EDUSKUNNAN VASTAUS 138/2001 vp

EV 138/2001 vp - HE 125/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta (HE 125/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 29/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työmarkkinatuesta annetun lain 23 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työmarkkinatuesta 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1542/1993) 23 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1705/1995, seuraavasti:

23 §

Työmarkkinatuen määrä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työmarkkinatuen saajalle, jolla on huollettavanaan 18 vuotta nuorempi lapsi, maksetaan tuki korotettuna lapsikorotuksella, joka on työttömyysturvalain 24 §:ssä säädetyn suuruinen.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2001