EDUSKUNNAN VASTAUS 145/2013 vp

EV 145/2013 vp - HE 172/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi valtion eläkelain ja valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta (HE 172/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 19/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

valtion eläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion eläkelain (1295/2006) 133 ja 134 § sekä

muutetaan 132 § ja 136 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 132 § laissa 468/2010 ja 136 §:n 2 momentti laissa 553/2012, seuraavasti:

132 §

Eläketurvan rahoitus

Tämän lain mukainen eläketurva maksetaan valtion talousarviosta. Eläkkeiden maksamiseen tarvittavien varojen siirtämisestä kunnalliselle eläkelaitokselle säädetään kunnallisen eläkelain (549/2003) 137 b §:n 1 momentissa.

136 §

Työntekijän eläkemaksu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Työnantaja pidättää työntekijältä työntekijän eläkemaksun maksamastaan palkasta (työansio) sen maksamisen yhteydessä siten kuin työntekijän eläkelain 152 §:ssä ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa säädetään.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

Muussa laissa tai lain nojalla annetussa säädöksessä olevalla viittauksella tällä lailla kumottavaan 133 §:ään tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 5 §:ään ja viittauksella kumottavaan 134 §:ään tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 6 §:ään. Muussa laissa tai lain nojalla annetussa säädöksessä olevalla viittauksella tällä lailla muutettavaan 136 §:n 2 momentin toiseen virkkeeseen tarkoitetaan viittausta valtion eläkerahastosta annetun lain 5 §:n 3 momenttiin.

_______________

Laki

valtion eläkerahastosta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion eläkerahastosta annetun lain (1297/2006) 5 ja 6 § seuraavasti:

5 §

Valtion eläkerahaston tulot

Valtion eläkerahaston tuloja ovat rahastolle tuloutettavat valtion virastojen ja laitosten, liikelaitosten ja muiden yhteisöjen eläkemaksut, työntekijäin eläkemaksut sekä rahaston varoille saadut tuotot. Lisäksi tuloja ovat valtion eläkelain 5 §:ssä tarkoitetun eläketurvan järjestämisestä aiheutuvat maksut ja muut maksut, jotka erikseen säädetään rahaston tuloiksi.

Työttömyysvakuutusrahasto suorittaa valtion eläkerahastolle maksun, jolla katetaan työttömyys- ja koulutusajan huomioon ottamisesta aiheutuvaa vastuuta ja kuluja soveltuvin osin siten kuin työntekijän eläkelain (395/2006) 182 §:ssä säädetään.

Valtion eläkelain 136 §:ssä tarkoitettu työntekijän eläkemaksu tilitetään valtion eläkerahaston tilille kunnallisen eläkelaitoksen määräämällä tavalla.

6 §

Valtion eläkerahaston menot ja rahaston karttuminen

Valtion eläkerahastosta siirretään vuosittain valtion talousarvioon määrä, joka on 40 prosenttia valtion eläkelain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta vuotuisesta menosta. Sen jälkeen kun rahasto on karttunut täyteen määräänsä, rahastosta valtion talousarvioon siirrettävästä määrästä päätetään vuosittain valtion talousarviossa.

Valtion eläkerahasto on karttunut täyteen määräänsä sen varainhoitovuoden lopussa, jonka aikana rahastoidut varat ovat saavuttaneet määrän, joka on 25 prosenttia valtion eläkelain piiriin kuuluvaan palvelukseen perustuvista eläkkeistä aiheutuvasta eläkevastuusta. Rahaston varojen käytöstä, sen jälkeen kun rahastointitavoite on saavutettu, säädetään erikseen.

Rahaston toiminnasta aiheutuvat menot suoritetaan rahaston varoista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 2013