EDUSKUNNAN VASTAUS 135/2002 vp

EV 135/2002 vp - HE 103/2002 vp

Hallituksen esitys laiksi tieliikennelain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 103/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikennevaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 11/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

tieliikennelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/1981) 42 ja 89 §, sellaisena kuin niistä on 89 § laissa 390/1998, ja

lisätään lakiin siitä lailla 989/1992 kumotun 90 §:n tilalle uusi 90 § seuraavasti:

42 §

Heijastimen käyttö

Jalankulkijan on pimeän aikana tiellä liikkuessaan yleensä käytettävä asianmukaista heijastinta.

89 §

Suojakypärän käyttö

Kuljettajan ja matkustajan on ajon aikana käytettävä malliltaan hyväksyttyä suojakypärää, jollei hänen sairautensa tai vammansa taikka muu erityinen syy sitä estä, ajettaessa:

1) moottoripyörällä;

2) kolmipyöräisellä moottoriajoneuvolla;

3) muulla nelipyöräisellä moottoriajoneuvolla kuin autolla;

4) mopolla; ja

5) moottorikelkalla.

Kuljettajan on huolehdittava, että alle 15-vuotias lapsi käyttää suojakypärää.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää ajoneuvon erityisestä rakenteesta tai ajotehtävän erityislaadusta johtuvia vapautuksia.

90 §

Polkupyöräilijän suojakypärän käyttö

Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikana yleensä käytettävä asianmukaista suojakypärää.

_______________

Tämä laki tulee voimaan   päivänä            kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 22 päivänä lokakuuta 2002

​​​​