Täysistunnon pöytäkirja 70/2013 vp

PTK 70/2013 vp

70. TORSTAINA 13. KESÄKUUTA 2013 kello 17.21

Tarkistettu versio 2.0

5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

 

Raija Vahasalo /kok(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa puhemies! Esityksessä yhdistetään kaksi virastoa eli Kansallinen audiovisuaalinen arkisto eli Kava ja Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus eli Meku. Ne yhdistetään siis yhdeksi virastoksi eli Kansalliseksi audiovisuaaliseksi instituutiksi eli Kaviksi. Eli Kava ja Meku yhdistetään, tulee Kavi.

Kava on eräs keskeinen muisti- ja kulttuuriorganisaatio, ja Meku on kuvaohjelmien luokittelun valvontaviranomainen ja mediakasvatuksen asiantuntijavirasto. Mekun työkenttään kuuluu erityisesti lastensuojelulliset näkökohdat, ja tällä yhdistämisellä halutaan synergiaetuja varsinkin hallintotehtäviin ja tukitehtäviin. Varmasti niitä etuja löytyy myöskin viestinnässä, tiedotuksessa, tutkimuksessa ja media- ja elokuvakasvatuksessa.

Valiokunta piti erittäin tärkeänä sitä, että kun nämä virastot yhdistetään, niin erillisosaaminen ei saa häipyä eikä hävitä mihinkään, ja haluttiin korostaa myöskin tasavertaista yhteistyötä. Valiokunta oli erittäin huolissaan varsinkin Mekun resursseista, koska Mekun työmäärä on kasvanut hurjasti viime vuosina ja varsinkin lastensuojelun kannalta tärkeiden ikärajojen noudattamisen valvonta televisiossa, elokuvateattereissa ja kaupoissa vaatii välttämättömiä asiantuntijaresursseja paljon enemmän kuin tällä hetkellä on. Lisäksi eduskunta muutama vuosi sitten, kun se käsitteli kuvaohjelmalainsäädännön uudistamista, oli myöskin huolissaan siitä, että Mekulle tulee turvata riittävä rahoitus niin, ettei lasten mediasuojelun kannalta merkittävän uudistuksen menestyksellinen toteutuminen vaarannu.

Valiokunta edelleen piti tärkeänä edellytyksenä toimivan johtamisjärjestelmän luomista, ja saamamme tiedon mukaan Kavan nykyinen johtaja jatkaa uuden instituutin johtajana ja Mekun johtaja instituutin mediakasvatuksen toimintayksikön päällikkönä. Ja kun johtaja on estynyt, niin hänen tehtäviään hoitaa mediakasvatuksen toimintayksikön päällikkö. Valiokunta piti myöskin erittäin välttämättömänä sitä, että asetukseen säädetään mediakasvatusyksikön asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön pätevyysvaatimukset siten kuin ne nykyisessä voimassa olevassa asetuksessa ovat.

Arvoisa puhemies! Mietintö on yksimielinen.

Eeva-Johanna Eloranta /sd:

Arvoisa puhemies! Tällä hallituksen esityksellä on hyvät tavoitteet: opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kokonaisuuden vahvistaminen ja virastokentän tiivistäminen yhdistämällä nämä kaksi virastoa, jotka valiokunnan puheenjohtaja tuossa äsken mainitsi, eli nämä Kava ja Meku tulevat uudeksi Kaviksi. Molemmat virastot ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä. Tämä Kava eli Kansallinen audiovisuaalinen arkisto on eräs ihan keskeinen muisti- ja kulttuuriorganisaatio, ja Meku eli Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus sitten taas on kuvaohjelmien luokittelun valvontaviranomainen ja mediakasvatuksen asiantuntijavirasto. Tässä työssä korostuvat voimakkaasti lastensuojelulliset näkökohdat, ja sitä haluaisin alleviivata. Yhdistävä tekijä on audiovisuaalisuus, hyvin tärkeä elementti meidän nyky-yhteiskunnassamme. Tämä yhdistäminen synnyttää synergiaetuja lähinnä hallinto- ja tukitehtävissä ja jatkossa varmaankin myös viestintään, tiedotukseen, tutkimukseen ja media- ja elokuvakasvatukseen liittyen. Hyvä näin.

Mediakasvatuksen roolia nyky-yhteiskunnassa ei voikaan kyllin korostaa. Suurin osa lapsista ja nuorista on alttiina verkkomaailman sisällöille, joita on aivan mahdotonta kunnolla valvoa. Media haukkaakin ison osan lasten ja nuorten vapaa-ajasta tänä päivänä. Tutkimusten mukaan suurin osa lapsista on kohdannut pelottavia asioita muun muassa verkossa. Verkosta löytyy muun muassa pelejä, joiden sisältöä kukaan ei ole valvonut. Ainakin omassa perheessäni olen törmännyt tilanteeseen, jossa alakouluikäinen lapsi on pelannut ikätasoon sopimatonta ilmaista verkkopeliä, josta on saanut vinkin kaverilta.

Perheet tarvitsevatkin lisäopastusta lasten tietokoneen käytön ohjaamisessa, ja lapset tarvitsevat ohjausta siihen lisää myös kouluissa. Usein hankalat tilanteet verkossa tapahtuvat esimerkiksi koulun jälkeen, kun vanhemmat ovat vielä töissä ja autuaan tietämättömiä asiasta. Myös medialukutaito on aivan keskeinen taito nyky-yhteiskunnassa. Tällä Kavilla on siis paljon tärkeitä tehtäviä.

Valiokunnassa saimme kuulla, että erityisesti nämä Mekun resurssit ovat työn määrään ja sen yhteiskunnalliseen merkittävyyteen nähden jääneet tarvetta pienemmiksi, ja tämä on huolestuttavaa. Tilanne uhkaa johtaa tilanteeseen, jossa yhdistyvä virasto joutuu aloittamaan työnsä valmiiksi aliresursoituna. Tämä ei ole millään tavalla hyväksyttävää.

Mekun tämän vuoden toimintamäärärahoissa ei ole riittävässä määrin otettu huomioon mediakasvatustehtävästä ja laajentuneesta valvontatehtävästä virastolle aiheutuvia lisäkustannuksia. Kustannuksia aiheutuu valvonnan lisäksi muun muassa mediakasvatuksen edistämisestä ja tutkimuksesta, verkkopalveluista, tiedotuksesta sekä mediakasvatuksen edistämiseen liittyvistä henkilöstöresursseista. Erityisesti lastensuojelun kannalta tärkeää ikärajojen noudattamisen valvontaa televisiossa, elokuvateattereissa ja kaupoissa ja sen edellyttämiä välttämättömiä asiantuntijaresursseja tulee korostaa. Mekun työmäärä onkin kasvanut merkittävästi kuvaohjelmalainsäädännön kehittymisen myötä. Viraston valvonnan piiriin tulee vuosittain jopa 20 000 uutta luokiteltua kuvaohjelmaa.

Käsitellessään tätä kuvaohjelmalainsäädännön uudistamista alkukeväästä 2011 hyväksyimme täällä eduskunnassa valiokunnan mietinnön pohjalta lausuman, jossa edellytettiin muun muassa sitä, että kuvaohjelmalain säätämisen johdosta Mekulle turvataan laajenevien velvoitteiden mukainen riittävä rahoitus niin, ettei lasten mediasuojelun kannalta merkittävän uudistuksen menestyksellinen toteutuminen vaarannu. Tämä Mekun nykyinen resursointi ei tehtävien ja työmäärän kasvu huomioon ottaen vastaa eduskunnan lausumassaan esittämää tahtotilaa. Onkin välttämätöntä, että perustettavalle uudelle instituutille turvataan toiminnan alusta asti nykyistä suurempi instituutin toiminnan ja voimakkaasti laajentuneen yhteiskunnallisen merkittävyyden huomioon ottava rahoitus.

Arvoisa puhemies! Uudistus synnyttää moni-alaisen audiovisuaalisen kulttuurin instituutin. Tulevan Kavin mediakasvatusyksikön tehtävät liittyvät sekä lastensuojelullisiin tehtäviin että perusoikeuksien rajoittamiseen. Nykyisin näissä asiantuntijatehtävissä toimivien virkamiesten ja -naisten pätevyysvaatimukset sisältyvät tuohon 2011 annettuun asetukseen. Asiantuntijakuulemisissa korostettiin valiokunnassa sitä, että koska nyky-yhteiskunnassa mediakasvatus on yhä tärkeämpi työkalu, kun pyritään työskentelemään lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi, hyvinvoinnin puolesta ja yhteiskunnallisen aktiivisuuden ja osallisuuden lisäämiseksi, tämän takia sivistysvaliokunnassakin pidettiin välttämättömänä sitä, että instituuttia koskevan asetuksen jatkovalmistelussa luonnokseen sisällytetään tämän mediakasvatusyksikön asiantuntijatehtävissä toimivan henkilöstön pätevyysvaatimukset samalla tavalla kuin ne sisältyvät tähän nykyisin voimassa olevaan asetukseen.

Yleiskeskustelu päättyi.

​​​​