EDUSKUNNAN VASTAUS 152/2008 vp

EV 152/2008 vp - HE 122/2008 vp

Hallituksen esitys laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi viestintämarkkinalain 15 a §:n ja sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta (HE 122/2008 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 15/2008 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

viestintämarkkinalain 15 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 15 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 628/2003, ja

lisätään 15 a §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 4 ja 5 momentiksi, seuraavasti:

15 a §

Viestintämarkkinamaksu

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Viestintämarkkinamaksu määritellään maksuyksiköiden lukumääränä maksuluokittain. Maksuyksikön suuruus on 350 euroa. Yritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksuluokan yritystä koskevien tehtävien hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon perusteella. Maksuluokan määräytymisen perusteena olevasta liikevaihdosta säädetään tarkemmin 15 b §:ssä. Viestintämarkkinamaksu määräytyy seuraavasti:

Maksu- luokka Liikevaihto (milj.€) Yksiköiden määrä
1 alle 1 2
2 1–2 4
3 2–4 7
4 4–8 14
5 8–16 26
6 16–32 50
7 32–64 94
8 64–128 179
9 128–192 340
10 192–256 493
11 256–341 645
12 341–427 839
13 427–512 1032
14 512–640 1226
15 640–768 1502
16 768–896 1778
17 896–1024 2054
18 1024–1229 2330
19 1229–1434 2749
20 1434–1638 3169
21 1638–1843 3588
22 1843 tai yli 4007

Maksuluokkien rajalla maksu määräytyy ylemmän luokan mukaisesti.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 20    .

Vuosina 2009 ja 2010 viestintämarkkinamaksu määräytyy kuitenkin seuraavasti:

Maksuluokka Liikevaihto (milj.€) Yksiköiden määrä 2009 Yksiköiden määrä 2010
1 alle 1 2 2
2 1–2 4 4
3 2–4 7 7
4 4–8 14 14
5 8–16 26 26
6 16–32 50 50
7 32–64 94 94
8 64–128 179 179
9 128–192 340 340
10 192–256 390 441
11 256–341 645 645
12 341–427 709 773
13 427–512 773 900
14 512–640 1226 1226
15 640–768 1317 1408
16 768–896 1408 1590
17 896–1024 1499 1772
18 1024–1229 2330 2330
19 1229–1434 2468 2607
20 1434–1638 2607 2884
21 1638–1843 2745 3160
22 1843 tai yli 2883 3437

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Laki

sähköisen viestinnän tietosuojalain 39 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä kesäkuuta 2004 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) 39 §, sellaisena kuin se on laissa 1061/2006, seuraavasti:

39 §

Maksun määräytyminen

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksiköiden lukumääränä maksuluokittain. Maksuyksikön suuruus on 60 euroa. Teleyritykset jaetaan maksuluokkiin niiden kustannusten huomioon ottamiseksi, jotka Viestintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin maksuluokan teleyritystä koskevien tehtävien hoitamisesta. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy teleyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon perusteella.

Tietoturvamaksu määräytyy seuraavasti:

Maksu- luokka Liikevaihto (milj.€) Yksiköiden määrä
1 alle 1 2
2 1–2 4
3 2–4 7
4 4–8 14
5 8–16 26
6 16–32 50
7 32–64 94
8 64–128 179
9 128–192 340
10 192–256 493
11 256–341 645
12 341–427 839
13 427–512 1032
14 512–640 1226
15 640–768 1502
16 768–896 1778
17 896–1024 2054
18 1024–1229 2330
19 1229–1434 2749
20 1434–1638 3169
21 1638–1843 3588
22 1843 tai yli 4007

Maksuluokkien rajalla maksu määräytyy ylemmän luokan mukaisesti.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä      kuuta 20    .

Vuosina 2009 ja 2010 tietoturvamaksu määräytyy kuitenkin seuraavasti:

Maksuluokka Liikevaihto (milj.€) Yksiköiden määrä 2009 Yksiköiden määrä 2010
1 alle 1 2 2
2 1–2 4 4
3 2–4 7 7
4 4–8 14 14
5 8–16 26 26
6 16–32 50 50
7 32–64 94 94
8 64–128 179 179
9 128–192 340 340
10 192–256 390 441
11 256–341 645 645
12 341–427 709 773
13 427–512 773 900
14 512–640 1226 1226
15 640–768 1317 1408
16 768–896 1408 1590
17 896–1024 1499 1772
18 1024–1229 2330 2330
19 1229–1434 2468 2607
20 1434–1638 2607 2884
21 1638–1843 2745 3160
22 1843 tai yli 2883 3437

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 25 päivänä marraskuuta 2008