus ryhtyy toimenpiteisiin näiden määräytymisperusteiden yksinkertaistamiseksi ja tällä tavalla turvaa sen, että ne etuudet, joita työttömille kuuluu, voidaan mahdollisimman joustavasti ja nopeasti toteuttaa ja tämmöiset vaikeaselkoiset ja monimutkaiset säädökset uudistaa. Tähän tähtää tämä lausuma, joka on todella tärkeä ja ansaitsee täyden tuen.

Johanna Karimäki /vihr:

Arvoisa puhemies! Tämä hallituksen esitys tulee nyt todella tarpeeseen, koska työttömyyskassat ovat ruuhkautuneet ja monet äkillisesti työttömäksi jääneet ovat joutuneet odottelemaan etuuksiaan. Toisaalta perheiden arjessa laskut pyörivät ja vuokrat pitää maksaa ja toki se aiheuttaa huolta sitten työttömälle ja hänen läheisilleen. Olemme myös työelämävaliokunnassa käsitelleet sitä byrokratiaa ja kankeutta, mikä liittyy työttömyysetuuksien maksatukseen ja siinä on paljon uudistettavaa ja parannettavaa. Monesti lomakkeita joudutaan peräämään hakijalta jälkikäteen ja täydentämään tietoja, koska on niin paljon asioita, mitä siinä täytyy selvittää ja ilmoittaa, ja aivan varmasti tässä kolmikantainen työryhmä voisi nopeastikin tuoda parannusesityksiä meille.

Haluan nostaa myös esiin Espoossa hyväksi todetun keinon auttaa taloudelliseen ahdinkoon joutuneita ihmisiä. Sosiaalinen luototus on ollut erittäin suosittu hätäapu toimeentulotuen lisäksi ja päälle niille henkilöille, jotka joutuvat äkillisiin elämäntilanteiden muutoksiin. Espoossahan nyt tämä sosiaalisen luototuksen rahasto on ollut ainoa rahasto, joka on tuottanut voittoa. Elikkä erittäin tunnollisesti myös ihmiset ovat sitten myös maksaneet takaisin kunnille sosiaalista luottoa, että siinä on sellainen asia, mitä varmasti kannattaa viedä eteenpäin muissakin kunnissa.

Jyrki Yrttiaho /vas:

Arvoisa herra puhemies! Ongelma on tiedetty yli puoli vuotta ja kovin nopeasti tässä ei kolmikannan myllyt ole jauhaneet. Tiedämme kyllä, että kolmikanta tuottaa nopeastikin ratkaisuja, mutta yleensä silloin, kun on kysymys hyväosaisten asemasta. On tietenkin oikein, että nyt säädetään ja mahdollistetaan kassoille ennakkomaksu kahdelta kuukaudelta, mutta tärkeätä olisi ollut, että kassan jäsenille olisi saatu oikeus vaatia ennakkomaksua. Myös tämä vasemmistoliiton ehdottama 80 prosentin taso on perusteltua sen takia, että ensimmäisen 2 kuukauden ajalta yleensä omavastuu plus jaksotetut vuosilomat merkitsevät, että suoritettava summa on hyvin vähäinen. 80 prosenttia 2 000 euron kuukausitulosta määräytyvästä päivärahasta olisi runsaat 700 euroa kuukaudessa, kun se nyt sitten peruspäivärahan mukaan laskettuna on bruttonakin runsaat 400 euroa, kun vähennetään omavastuu, 7 päivää, pois. Sillä ei pitkälle pötkitä, mutta näin nyt mennään ja kannatan ed. Virtasen esitystä.

Sirpa Asko-Seljavaara /kok:

Arvoisa puhemies! Työttömyysetuudet ovat todella erittäin monimutkaiset. Siinä mielessä kaikki edelliset puhujat ovat oikeassa, kuten esimerkiksi tämä lomakorvausten jaksotus. Mutta tässähän on nyt kyseessä pikalaki, joka tulee voimaan ihan parin viikon sisällä, ja on erittäin vaikea antaa työttömyyskassoille, joita on 34, aivan yksityiskohtaisia ohjeita. SAK:kin on sitä mieltä, että on parempi, että työttömyyskassat saavat itse päättää, miten nopeasti ja kuinka paljon he maksavat tätä korvausta.

Keskustelu päättyi.