EDUSKUNNAN VASTAUS 15/2001 vp

EV 15/2001 vp - HE 14/2001 vp

Hallituksen esitys laiksi rikoslain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi rikoslain muuttamisesta (HE 14/2001 vp).

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LaVM 4/2001 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

rikoslain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 16 luvun 1 §:n 2 momentti ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti,

sellaisina kuin ne ovat 16 luvun 1 §:n 2 momentti laissa 563/1998 ja 40 luvun 9 §:n 3 momentti laissa 1285/2000, ja

lisätään 16 luvun 20 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 815/1998 ja mainitussa laissa 1285/2000, uusi 5 momentti seuraavasti:

16 luku

Rikoksista viranomaisia vastaan

1 §

Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan myös se, joka menettelee 1 momentissa mainitulla tavalla palvelusta toimittavaa sotilasta, Schengenin yleissopimuksessa tarkoitettua vieraan valtion virkamiestä tai sitä kohtaan, joka virkamiehen pyynnöstä tai suostumuksella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä sisältävässä virkatoimessa.

20 §

Määritelmät

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schengenin yleissopimuksessa tarkoitetulla vieraan valtion virkamiehellä tarkoitetaan Schengenin säännöstöä soveltavan valtion virkamiestä, joka toimii Schengenin yleissopimuksen 40 ja 41 artiklassa   tarkoitetussa tarkkailu- tai takaa-ajotehtävässä Suomen alueella.

40 luku

Virkarikoksista ja julkisyhteisön työntekijän rikoksista

9 §

Soveltamisalasäännös

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tämän luvun 1—4 §:ää sovelletaan myös silloin, kun rikoksen tekijä on 16 luvun 20 §:ssä tarkoitettu Euroopan yhteisöjen palveluksessa oleva henkilö, Euroopan unionin toisen jäsenvaltion virkamies tai Schengenin yleissopimuksessa tarkoitettu vieraan valtion virkamies.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 200 . Tällä lailla kumotaan rikoslain muuttamisesta 10 päivänä heinäkuuta 1998 annettu laki.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2001

​​​​