EDUSKUNNAN VASTAUS 148/2008 vp

EV 148/2008 vp - HE 159/2008 vp

Hallituksen esitys laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta (HE 159/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 21/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

arvonlisäverolain 45 ja 85 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 45 §:n 1 ja 3 momentti sekä 85 a §:n 1 momentin 10 kohta, sellaisina kuin ne ovat, 45 §:n 1 momentti osaksi laissa 1767/1995 ja 45 §:n 3 momentti laissa 903/2005 sekä 85 a §:n 1 momentin 10 kohta laissa 1060/2006, sekä

lisätään 85 a §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1265/1997, 727/1998, 1071/2002 ja mainitussa laissa 1060/2006, uusi 11 kohta seuraavasti:

45 §

Veroa ei suoriteta:

1) esiintyvän taiteilijan tai muun julkisen esiintyjän ja urheilijan palkkiosta;

2) tilaisuuden järjestäjälle luovutettavaksi tarkoitetun 1 kohdassa mainitun esiintyjän esityksen myynnistä;

3) 1 kohdassa tarkoitetun esiintyjän esityksen ääni- tai kuvatallennusta koskevan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta;

4) tekijänoikeuslain (404/1961) 1, 4 tai 5 §:ssä tarkoitetun oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta;

5) tekijänoikeuslakiin perustuvan oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saadusta korvauksesta tekijänoikeuslain 19 a, 26, 26 a, 26 i tai 47 a §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Edellä 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu verottomuus ei koske tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön oikeuden luovuttamisesta tai oikeuden perusteella saamia korvauksia.

85 a §

Seuraavien palvelujen myynnistä sekä seuraavien tavaroiden myynnistä, yhteisöhankinnasta, siirrosta varastointimenettelystä ja maahantuonnista suoritettava vero on 8 prosenttia veron perusteesta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) pienet korjauspalvelut, jotka kohdistuvat polkupyöriin, kenkiin, nahkatavaroihin, vaatteisiin ja liinavaatteisiin, mukaan lukien vaatteiden ja liinavaatteiden muutostyöt;

11) tekijänoikeuden haltijoita edustavan järjestön saama 45 §:n 1 momentin 3—5 kohdassa tarkoitettu tekijänoikeuteen liittyvä korvaus.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä     kuuta 20 .

Lakia sovelletaan palveluun, joka suoritetaan tai otetaan omaan käyttöön lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

_______________

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2008