EDUSKUNNAN VASTAUS 137/2013 vp

EV 137/2013 vp - HE 84/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (HE 84/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta on antanut asiasta mietinnön (YmVM 6/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 201 a §:n otsikko, sellaisena kuin se on laissa 1441/2006, sekä

lisätään 172 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1129/2008, uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi ja 201 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 1441/2006, uusi 2 momentti seuraavasti:

172 §

Poikkeamisen edellytykset

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Vaikutuksiltaan merkittävänä rakentamisena ei pidetä tuulivoimalan rakentamista asemakaavassa teollisuus- tai satama-alueeksi osoitetulle jo rakennetulle alueelle. Poikkeusta myönnettäessä ei tällöin sovelleta 171 §:n 2 momentin 2 kohtaa eikä 3 momenttia.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

201 a §

Rakennusluvan käsittely lainvoimaa vailla olevan kaavan perusteella

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 momentissa säädetään rakennusluvan myöntämisestä asemakaavan perusteella, sovelletaan myös 77 a §:ssä tarkoitetun rakennusluvan myöntämiseen tuulivoimalan rakentamiseen yleiskaavan perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2013

​​​​