EDUSKUNNAN VASTAUS 131/2003 vp

EV 131/2003 vp - HE 153/2003 vp

Hallituksen esitys laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 153/2003 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 8/2003 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Rekisterin tarkoitus ja ylläpito

Oikeusrekisterikeskus pitää yllä konkurssi- ja yrityssaneerausasioista yhteistä rekisteriä. Rekisterin tarkoituksena on varmistaa ajantasaisen tiedon saatavuus konkurssi- ja yrityssaneerausasioista tuomioistuin- ja viranomaistoimintaa, velkojien edunvalvontaa sekä sivullisten etujen ja oikeuksien turvaamista varten.

2 §

Tietojen merkitseminen

Konkurssi- ja yrityssaneerausasiaa käsittelevän tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin tiedot niin kuin tässä laissa säädetään. Tarkempia säännöksiä tietojen merkitsemisestä annetaan oikeusministeriön asetuksella.

3 §

Tiedot konkurssihakemuksesta

Kun konkurssihakemus on tullut vireille, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero ja vireilletulopäivä;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot ja henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

3) hakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot (prosessiosoite).

4 §

Muut konkurssiasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin konkurssiasian käsittelystä:

1) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös konkurssiin asettamisesta on tehty;

2) pesänhoitajien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta pesänhoitajien kesken;

3) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen sekä asian jääminen sillensä, siirtäminen tai palauttaminen toiseen tuomioistuimeen;

4) konkurssin peruuntuminen tai raukeaminen;

5) julkisselvitykseen siirtyminen ja konkurssipesän hallinnon palauttaminen;

6) jakoluettelon vahvistaminen;

7) muutoksenhaku 1—4 ja 6 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.

Kun pesänhoitaja on ilmoittanut tuomioistuimelle valvontapäivän määräämisestä, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin valvontapäivä sekä valvontakirjelmät vastaanottavan pesänhoitajan nimi ja yhteystiedot.

Oikeusrekisterikeskuksen on merkittävä pesänhoitajan ilmoituksen perusteella rekisteriin tieto lopputilityksen hyväksymisestä. Jos velallinen on oikeushenkilö, rekisteriin on merkittävä myös tieto siitä, onko velallisella konkurssin päättyessä omaisuutta.

5 §

Tiedot yrityssaneerausasiaa koskevasta hakemuksesta

Kun yrityssaneerausasiaa koskeva hakemus on tullut vireille, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) tuomioistuin ja sen yhteystiedot sekä asian diaarinumero ja vireilletulopäivä;

2) velallisen nykyinen ja aikaisempi nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä velallisen yhteystiedot ja henkilö- taikka yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunnus;

3) saneeraushakemuksen tekijä ja tämän yhteystiedot (prosessiosoite).

6 §

Muut yrityssaneerausasioista merkittävät tiedot

Tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin yrityssaneerausasian käsittelystä:

1) ennen menettelyn aloittamista määrätty väliaikainen kielto ja sen lakkaaminen;

2) päivämäärä ja kellonaika, jona päätös yrityssaneerausmenettelyn aloittamisesta on tehty;

3) hakemuksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen taikka asian jääminen sillensä tai siirtäminen toiseen tuomioistuimeen;

4) menettelyn lakkaaminen;

5) saneerausohjelman vahvistaminen;

6) saneerausohjelman muuttaminen;

7) velkajärjestelyn raukeaminen;

8) saneerausohjelman raukeaminen;

9) loppuselonteon antaminen;

10) muutoksenhaku 2—8 kohdassa tarkoitettuun päätökseen.

Kun yrityssaneerausmenettely on aloitettu, tuomioistuimen on merkittävä rekisteriin:

1) selvittäjien nimet ja yhteystiedot sekä määräys tehtävien jakamisesta selvittäjien kesken;

2) määräpäivä, johon mennessä velkojien on ilmoitettava selvittäjälle vaatimuksensa;

3) määräpäivä, johon mennessä ehdotus saneerausohjelmaksi on laadittava;

4) velallisen määräysvallan rajoitukset;

5) määräpäivä, johon mennessä saatavia koskevat väitteet on esitettävä;

6) määräpäivä, johon mennessä lausuma ohjelmaehdotuksesta on annettava;

7) määräpäivä äänestyslausumalle ohjelmaehdotuksesta;

8) velkojatoimikunnan asettaminen.

Kun tuomioistuin on vahvistanut saneerausohjelman, rekisteriin on merkittävä valvojan nimi ja yhteystiedot, jos valvoja on määrätty.

7 §

Tietojen poistaminen rekisteristä

Konkurssiasiaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun:

1) on kulunut kolme kuukautta siitä, kun konkurssihakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä, taikka kun konkurssi on määrätty peruuntumaan;

2) on kulunut kolme vuotta siitä, kun konkurssi on määrätty raukeamaan;

3) on kulunut kolme vuotta lopputilityksen hyväksymisestä.

Luonnollisen henkilön konkurssiasiaa koskevat tiedot poistetaan kuitenkin viimeistään viiden vuoden kuluttua konkurssin alkamisesta.

Yrityssaneerausasiaa koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun:

1) on kulunut kolme kuukautta siitä, kun yrityssaneeraushakemus on hylätty taikka jätetty tutkimatta tai sillensä;

2) on kulunut kolme vuotta siitä, kun saneerausmenettely on lakannut muusta syystä kuin ohjelman vahvistamisen johdosta;

3) on kulunut kuusi kuukautta loppuselonteon antamisesta;

4) on kulunut kolme vuotta saneerausohjelman raukeamisesta.

Edellä 1 ja 3 momentissa tarkoitetut määräajat lasketaan päivästä, jona tuomioistuin on ratkaissut asian. Jos asia määräajan päättyessä on vireillä muutoksenhakutuomioistuimessa, tietoa alemman tuomioistuimen ratkaisusta ei kuitenkaan poisteta ennen kuin muutoksenhakutuomioistuin on ratkaissut asian. Lopputilityksen osalta määräaika lasketaan päivästä, jona se on hyväksytty, ja loppuselonteon osalta päivästä, jona se on annettu tuomioistuimelle.

8 §

Tietojen merkitsemisen kiireellisyys

Merkinnät rekisteriin on tehtävä viivytyksettä. Merkintä konkurssihakemuksen vireilletulosta ja konkurssiin asettamista koskevasta päätöksestä sekä yrityssaneeraushakemuksen vireilletulosta, saneerausmenettelyn aloittamista ja lakkaamista koskevasta päätöksestä sekä väliaikaisesta kiellosta ja sen lakkaamisesta on tehtävä samana päivänä, jona hakemus on vastaanotettu tai päätös tehty.

9 §

Tietojen julkisuus ja luovuttaminen

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada tietoja ja otteita rekisteristä. Rekisteristä saa luovuttaa tietoja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin estämättä sähköisessä muodossa hyväksyttävää tarkoitusta varten.

Oikeusrekisterikeskuksen on toimitettava rekisteristä tarpeelliset tiedot kaupparekisteriviranomaiselle ja muullekin viranomaiselle, joka tarvitsee tietoa ylläpitämäänsä rekisteriin merkitsemistä varten. Tiedot voidaan luovuttaa sähköisessä muodossa.

10 §

Maksut

Konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä annettavista tiedoista peritään valtiolle maksuja noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. Tiedot, jotka toimitetaan viranomaiselle rekisteriin merkitsemistä varten, toimitetaan kuitenkin maksutta.

11 §

Tiedon korjaaminen

Oikeusrekisterikeskuksen on ilman aiheetonta viivytystä oma-aloitteisesti tai esitetystä vaatimuksesta korjattava rekisterissä oleva virheellinen tieto. Oikeusrekisterikeskuksen on ilmoitettava tiedon korjaamisesta sille, jolle se on luovuttanut virheellisen tiedon, jollei ilmoittaminen ole mahdotonta tai vaadi kohtuutonta vaivaa.

Jos konkurssi- tai yrityssaneerausasiaa käsittelevän tai käsitelleen tuomioistuimen tietoon tulee, että rekisterissä on virheellinen tieto, sen on viipymättä korjattava merkintä tai ilmoitettava asiasta Oikeusrekisterikeskukselle. Vastaavasti tuomioistuimen on meneteltävä, jos rekisteriin merkitty tieto muuttuu.

12 §

Korvausvastuu

Valtion on korvattava rekisteriin merkitystä virheellisestä tiedosta aiheutunut vahinko, vaikka vahingonkorvauslain (412/1974) 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettua virhettä tai laiminlyöntiä ei ole. Jos vahingonkärsijä on muu kuin velallinen, edellytyksenä korvaamiselle on kuitenkin, ettei vahinkoa kärsinyt tiennyt eikä hänen olisi pitänyt tietää tiedon virheellisyydestä. Muutoin tässä pykälässä tarkoitetun vahingon korvaamiseen sovelletaan, mitä vahingonkorvauslaissa säädetään.

13 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tietojen sisällöstä ja merkintöjen tekemisestä voidaan antaa oikeusministeriön asetuksella.

14 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan   päivänä            kuuta 20     .

Tällä lailla kumotaan konkurssi- ja yrityssaneerausrekisteristä 4 päivänä marraskuuta 1994 annettu asetus (958/1994).

Tämän lain tietojen merkitsemistä koskevia säännöksiä sovelletaan, jos merkinnän aiheuttava päätös tai muu toimenpide tehdään tai tapahtuu tämän lain tultua voimaan.

Jos konkurssituomio on annettu tai saneerausohjelma on vahvistettu ennen tämän lain voimaantuloa, tiedot poistetaan rekisteristä viimeistään, kun kymmenen vuotta on kulunut konkurssituomion antamisesta taikka saneerausohjelman vahvistamisesta.

Tämän lain 12 §:ää sovelletaan, jos vahinko on aiheutettu tämän lain tultua voimaan.

_______________

Laki

yrityksen saneerauksesta annetun lain 100 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan yrityksen saneerauksesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun lain (47/1993) 100 a §, sellaisena kuin se on laissa 794/1998, seuraavasti:

100 a §

Yrityssaneerausrekisteri

Saneerausmenettelyä koskevista asioista pidettävästä rekisteristä säädetään erikseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

kaupparekisterilain 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä helmikuuta 1979 annetun kaupparekisterilain (129/1979) 19 § seuraavasti:

19 §

Kun kaupparekisteriin merkityn elinkeinonharjoittajan velkojille on annettu julkinen haaste, kun elinkeinonharjoittaja on asetettu konkurssiin taikka kun tuomioistuin on päättänyt konkurssin peruuntumisesta tai raukeamisesta taikka kun päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu, tuomioistuimen on viivytyksettä toimitettava siitä tieto rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi. Tiedot voidaan toimittaa konkurssi- ja yrityssaneerausrekisterin välityksellä siten kuin siitä oikeusministeriön asetuksella säädetään.

Kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys, pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus lopputilityksen antamisesta Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi. Ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

osakeyhtiölain 13 luvun 19 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä syyskuuta 1978 annetun osakeyhtiölain (734/1978) 13 luvun 19 §:n 2 momentti seuraavasti:

13 luku

Selvitystila, purkaminen, rekisteristä poistaminen ja saneeraus

19 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä, on yhtiö katsottava puretuksi, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Purkamisesta pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 5 luvun 8 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä 29 päivänä huhtikuuta 1988 annetun lain (389/1988) 5 luvun 8 § seuraavasti:

5 luku

Avoimen yhtiön selvitystila

8 §

Yhtiön konkurssi

Jos avoimen yhtiön omaisuus on luovutettu konkurssiin ja omaisuutta on jäljellä konkurssin päättyessä, yhtiö on selvitettävä niin kuin tässä luvussa säädetään. Jos omaisuutta ei konkurssin päättyessä ole jäljellä, on yhtiö purkautunut, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä yhtiön purkautumisesta ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

osuuskuntalain 19 luvun 31 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun osuuskuntalain (1488/2001) 19 luvun 31 §:n 2 momentti seuraavasti:

19 luku

Selvitystila, purkaminen, rekisteristä poistaminen, saneeraus ja konkurssi

31 §

Konkurssi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä, osuuskunta on purettu, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä purkamisesta ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

asumisoikeusyhdistyksistä annetun lain 75 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan asumisoikeusyhdistyksistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1072/1994) 75 §:n 4 momentti seuraavasti:

75 §

Yhdistyksen konkurssi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos omaisuutta ei konkurssin päättyessä ole jäljellä, on yhdistys purkautunut, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus yhdistyksen purkautumisesta Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

säästöpankkilain 120 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun säästöpankkilain (1502/2001) 120 §:n 2 momentti seuraavasti:

120 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jos konkurssin päättyessä omaisuutta ei ole jäljellä, säästöpankki on katsottava puretuksi, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä purkamisesta ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään rekisteriviranomaiselle rekisteriin merkittäväksi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä            kuuta 20     .

_______________

Laki

vakuutuskassalain 129 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 129 §:n 4 momentti seuraavasti:

129 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei konkurssin päättyessä omaisuutta ole jäljellä, on kassa katsottava puretuksi, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Purkamisesta pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään Vakuutusvalvontavirastolle vakuutuskassarekisteriin merkittäväksi. Ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

säätiölain 22 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 5 päivänä huhtikuuta 1930 annetun säätiölain (109/1930) 22 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1172/1994, seuraavasti:

22 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kun tuomioistuin on tehnyt 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun päätöksen taikka kun säätiön omaisuus on luovutettu konkurssiin, konkurssi on peruuntunut, päätös konkurssiin asettamisesta on kumottu tai konkurssi on rauennut varojen vähyyden vuoksi, tuomioistuimen on niin ikään ilmoitettava asiasta rekisteröimistä varten Patentti- ja rekisterihallitukselle. Jos omaisuutta ei ole jäljellä konkurssin päättyessä, katsotaan säätiö lakanneeksi, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Pesänhoitajan on viivytyksettä ilmoitettava säätiön lakkaamisesta Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään Patentti- ja rekisterihallitukselle rekisteriin merkittäväksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

eläkesäätiölain 98 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 98 §:n 4 momentti seuraavasti:

98 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jollei konkurssin päättyessä omaisuutta ole jäljellä, eläkesäätiö on katsottava puretuksi, kun konkurssissa on hyväksytty lopputilitys. Purkamisesta pesänhoitajan on viivytyksettä tehtävä ilmoitus Oikeusrekisterikeskukselle, josta tieto välitetään Vakuutusvalvontavirastolle eläkesäätiörekisteriin merkittäväksi. Ilmoitus on vähintään yhden pesänhoitajan allekirjoitettava.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2003

​​​​