EDUSKUNNAN KIRJELMÄ 20/2003 vp

EK 20/2003 vp - LA 56/2003 vp

Lakialoite laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Asia

Ed. Lauri Kähkönen ym. ovat tehneet lakialoitteen laiksi ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta (LA 56/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (HaVM 3/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

ampuma-aselain 113 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 9 päivänä tammikuuta 1998 annetun ampuma-aselain (1/1998) 113 §:n 2 momentti seuraavasti:

113 §

Poliisin velvollisuus tiedostojen pitämiseen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedostot ovat salassa pidettäviä. Salassa pidettäviä ovat myös ampuma-asetta, aseen osaa, patruunoita tai erityisen vaarallisia ammuksia koskeva lupahakemus ja ennakkosuostumusta, suostumusta ja asekeräilijälle annettavaa hyväksyntää koskeva hakemus sekä asiassa annettu päätös. Poliisi voi kuitenkin erityisestä syystä päätöksellään vahvistaa yksittäisen luvan voimassaoloa tai sisältöä koskevan tiedon, jos tiedon pyytäjän henkilöllisyys on poliisin tiedossa. Tiedostojen pitämiseen, käyttöön ja tietojen luovuttamiseen sovelletaan muuten, mitä henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetussa laissa (  /2003) säädetään. Tiedostoissa olevien tietojen poistamiseen sovelletaan kuitenkin, mitä 3 momentissa säädetään.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 200 .

_______________

Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2003