Täysistunnon pöytäkirja 68/2009 vp

PTK 68/2009 vp

68. MAANANTAINA 15. KESÄKUUTA 2009 kello 12.01

Tarkistettu veriso 2.0

5) Hallituksen esitys laiksi rikoslain 24 luvun 1 §:n muuttamisesta

 

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Hallituksen esityksessä ehdotetaan rikoslakia muutettavaksi siten, että kotirauhan rikkomiseen voitaisiin syyllistyä myös tekstiviestejä lähettämällä. Esityksessä ehdotetaan muutosta rikoslain 24 luvun 1 §:ään, että sitä täydennettäisiin siten, että kotirauhan rikkomiseen voisi syyllistyä, jos lähettää tekstiviestejä häiritsemismie-lessä.

Tässä pohjanahan on aiempi kotirauhan suojaava pykälä, joka lähtee tietysti perustuslaista, että jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Tämä olemassa oleva pykälä on ollut hyvin tulkinnanvarainen. Kun poliisi on tutkinut näitä tekstiviestihäirintöjä, niin siitä on tullut erilaisia ratkaisuja eri oikeusasteissa. Korkein oikeus otti ennakkoratkaisussaan 2008 kantaa ja totesi, ettei häiritsevien tekstiviestien lähettäminen täyttänyt kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä. Tämän jälkeen poliisi on sitten paljolti luopunut näistä tekstiviestihäirintää koskevien ilmoitusten tutkimisesta. Kotirauhan rikkominenhan on asianomistajarikos, joka vaatii asianomistajailmoituksen ja rangaistuksen vaatimisen ennen kuin poliisi voi sitä tutkia.

Nyt kun tätä lähestytään tämän ongelman kautta, niin on selvää, että meillä on ongelma, jossa yksilölle aiheuttavat kärsimyksiä erilaiset häiritsevät tekstiviestit tai muutoin erilaisilla viestintävälineillä lähetetyt viestit tai sähköpostit tai muut. Kun aikoinaan tämä kotirauhapykälä säädettiin, niin kotona oli puhelin. Jos siihen toistuvasti soitti häiritsemismielessä ja kotirauhan piirissä ollut ihminen siitä häiriintyi, niin se täytti muun muassa kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistön. Nyt kun me olemme siirtyneet paljon matkapuhelimiin, niin ei voida suoraan osoittaa, että juuri tämä vanha pykälä toimisi tämän häirinnän kriminalisoimiseksi. Tämä hallituksen esitys on siis sinänsä tarpeellinen, ja on erittäin hyvä, että tähän puututaan, koska tahallinen häirintä, mikäli se on häiritsemismielessä ja tietoisesti näin tehty, ei ole tietenkään hyväksyttävää. Toisaalta on muistettava, että eri pykälät taas säätelevät sitä, jos toisen kunniaa loukataan. Solvausrikoksista on kyse silloin, ja ne voidaan tehdä tietysti tämmöisellä viestivälineelläkin.

Asiattomien tekstiviestien lähettäminen tässä lakiesityksessä rinnastettaisiin puhelinsoittoihin. Rangaistavia olisivat vain kotirauhan piirissä vastaanotetut häiritsevät viestit, mikäli niiden lähettäjä on mieltänyt kohdehenkilön olevan todennäköisesti kotirauhan suojaamassa paikassa. Viestien lähettäminen ei lähtökohtaisesti voisi yksinomaan täyttää kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä, vaan tekstiviestejä olisi lähetettävä useita, joten esitetään, että yritys ei olisi rangaistava.

No, valiokuntahan kuuli tässä laajasti asiantuntijoita. Asiantuntijoista valtaosan näkemykset yhtyivät siinä, että pelkästään tekstiviestin lähettäminen kotirauhan piiriin, sen kriminalisointi, ei ole riittävän kattava, koska nykyisin on monia muita viestintävälineitä, millä voidaan ihmisen rauhaa häiritä. Oli esityksiä, että tulisi olla tämmöinen laaja-alaisempi välineneutraali häirintä, tämmöinen viestintähäirintärikos, joka ei välttämättä olisi kotirauhan piirissä. No, voidaan tietysti kysyä, onko semmoiseen tarpeellisuutta. Voin todeta, että on, koska tekstiviestin lähettäminen edellyttää tietoisuutta siitä, että henkilö on kotona, kun lähetetään häiritsevää tekstiviestiä, ja että voidaan tutkinnassa osoittaa, että tämän tekijän tarkoitus oli häiritä tämän viestin saaneen kotirauhaa.

Mielestäni tässä olisi voinut tehdä niin, että hallitus olisi vetänyt tämän esityksen pois ja käynnistänyt välineneutraalien viestintärikospykälien kohtien laatimisen, mutta se ei ollut mahdollista, jolloin valiokunta sitten hyväksyi tämän esityksen. Lähtökohtaisesti on erittäin hyvä, että häirintään puututaan, mutta esitys jää hyvin yksipuoliseksi ja rikos on aika hankala toteen näyttää. Ainakin se on viesti siitä, että nykyisillä viestintävälineillä ei voi, ainakaan tekstiviesteillä, multimediaviesteillä, häiritä. Sen sijaan se, että tästä jää sähköpostit pois ja kaikki muu tämmöinen, on ongelma.

Minun mielestäni tämän häirinnän sanktioinnin liittyminen kotirauhan rikkomiseen ei ole oikein. Tämän pitäisi olla pois kotirauhan piiristä ja välineneutraali niin, että silloin jos millä tahansa nykyaikaisella viestintävälineellä ihmistä häiritsee ja se ylittää sen kohtuuden rajan, pitäisi tämä häirikkö pystyä saattamaan vastuuseen tästä teosta, mutta nyt näin ei tapahdu. Mutta niin kuin totesin, valiokunta tämän hyväksyi ja esittää hyväksyttäväksi. Tosin me toteamme, että tulisi käynnistää laajempi välineneutraali selvitys — hallitus käynnistäisi tämmöiset toimenpiteet — siitä, mihin lainsäädäntöön perustuen, millä tavalla voidaan näitä häiriköitä estää häiritsemästä tai saattaa heidät siitä vastuuseen.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Lukuisat varsinkin rikosoikeuden asiantuntijat valiokunnassa toivat esille sen, että tämä esitys on täysin riittämätön, koska kotirauha yksinkertaisesti nykyään tarkoittaa ihmisten elämässä yhä rajatumpaa fyysistä tilaa ja myöskin koska tässä kyse on siitä, että tämä väline, josta nyt puhutaan, eli matkapuhelin, rajaa tätä turhan paljon. Mutta kun sitten oikeusministeriö oli valmis muuttamaan esitystään niin, että tässä rikoslain 24 luvun 1 §:n uudeksi kolmanneksi kohdaksi tuli erillinen kohta, jolla kriminalisoidaan kotirauhan rikkominen puheluita soittamalla ja lähettämällä matkapuhelimeen viestejä, niin tämä mielestäni varsin hyvin täytti tarkoituksensa siinä, että reagoitiin korkeimman oikeuden ennakkoratkaisuun, jossa oli todettu, että nykyisen lain mukaan häiritsevien tekstiviestien lähettäminen ei täyttänyt kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöjä, minkä jälkeen myöskään poliisi ei ole tutkinut tekstiviestihäirintää kotirauhan rikkomisena.

No, luulen, että joudumme hyvinkin pian pohtimaan tällaista laajempaa oikeushyvää, joka saattaa olla nimeltään vaikkapa viestintärauha, ja valiokunnan lausumassa tarkoitetaan juuri tämmöistä laajempaa, oikeusministeriön yhdessä muiden asiaankuuluvien ministeriöiden kanssa tekemää selvitystä siitä, että miten tällaista uutta oikeushyvää voitaisiin määritellä ja miten se turvataan.

Kun eduskunta antaa tällaisia lainvalmisteluohjeita ja kannustaa hallitusta etenemään, niin on tärkeää, että tällaiselle hyvinkin suurelle valmistelutyölle olisi käytettävissä myös riittävät resurssit. Tässä yhteydessä valiokunnan ei ole niitä ollut mahdollista turvata, eli esitän nyt toivomuksen, että tämä ratkaistaan niin, että oikeusministeriö saa tämän valmisteluun riittävän nopeasti ja vielä valmiiksi tämän hallituksen toimikauden aikana.

Jari Larikka /kok:

Arvoisa puhemies! Jo valiokuntakäsittelyssä tämä lakiesitys oli alusta asti varsin ongelmallinen. Selvää oli, että se parantaisi nykytilaa ja siinä mielessä olisikin kyllä hyväksyttävissä.

Mutta ongelmaksi saattaa muodostua rajatapauksissa näytön toteaminen. Nythän kielto tuodaan kotirauhasäännöksen rikkomisen piiriin, ja silloin tärkeää on todentaa se, missä kännykkä on, kun häiriötä alkaa tulla. Kotirauhan rikkomisessa tulee arvioitavaksi se ulkoinen häiriö, joka tekstiviestien saapumisesta aiheutuu kotirauhan suojaamalla alueella. On huomioitava, että kotirauhan rikkomisessa ei ole olennaista viestin sisältö. Siten toistuva tämmöinen ei-toivottu tekstiviestin lähettäminen voi täyttää kotirauhan rikkomista koskevan tunnusmerkistön riippumatta siitä, onko viestissä sisältöä tai ei.

Hallituksen esitys lähtee siitä, että asiattomien tekstiviestien lähettäminen on rinnastettavissa häiritseviin puhelinsoittoihin. Esityksen mukaan rangaistavia olisivat vain kotirauhan piirissä vastaanotetut häiritsevät viestit, mikäli niiden lähettäjä on mieltänyt kohdehenkilön olevan todennäköisesti kotirauhan suojaamassa paikassa. Yksittäisen viestin lähettäminen ei lähtökohtaisesti voisi yksinään täyttää kotirauhan rikkomisen tunnusmerkistöä, vaan tekstiviestejä olisi lähetettävä useita ja niiden täytyisi olla häiritseviä.

Lakivaliokunnan asiantuntijakuulemisissa tuli selkeästi esiin se tosiasia, että tällä esityksellä ei kaikkia ongelmia ratkaista ja se on monella tapaa riittämätön. Kuitenkin pidettiin tärkeänä, että tämän tyyppiseen häiritsevään toimintaan puututaan lainsäädännöllisin keinoin. Lakivaliokunta edellyttääkin, että oikeusministeri yhteistyössä asianmukaisten ministeriöiden ja muiden toimijoiden kanssa laatii vaalikauden loppuun mennessä kokonaisvaltaisen selvityksen oikeussuojakeinoista modernilla viestintäteknologialla toteutettavaa yksityisyyteen kohdistuvaa häirintää ja ilkivaltaa vastaan sekä ryhtyy arvioinnin perusteella tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin toimenpiteisiin.

Tuulikki Ukkola /kok:

Arvoisa puhemies! Jo lähetekeskustelussa arvostelin tätä lakia ihan turhanpäiväiseksi ja tällä hetkellä sanon ihan samat sanat: Ihan turhanpäiväinen laki sen takia, että tekstiviesti ei ketään häiritse, kun ei lue sitä, jos tuntuu siltä. Jos puhelin on äänettömällä, ne tekstiviestit, häiritsevät tekstiviestit, jotka sinne tulevat, eivät edes äännähdä.

Minusta alkaa ihan oikeasti, arvoisa puhemies, tuntua siltä, että onkohan tämän hallituksen jäljiltä enää mitään asiaa, jota ei olisi kriminalisoitu. Tämä on aivan kauheata tämä meno, mitä tässä on viime aikoina nähty.

Minun mielestäni paljon törkeämpiä kuin jotkut tekstiviestit ovat ne soitot, joita saattaa tulla, joita kansanedustajien, poliitikkojen, on pakko kuunnella. Ne ovat sillä tavalla häiritseviä, että niiden soittajille nyt ei voi sanoa, että turpa kiinni, nyt lopetetaan tämä puhelu ja sillä sipuli. Tekstiviestit ovat sentään helppoja, ei niitä tarvitse lukea, jos ne ovat häiritseviä, eikä niitä tarvitse kuunnella, kun sulkee puhelimen tai panee sen hiljaiselle. Eivät ne äännähdä.

Minä luen teille yhden tekstiviestin, enkä minä nyt erityisemmin siitä kyllä häiriintynytkään, mutta oli se aika ilkeä. Tämmöisiä niitä on tullut useampia minulle tämän vaalituloksen jälkeen: "Hei Tuulikki! Oli tosi mahtavaa, että pääsit EU-vaaleissa 3 000 ääneen. Olet ollut oman pesän likaaja monta vuotta. Ko. äänillä pääsit Temmeksen entisen Shell-huoltoaseman kohdalle, tosin jäi 100 metriä vajaaksi Shellistä. Brysseliin siitä on vielä pitkä huikonen. Voi sinua, oman pesän likaaja Tuulikki, kun tajuaisit jäädä kokonaan politiikasta pois, niin se olisi Suomelle, isänmaalle, Oululle ja kaikille parempi. Terveisin V. Ervasti."

Kun tämmöisiä tulee muutama, niin siinä nyt miettii, että häiritäänkö vai eikö häiritä. Tuli pari soittoa, joissa sanottiin samat asiat. No, kun oli tuntematon numero, niin seuraavan kerran en vastannut, ja kun vielä soitti, niin panin äänettömälle, eikä ole enempää häirinnyt. Kyllä kansanedustajan täytyy kestää tämmöiset häirinnät, ja minä luulen, että tämmöinen häirinnän estolaki on vaan laadittu kansanedustajien suojelemiseksi. Minusta se on väärin. Ketä nyt muita tässä Suomenmaassa häiritään kuin kansanedustajia? En minä ainakaan tiedä yhtään muuta toista ryhmää.

Heidi Hautala /vihr(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Siis tätä kriminalisointia ei ole suinkaan nyt tehty kansanedustajien suojaamiseksi erityisesti, ja kyllä minä sanoisin, että jokainen meistä joutuu tottumaan tuollaisiin satunnaisiin viesteihin. Mutta tässä on nyt kyse sellaisista ihmisistä, joita oikeasti vainotaan, paitsi puhelimitse niin myöskin esimerkiksi toistuvilla oikeudettomilla tekstiviesteillä. Valiokunnan saamien selvitysten mukaan nämä aika usein liittyvät tämmöisiin hankaliin avioerotilanteisiin, joissa siis myöskin on mahdollista tietyillä edellytyksillä hakea esimerkiksi lähestymiskieltoa. Mutta ei tässä todellakaan, ed. Ukkola, teidän takianne ole lähdetty toimiin.

Oiva Kaltiokumpu /kesk(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Arvostamani ed. Ukkola, kyllä nyt teidän arvionne vähän todellisuudesta kävi vieraaksi. Tosiasiassa meillä Suomessa on valtavan paljon ihmisiä, joiden rauhaa jotkut häiriköt tarkoituksella rikkovat ja poliisin tulee ottaa nämä ilmoitukset vastaan ja tutkia ja oikeuslaitoksen selvittää, onko syyllistytty rikokseen. Ja kyllä tämä viestintähäirintä nykypäivänä on erittäin merkittävää, on saanut erittäin paljon pahaa aikaan erityisesti henkisellä puolella semmoisten ihmisten osalta, jotka eivät voi lähteä mihinkään muihin toimenpiteisiin muutoin kuin tukeutua viranomaisiin, joka onkin se oikea tapa. Kyllä tässä on valtavan suuret joukot kansalaisia, jotka tarvitsevat tätä suojaa.

Jari Larikka /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Ed. Ukkola oikeastaan unohtaa sen, että tämä laki on todellakin lähtenyt siitä liikkeelle, että tätä tarvitaan, että ihmisellä on oikeasti hätä siitä, kun mikään ei voi enää auttaa. Pahimmillaanhan tämä tekee sen, että ei voi käyttää omaa puhelinta enää, kun sitä oikein ruvetaan pommittamaan. Nyt ei ollut kysymys sisällöstä, mitä sinne laitetaan, vaan kysymys on siitä, että jos joku laittaa vaikka 300—400 tekstiviestiä, pelkän pisteen, sinun puhelimeesi joka päivä, niin on täysin mahdotonta käyttää tämmöistä puhelinta enää. 50 eurolla saa semmoisen liittymän, että voi 3 000 ilmaista tekstiviestiä lähettää, eikä tarvitse lähettää kuin piste yhteen puhelimeen, ja se häiritsee. Ja tätä häiriötä varten tätä lakia on tehty nimenomaan, ja kun lähdettiin tekemään, niin tässä ei otettu edes huomioon, että joku lähettäisi vaikka 1 000 sähköpostia, vaan tässä lähdettiin tätä tiettyä asiaa, joka on huomattu, että meidän yhteiskunnassamme on tullut tämmöinen ongelma, että avioerotilanteissa aletaan tekemään semmoista häiriötä, että ... (Puhemies: Minuutti!)

Tuulikki Ukkola /kok(vastauspuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Kyllä minä ymmärrän tietenkin tämmöisenkin häirinnän ja sehän tietenkin todellista, oikeata häirintää onkin. Mutta miksi ei voi ostaa prepaid-liittymää, miksi ei voi vaihtaa puhelinnumeroa? (Ed. Larikan välihuuto) — No, jos se nyt niin kamalasti häiritsee, niin minä nyt tekisin näin, koska minusta se on kaikkein kivuttomin ja nopein ratkaisu ja kerta kaikkiaan pääsisin eroon siitä, kuin se, että poliisi käynnistää ison operaation yhden häirikön takia. En ymmärrä, mutta en minä nyt ymmärrä paljon muutakaan tänä päivänä, minusta vähän tuntuu siltä!

Mikko Alatalo /kesk:

Arvoisa puhemies! Tämä häiritsevien ja asiattomien tekstiviestien lähettäminenhän on yleistynyt, ja poliitikkojen täytyy tietysti kestää kaikenlaista. Me saamme, ja taiteilijatkin saavat, aikamoisia lähestymisiä, sekä positiivisia että negatiivisia, mutta tavallisiahan ihmisiähän tämä laki koskee. Ja tämä on juuri riitatilanteissa, avioerot ovat monesti tuskallisia, vaikka lähestymiskielto saadaan, niin silti voi terrorisointi jatkua, sitten vainotaan sen jälkeenkin vielä tekstiviesteillä. Aivan oikea huomio on se, että jos et ole kotona, niin tämä lainsäädäntö ei koske sitä.

Me tarvitsisimme varmaan tällaisen viestintärauhalain, joka ulottuu kaikkialle. Tämä mobiiliviestintä on erittäin paljon nyt yleistymässä, netissä voidaan herjata ja häiriköidä tänä päivänä varsin vapaasti. Sitä on aika vaikea hallita, mutta teknologia kehittyy, ja meidän täytyy myös tähän puoleen puuttua. Tämä on yksi osa ihmisen omaa yksityisaluetta, ja tällä lainsäädännöllä sitten seurata tätä viestintää, että tällaista häiriköintiä voidaan kontrolloida.

Raimo Vistbacka /ps:

Arvoisa puhemies! Ilmeisesti tämä hallituksen esitys pohjautuu siihen korkeimman oikeuden päätökseen, jossa hylättiin äänestyksen jälkeen nykyisin voimassa olevan rikoslain mukaan tekstiviestihäirintä. Ja sen jälkeenhän käsitykseni mukaan eri poliisiviranomaisten oli vaan jätettävä sellaiset ilmoitukset tutkimatta, kun niitä tehtiin.

Arvoisa puhemies! Tietysti tässä laissa varmasti on tässäkin muodossa kuin valiokunta on hyväksynyt, vähän arveluttavia piirteitä. Itse näkisin, että kun tekniikka kehittyy, niin kaikki kotirauhan piirissä tehty tahallinen häiritseminen pitäisi olla nimenomaan kotirauhan rikkomisen häiritsemiseen kuuluvaa tekoa. Ja näistä tavoista, arvoisa puhemies, voisi sanoa näin, että kun itsekin nyt on ollut yli 22 vuotta tässä luottamustehtävässä, niin kyllä meillä valitettavasti aika paljon on sellaisia niin kutsuttuja "täydenkuun soittajia", jolloin yhtenä yönä voi tulla samastakin numerosta toista sataa soittoa, ja jos ei ole äänettömällä, niin ei siinä sitten paljon muuta voi ollakaan kuin koko ajan sen puhelimen piippaamista, ja vähän sama tilanne on tekstiviestien osalta. Eli se kokonaistilanne saattaa häiritä.

Arvoisa puhemies! Minun mielestäni on ihan hyvä tämä valiokunnan lausumaehdotus, että siellä nyt velvoitetaan oikeusministeriötä ryhtymään kokonaisvaltaisen selvityksen tekemiseen tässä tilanteessa. Jotakin pitää tehdä, ja niin kuin valiokunta on mietinnössään minun mielestäni aivan oikein todennut, tekniikka kehittyy koko ajan. Siinä pitää ottaa huomioon myöskin se ja tuoda sitten sellainen hallituksen esitys, joka kattaa välineneutraalisti, minun mielestäni, nämä asiat.

Paavo Arhinmäki /vas:

Arvoisa puhemies! En halua pitkittää keskustelua. On vielä monta asiaa, ja nuorten euroopanmestaruuskilpailujen avausottelukin lähestyy. Ihan lyhyesti vaan sanon, että tämä on hyvä, että tässä on tämä lausuma. Tämä selvitetään tietysti. Kun tekniikka kehittyy, myös se, että korjattiin tätä, että ei vain tekstiviestit vaan yleensä viestintä, joka häiritsee, niin siihen pitää voida puuttua.

Toinen kysymys on tämä kotirauhakysymys. Tänä päivänä, niin kuin me tiedämme, kännykkä on mukana niin mökillä, kokouksissa kuin vapaa-ajallakin. Jossain vaiheessa pitää miettiä ylipäätänsä laajentamista: onko kysymys siitä, että sattuuko olemaan kotona, kun tätä mahdollista erilaisina viesteinä tulevaa häirintää tulee, vai voidaanko muulla tavalla turvata. Koska tänä päivänä kännykkä on niin oleellinen osa kuitenkin niin kansanedustajien kuin kaikkien muidenkin normaalia elämää, niin pitää olla mahdollisuus ilman sitä, että vaihtaa numeroa, prepaid-liittymää, olla oikeus olla kokematta häirintää myös kodin ulkopuolella.

Heidi Hautala /vihr:

Arvoisa puhemies! Juuri näin ed. Ukkola, ei ole mitenkään kohtuullista, että se, joka on kotirauhan häirinnän tai muun häirinnän tai ilkivallan kohde, joutuu pakenemaan tätä vainoajaa, turvautumaan esimerkiksi prepaid-liittymään, koska kuinka teidän vanha isoäitinne pysyy perillä siinä, kun te vaihdatte sitä numeroa koko ajan. Ja sitten se, että jos te pidätte sitä kännykkäänne äänettömällä, ettette kärsisi näistä piippauksista, joita tämä häiritsijä aiheuttaa, niin silloin teillä voi mennä ohi monta muuta tärkeää viestiä. Teillä on myös oikeus ottaa vastaan toivottuja viestejä. Tämä viestintärauhan selvittäminen nyt tämän lain hyväksymisen jälkeen on haastava, mielenkiintoinen uusi tehtävä. Pitää luoda kokonaan uusi oikeushyvä.

Oiva Kaltiokumpu /kesk:

Arvoisa puhemies! Juuri perustuslain suomat oikeushyvät ovat kaikilla olemassa, ja joka niitä rikkoo, niin sen täytyy niistä vastata. Koska me tiedämme, että normaali kanssakäyminen millä tahansa viestivälineellä tai miten hyvänsä, jos se tapahtuu asiallisesti ilman tämmöistä häirintä- tai rikostarkoitusta, niin sehän on hyväksyttävää. Kuten täällä ed. Hautala totesi, niin ei tietystikään ole kohtuullista, että se, jolle perustuslaissa oikein suodaan määrätyt oikeudet, joutuisi tekemään toimenpiteitä. Usein joutuukin näin, kuten ed. Ukkola täällä totesi, käyttämään sitä, että vaihto, kun muuta keinoa ei ole. Mutta se ei ole suinkaan tämän yhteiskunnan tarkoitus, että niitä, jotka rikkovat sääntöjä, ei saateta vastuuseen ja ne, jotka toimivat oikein, joutuvat itse tekemään toimenpiteitä, jotta oikeudet eivät tulisi rikotuiksi.

Keskustelu päättyi.