Täysistunnon pöytäkirja 94/2014 vp

PTK 94/2014 vp

94. KESKIVIIKKONA 8. LOKAKUUTA 2014 kello 14.04

Tarkistettu versio 2.0

8) Hallituksen esitys eduskunnalle yhteistyöstä onnettomuuksien ehkäisemisen, niihin varautumisen ja pelastustoiminnan alalla Viron kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

 

Pirkko  Mattila /ps(esittelypuheenvuoro):

Arvoisa herra puhemies! Tässä on kysymyksessä Suomen ja Viron välillä pelastustoimen alalla tehdyn sopimuksen voimaansaattaminen. Sopimuksen tarkoituksena on ensisijaisesti suojella ihmisiä ja ympäristöä sekä omaisuutta. Sopimus korvaa aiemman, vuonna 95 kyseisten valtioitten välillä tehdyn sopimuksen yhteistyöstä ja keskinäisestä avunannosta onnettomuustapauksissa. Tämän uuden sopimuksen on katsottu paremmin vastaavan nykyisiä keskinäisen yhteistyön tarpeita, ja sopimuksessa on otettu huomioon muun muassa se, että molemmat valtiot ovat nykyisin Euroopan unionin jäseniä ja kuuluvat Schengen-alueeseen.

Suomi on tehnyt Viron kanssa sopimuksen merellä ja ilmassa tapahtuvasta yhteistyöstä etsintä- ja pelastuspalvelussa. Nyt tämä käsillä oleva vuoden 2014 sopimus ei näin ollen tule sovellettavaksi tilanteissa, joissa on kyse etsintä- ja pelastuspalvelusta merellä ja ilmassa.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa, eli siis esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.

Saamansa selvityksen perusteella hallintovaliokunta pitää tätä esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena ja puoltaa hallituksen esityksessä tarkoitetun sopimuksen hyväksymistä ja esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä muuttamattomana. Tämä hallintovaliokunnan mietintö on yksimielinen.

Yleiskeskustelu päättyi.