Täysistunnon pöytäkirja 81/2009 vp

PTK 81/2009 vp

81. KESKIVIIKKONA 23. SYYSKUUTA 2009 kello 14.01

Tarkistettu versio 2.0

12) Laki käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta

 

Merja Kuusisto /sd(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tämä on lakialoite 64, ja lakialoite käsittelee käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamista. Pääasiallinen sisältö on se, että lakialoitteessa ehdotetaan muutettavaksi käräjäoikeuslain 13 §:ää, joka koskee lautamiesten nimittämistä herastuomareiksi.

Käräjäoikeuslaissa määritellään käräjäoikeuden lautamiesten pätevyysvaatimukset ja tehtävät. Lain 13 §:ssä todetaan, että tunnustukseksi hyvin tehdystä lautamiesurasta laamanni voi nimittää lautamiehen herastuomariksi. Lakia on sovellettu niin, että herastuomarin arvonimiä ei yleensä ole saanut alle 10 vuoden lautamiesurasta, mutta lain soveltamisessa on horjuvuutta. Käytännössä herastuomarin arvonimi on joskus myönnetty jo 8 vuoden lautamiestoiminnan jälkeen, mutta toisaalta 13 vuoden lautamiesuran tehnyt henkilö ei ole saanut arvonimeä. Muutosehdotuksessa ehdotetaan, että herastuomarin nimityksestä päättäisivät vastaisuudessa laamanni ja kaksi käräjätuomaria, jolloin lautamiesten ansiot tulisivat monipuolisemmin punnituiksi herastuomari-nimityksistä päätettäessä.

Vuoden 1993 lain mukaan lautamieheksi valittavan tulee olla 25 vuotta täyttänyt mutta valintahetkellä alle 63-vuotias. Koska lautamiehen yläikäraja käytännössä rajoittaa lautamieskausien määrää, yli 50-vuotiaana ensimmäistä kertaa lautamieheksi valittavan on nykyisin vaikea saavuttaa herastuomarin nimitykseen yleensä vaadittavaa noin 10 vuoden lautamiesuraa. Siksi esitän, että lakia sovellettaessa noin 8 vuoden lautamiesuran katsottaisiin riittävän herastuomarin arvonimeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan, että eduskunta hyväksyy lakiehdotukseni käräjäoikeuslain 13 §:n muuttamisesta, että eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 28. päivä kesäkuuta 1993 annetun käräjäoikeuslain 13 § seuraavasti: "Tunnustuksena pitkästä ja ansiokkaasta toiminnasta lautamiehelle voidaan myöntää herastuomarin arvonimi. Päätöksen arvonimestä tekevät laamanni ja kaksi käräjäoikeuden tuomaria yhdessä."

Lyly Rajala /kok:

Arvoisa herra puhemies! Tämä on sillä tavalla kannatettava juttu, kuten ed. Kuusisto tuossa perustelikin tätä asiaa, että herastuomarillahan siellä pöydän takana istuvana lautamiehenä ei ole sen kummempaa painoarvoa eikä vaikutusvaltaa siellä lautamiehenä istuessaan kuin muillakaan kahdella lautamiehellä. Tämä on siis kunnianosoitus tästä työstä, mitä ihminen on tehnyt, mutta se ei hänen painoarvoaan siellä nosta, se on hänelle itselleen tämmöinen kunnianosoitus. Siinä mielessä minä kannatan tätä juttua. Paikalliset lautamiesyhdistyksethän näitä asioita esittelevät tuonne eteenpäin, ja sitten laamanni voisi sen yhdistyksen esityksen perusteella hyväksyä.

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Lautamiehet tekevät hyvin tärkeätä työtä. Pidän hyvin välttämättömänä, että meillä on lautamieskäytäntö. Arvonimi herastuomari on ansioituneesta pitkäaikaisesta hyvästä työstä tunnustus, jonka ilomielin suon asianomaisille. Kun on tuo yläikäraja valintahetkeen, 63 vuotta, ja yleensä lautamieheltä edellytetään valintaan jo tiettyä elämänkokemusta, niin siitä ei todellakaan välttämättä, jos valitaan, kuten aloitteessa sanotaan, yli 50-vuotiaana, tule tuota 10:tä tai 12:ta vuotta, niin että pidän tärkeänä ja on hyvin perusteltua, että se voidaan myöntää tämmöisessä tilanteessa myös lyhyemmästä palveluksesta, esimerkiksi 8 vuodesta.

Tuota jäin miettimään ja haluaisin aloitteen tekijältä kysyä, kuinka hän kokee, kun täällä nyt tämän arvonimen voi myöntää laamanni ja jos siihen tarvitaan sitten samanaikaisesti kaksi käräjätuomaria mukaan, mutkistaako tämä tuota menettelyä. Pelkään helposti, että siinä voi käydä näinkin, vai mikä on ollut peruste, että aloitteen tekijä, ed. Kuusisto, on tuonut nämä kaksi käräjätuomaria mukaan laamannin ohelle?

Merja Kuusisto /sd:

Arvoisa puhemies! Syy on lähinnä se, että ihmiset, jotka ovat lautamiehinä toimineet, ovat kokeneet niin, että kun on vaan yksi henkilö, joka päättää, hänellä ei välttämättä ole sitten niin laajasti sitä tietoa, miten tämä lautamies on toiminut siinä työssään. Siitä saattaa aiheutua juuri tämä ongelma, että kun joku on toiminut vain 8 vuotta lautamiehenä, joku toinen on toiminut yli 13 vuotta, niin tämä herastuomarin arvo annetaan tälle henkilölle, joka on toiminut vain 8 vuotta, vaikka nykyisen lain mukaan perusteena on, että pitäisi olla toiminut 10 vuotta, mutta sitten tämä lautamies, joka on toiminut yli 13 vuotta, on jäänyt ilman tätä nimitystä. Tarvittaisiin lähinnä, että arviointiryhmä olisi jonkin verran suurempi, tai sitten ainakin, että noudatettaisiin tätä sääntöä, että se on tiukka raja, että esimerkiksi 8 vuotta on pitänyt toimia, että alle 8 vuotta toimineille ei voida myöntää sitä herastuomarin arvonimeä. Perusteet olivatkin edellä siihen, minkä takia esitän, että lyhennetään lautamiehen arvostetussa luottamustehtävässä toimimisen vaatimusta nykyisestä 10 vuodesta 8 vuoteen.

Haluaisin tässä samalla kiittää myös edustajia, jotka kävivät tästä lakialoitteesta keskustelua. Kiitos Lauri Oinoselle ja Lyly Rajalalle!

Lauri Oinonen /kesk:

Arvoisa puhemies! Kiitän ed. Merja Kuusistoa tästä vastauksesta kysymykseeni. Itse jäin pohtimaan, että kenties olisi jatkossa kaikkein selvintä, jos 8 vuoden ansioituneesta lautamiestoiminnasta tämä arvonimi voitaisiin myöntää, kuten aloitteen tekijäkin edellisessä puheenvuorossa esille toi.

Keskustelu päättyi.