Täysistunnon pöytäkirja 87/2007 vp

PTK 87/2007 vp

87. TIISTAINA 27. MARRASKUUTA 2007 kello 14

Tarkistettu versio 2.0

10) Hallituksen esitys laeiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annettujen lakien muuttamisesta sekä laiksi yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

 

Mikko Kuoppa /vas:

Herra puhemies! Muutamia perusteluja tuleville esityksillemme.

Liikennepolttoaineen hinnat ovat kohonneet viime aikoina huomattavasti öljyn maailmanmarkkinahintojen nousun johdosta, ja valtiovalta on nyt omilla toimillaan entisestään nostamassa liikennepolttoaineen hintoja korottamalla bensiinin valmisteveroa 5,5 senttiä litralta ja dieselin valmisteveroa 6,2 sentillä litralta. Tämä kiihdyttää entisestään inflaatiota, ja se nostaa julkisen liikenteen kustannuksia. Erityisesti Linja-autoliitto on huolissaan siitä, että kustannukset nousevat, ja lipun hintojen korottaminen johtaa siihen, että matkustajamäärät entisestään laskevat. Tämä on vastoin niitä tavoitteita, mitä myöskin tämän hallituksen esityksen perusteluissa on, koska tässähän nimenomaan ilmaston suojeleminen on yksi keskeinen peruste.

Asiantuntijakuulemisessa kävi kuitenkin selväksi valiokunnassa, että näillä hinnankorotuksilla, mitä tässä esitetään, ei ole kansalaisten kannalta tämmöistä ohjaavaa merkitystä, vaan kansalaiset tulevat käyttämään liikennepolttoaineita ja sähköä samalla tavalla kuin aikaisemminkin sen johdosta, että niin sanottu turha käyttö loppujen lopuksi on hyvin vähäistä.

Julkisen liikenteen ja henkilöliikenteen lisäksi myöskin raskaalle liikenteelle tästä aiheutuu huomattavat lisäkustannukset. Hallituksen esityksen perusteluissa mainitaan, että tämän lisäkustannukset ovat 80 miljoonan euron luokkaa vuodessa. On selvää, että hallitus kerää tällä lähinnä vain varoja valtion kassaan elikkä noin 300 miljoonaa euroa. Nämä tulevat maksuun sitten tietenkin tavallisten kuluttajien maksamina korkeampina hintoina niin polttoaineverossa kuin sähköverossakin, ja kotitalouden sähkölasku kallistuu huomattavasti. Sen lisäksi myöskin kunnat ja palvelut joutuvat maksamaan tätä korkeampaa sähköveroa.

Herra puhemies! Ehdotan, että ensimmäinen ja toinen lakiesitys hylätään. Ehdotan myös kahta perustelulausumaa:

"Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan valtion vuoden 2009 talousarvion yhteydessä päätettäväksi ohjelman liikenteen päästöjen rajoittamisesta muun muassa siten, että otetaan käyttöön tietullit tai ruuhkamaksut suurilla kaupunkiseuduilla, sisällytetään talousarvioehdotukseen riittävät määrärahat näiden kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tason parantamiseksi ja matkalippujen hintojen kohtuullistamiseksi sekä yleensäkin raideliikenteen ja muun joukkoliikenteen edistämiseksi ja hintatason alentamiseksi myös koko maassa."

Ja toinen: "Eduskunta edellyttää hallituksen valmistelevan esityksen uuden, suoran sähkölämmityksen käyttöönoton vähentämisestä ja vaihtoehtoisten lämmitysmuotojen, kuten esimerkiksi lämpöpumppujen ja kaukolämpöverkoston, riittävästä tukemisesta."

Puhetta oli ryhtynyt johtamaan toinen varapuhemies Johannes Koskinen.

Miapetra  Kumpula-Natri /sd:

Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ja siitä annetussa lausunnossa käsitellään energiaveroja ja on esitetty niin sähköveroon kuin polttoaineveroihin semmoisia 100 miljoonan euron kokoisia korotuksia sinne tänne ja kertavaikutuksenaan kaikkiaan noin 300 miljoonaa euroa. Käteen jäävä suurin ongelma on joukkoliikenne, joka sitten hallituksen toisessa esityksessä autoveroja koskien myös heikentää joukkoliikenteen mahdollisuuksia. Kun tässä käsitteillä olevassa laissa dieselin verotusta korotetaan ja vielä kaiken lisäksi enemmän kuin bensiinin, niin yksityisautoilulle on tulossa paljon etuja verrattuna joukkoliikenteeseen, jolle ei ole esitetty ensi vuoden budjettiin eikä nykyisillä lakiehdotuksilla, siis muillakaan, mitään asiaa edistäviä toimenpiteitä. Sen vuoksi ehdotan oman ryhmäni, sosialidemokraattien, puolesta lausuman eduskunnan hyväksyttäväksi, kun se nämä lait tulee hyväksymään, ja lausumaehdotukseni kuuluu näin:

"Hallituksen on ryhdyttävä välittömästi toimiin joukkoliikenteen suhteellisen edun heikkenemisen estämiseksi. Joukkoliikenteen on oltava osa Suomen ilmastopolitiikkaa. Suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki tulee aloittaa jo ensi vuonna. Lisäksi on tarkasteltava esimerkiksi työsuhdematkoja, matkalippujen arvonlisäveroa, polttoaineiden verokohtelua linja-autoliikenteessä ja rataliikenteen matkustajapalveluja."

Heli Paasio /sd:

Arvoisa puhemies! Alkuun kannatan ed. Kumpula-Natrin tekemää lausumaehdotusta, ettei se unohdu tässä virrassa, prosessissa.

Mutta tämä hallituksen esitys liittyy omalta osaltaan auto- ja ajoneuvoverolainsäädäntöön, ja tässä puhuttiin myös polttonesteiden hintojen korotuksesta. Tämä, mikä on puutteena todettu näiden kaikkien asianomaisten hallituksen esitysten kohdalla, on ollut nimenomaan se, että joukkoliikenne on jätetty semmoiseen vaillinaiseen asemaan, missä se nyt on, ja vaikka hallitus on luvannut suurten kaupunkien joukkoliikennetuen aikaistamista, niin se aikaistus on esitetty alkamaan vasta vuonna 2009. Toivotaan yhä, että hallitus oppii tehdyistä virheistä ja aikoo aientaa sen alkamaan jo ensi vuoden alusta, koska joukkoliikenteessä sekä linja-autoliikenteen puolella että ratapuolella on aivan olennainen osa sen toimivuus, saatavuus, hinta ja monet muut käytännölliset seikat suhteessa siihen, että yksityisautoilua ei hyödynnetä sen pelkän edullisuuden takia, vaan se tulee vasta tarpeeseen ja todelliseen sellaiseen.

Veijo Puhjo /vas:

Herra puhemies! Hallituksen esityksellä nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta ei mielestäni juuri lainkaan ole vaikutusta kansalaisten matkustustapoihin. Esityksen ainoaksi vaikutukseksi jääneekin vain valtion kassan täyttäminen eikä ilmaston parantuminen, vaikka hallitus esitystään niin perustelee.

Koska hallituksella ei ole todellista esitystä kansalaisten matkustustapojen muuttamiseksi eli esitystä joukkoliikenteen toimivuuden ja edullisuuden edistämiseksi, kannatan ed. Kuopan hylkäysehdotuksia sekä myös lausumaehdotuksia.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Sinänsä on hyvä, että verotuksen painopiste on kulutuksessa. Kun ottaa huomioon Suomen suuren pinta-alan ja auton käytön tarpeellisuuden, on myös sitten seurattava sitä, että tämä korotusehdotus ei tule kohtuuttomaksi kansalaisten kannalta, mutta se varmasti voidaan arvioida tulevaisuudessa. Samoin asiaa on seurattava elinkeinonharjoittajien kannalta sikäli kun asia liittyy kuljetuksiin ja nostaa tuotteiden hintoja.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Tämä on yksi niistä kaikista vastenmielisimmistä laeista, kun on vedottu tähän suomalaisten holtittomaan yksityistalouksien sähkön kuluttamiseen ja muuhun. Vähän aikaa kaupungissa asuttuani huomasin, että aikoinaan puhuttiin siitä, että ei saisi olla kuin 60 prosenttia nämä kaikki välilliset muut osat tässä sähkölaskussa, mutta kun asuu tässä keskustassa, niin verrattuna siihen sähkönkulutukseen kaikki nämä kuukausimaksut ja siirtomaksut ovat yli 90 prosenttia siitä. Miten pääministerinkin logiikan mukaan ihmiset huolestuisivat siitä, kuinka sähkölaskuja pienennetään, kun nämä vakituiset maksut Pääkaupunkiseudullakin ovat täysin kohtuuttomat verrattuna siihen kulutukseen? Päinvastoin siihen tulee semmoinen olo, mitä nyt sitten väliä on tällä omalla kulutuksella, kun nämä maksut ovat mitä ovat.

Sitten täällä ovat taas tulleet esiin nämä dieselit ja muut. Taksikuskit senkin tietävät hyvin. Tässä juuri asiantuntijana toimi ehkä Helsingin parhaalla taksilla ajava, jolla on tämmöinen todellinen hybridiauto, asiantuntijana siinä mielessä, että tiesi, että Toyota on lopettanut tämän dieselin kehittelyn jo sen takia, että kun sillä ajetaan alikäyttöisenä kaupungeissa kolmea-, neljää-, viittäkymppiä, niin nämä pienhiukkaspäästöt ja typen oksidit ovat niin myrkyllisiä ja tappavia, ettei siinä ole mitään järkeä. Silti tämä hallitus ajaa tämän dieseljutun nyt tässä, mediassa, julkisuudessa, nostaa korkealle, että tämä on joku parannus. Todellisuudessa tällä liikennepolitiikalla, mikä Tampereella ja Helsingissäkin vallitsee, se olisi joukkokanteen paikka ja syyte olisi jostain pikkuhiljaisesta taposta tai siis kuolemantuottamuksesta.

Tuija Nurmi /kok:

Arvoisa puhemies! Ed. Miapetra Kumpula-Natri on ottanut lausumaehdotuksessaan tärkeän seikan esille, joka on suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki. Siitähän oli muun muassa eilen Lahden valtuustossa keskustelu kaupungin budjetin käsittelyn yhteydessä. Toivon, että kun suurten kaupunkien joukkoliikenteen tuki tulee käsittelyyn, niin Lahti saa siitä myös oman osuutensa.

Toivon, että myös muut mainitut seikat, joista ed. Kumpula-Natri täällä mainitsee esimerkiksi työsuhdematkat, matkalippujen arvonlisäveron, polttoaineiden verokohtelun linja-autoliikenteessä ja rataliikenteen matkustajapalvelut, ovat seurannan alla, ja mikäli siellä on sellaista, mikä vaatii muutoksia, niin siihen on pystyttävä reagoimaan ja asiat on kyettävä korjaamaan.

Pertti Virtanen /ps:

Arvoisa puhemies! Sen verran vielä, kun ed. Nurmi mainitsi Lahden valtuuston, totean, että Tampereen valtuustossa tuntui olevan ymmärrystä myös sille, koska TM-niminen lehti ja Tieteen Kuvalehti juuri tästä samasta asiasta, tästä dieselistä, kun ei se saa happea, ja alikäytöstä, ovat puhuneet. Jopa vihreät Tampereella, jotka ovat yleensä aika äänekkäitä, olivat hiljaa tässä asiassa. Ja selkeästi, niin kuin nyt tuli taas esiin A-studiossa tai jossain jopa näistä uusista muista vaihtoehtoisista polttonesteistä, ei sekään nyt ihan niin taida olla. Tässä asiassa ainakin on kansallekin jaettu aika yksinkertaista ja selkeätä tietoa, että ei kansanedustajien pitäisi ainakaan mennä tähän hallituksen ainoaan nyt meille tarjoamaan hyvään juttuun, vaan lähteä tuonne ed. Kumpula-Natrin suunnalle ja juuri aikaistaa näitä kaikkia joukkoliikennetukia, kun valtuustotkin ymmärtävät tämän.

Keskustelu päättyi.