EDUSKUNNAN VASTAUS 129/2004 vp

EV 129/2004 vp - HE 157/2004 vp

Hallituksen esitys laiksi sotilasvammalain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sotilasvammalain muuttamisesta (HE 157/2004 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 20/2004 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sotilasvammalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä toukokuuta 1948 annetun sotilasvammalain (404/1948) 6 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1204/2002, sekä

lisätään lakiin uusi 6 e § seuraavasti:

6 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttömyysaste on vähintään 20 prosenttia, korvataan sosiaalihuoltolain (710/1982) 17 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisista kotipalveluista, 4 kohdan mukaisista asumispalveluista ja 7 kohdan mukaisesta omaishoidon tuesta sekä kansanterveyslain (66/1972) 14 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisista sairaanhoidon palveluista aiheutuneet kustannukset. Palvelu- tai tukiasunnosta perittävää vuokraa tai vastaavaa maksua ei kuitenkaan korvata. Kotipalvelujen, asumispalvelujen ja omaishoidon tuen korvaamisesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 e §

Ruotsissa vakituisesti asuvalle vahingoittuneelle tai sairastuneelle, jonka työkyvyttö-myysaste on vähintään 20 prosenttia, voidaan korvata yhdestä päivittäisestä ateriasta aiheutuvat kohtuulliset kustannukset. Erillistä ateriakorvausta ei kuitenkaan makseta Valtiokonttorin korvaaman laitoshoitoa tai osa-aikaista laitoshoitoa vastaavan hoidon tai laitoskuntoutuksen ajalta. Valtiokonttori päättää hakemuksesta ateriakustannusten korvaamisesta ja korvauksen suuruudesta sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20  .

_______________

Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2004

​​​​