Täysistunnon pöytäkirja 73/2014 vp

PTK 73/2014 vp

73. TIISTAINA 2. SYYSKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

13) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä annetun lain 44 ja 46 §:n muuttamisesta

 

Elisabeth Nauclér /r:

Ärade herr talman! Det finns inte mycket annat att säga än äntligen. Åland är ett samhälle öppet för invandrare, ett samhälle som på ett utomordentligt bra sätt lyckas integrera alla de inflyttade som finns på Åland. Vi har i dag över 90 olika nationaliteter representerade bland våra invånare. Vi var bland de första som frivilligt anmälde oss att ta emot kvotflyktingar i Finland, och allt detta har vi klarat av utan en integrationslag.

Behövs det då särskilda lagar för att integrera de som flyttar till Åland? Nej, egentligen inte. Ett samhälle som är berett och villigt att ta hand om de som kommer, acceptera dem, se till att de får arbete, bostad, utbildning och har en befolkning som välkomnar ett multinationellt samhälle, behöver ingen integrationslag.

Så varför kommer nu plötsligt denna lag om det fungerat ändå? Jo, därför att Åland aldrig har fått del av det ekonomiska stöd, som kommunerna här i riket får under de tre första åren när de tar emot asylsökande, eller så kallat integrationsstöd, trots att detta är ett område som hör till staten att stödja och inte till landskapet.

Under åren 1997—2010 har 97 personer som fått internationellt skydd placerats eller bosatt sig på Åland utan att det någonsin utbetalats någon ersättning enligt integrationslagen.

Uppmärksamhet fick den här frågan när diskussionen om det kritiska läget i Syrien och behovet av att ta emot flyktingar från Syrien blev aktuell. Samtliga åländska politiska partier ställde sig då bakom initiativet att ta emot flyktigar från Syrien, och Ålands landskapsregering skrev därför ett brev till arbets- och näringsministeriet och anhöll om att integrationslagen skulle ändras så att den också omfattade åländska kommuner.

De ändringar som nu föreslås i den här propositionen syftar alltså till att göra det möjligt för åländska kommuner att med ekonomiskt stöd ta emot de som behöver ta sin tillflykt till en plats där de är välkomna. I det ingår att få klarhet i de juridiska komplikationer som följer av självstyrelsen och hur samarbetet ska organiseras. Jag tänker inte här gå in på de komplicerade juridiska frågorna som beskrivs i propositionen, men jag rekommenderar riksdagskollegorna att läsa propositionen.

Herr talman! Det här lagförslaget har inte bara ett värde för de personer det rör. Lagförslaget har ett stort symboliskt värde. Fördomarna om att det är svårt att flytta till Åland, man måste kunna svenska för att få flytta till Åland, det är ett isolerat samhälle etc. frodas mer och mer i Finland och sprids utanför vårt lands gränser. Därför är det värdefullt att på det här sättet visa och få säga att alla är välkomna att flytta till Åland. Det finns inga hinder, tvärtom, vi håller oss framme och välkomnar de som har det svårt.

Ari Jalonen /ps:

Arvoisa puhemies! On täysin oikein, että Ahvenanmaallakin on oikeus näihin korvauksiin, mitä Manner-Suomessakin saadaan, joten ihan hyvä asia. Mutta tässä yhteydessä tahtoisin nostaa esille myös tämän kielikysymyksen. Eli kun pakolainen, tai maahanmuuttaja yleensäkin, tulee jollekin Suomen ruotsinkielisistä alueista, niin on luonnollista, että hän oppii ruotsin kielen, koska se on siellä pääkielenä. Mutta jos kuvitellaan, että hän on jossain vaiheessa siirtymässä muualle Suomeen alueelle, missä puhutaan suomea ja vähemmän ruotsia, niin tämä tilanne voi tulla yllätyksenä ja asemaa heikentävänä asiana tälle, vaikkapa, pakolaiselle, joten tässä kotouttamistilanteessa minun mielestäni olisi erittäin tärkeää ilmaista tälle maahanmuuttajalle tai pakolaiselle, että valtakieli Suomessa on suomi eikä ruotsi, kuten on joissakin tapauksissa ollut väärinkäsityksiä esimerkiksi Pohjanmaalle asutettaessa. — Kiitos.

Elisabeth Nauclér /r:

Herr talman! Det är kanske viktigt i det här sammanhanget att vi inte blandar ihop de finlandssvenska områdena och det enspråkiga Åland. Finland är ett tvåspråkigt land och det finns två språk. Åland fick sitt minoritetsskydd av Nationernas förbund 1921, och som innebär att Åland är enspråkigt svenskt. Jag har inte någon mer kommentar än det här att det är viktigt att man håller isär de här två olika frågorna.

Keskustelu päättyi.

​​​​