EDUSKUNNAN VASTAUS 153/2006 vp

EV 153/2006 vp - HE 78/2006 vp

Hallituksen esitys laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta sekä eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja vakuutuskassalain 96 §:n 2 momentin kumoamisesta (HE 78/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 32/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

Vakuutusvalvontavirastosta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan Vakuutusvalvontavirastosta 29 päivänä tammikuuta 1999 annetun lain (78/1999) 2 §:n 8 ja 9 kohta sekä 4 §:n 2 momentti,

muutetaan 1 §, 2 §:n 7 ja 14 kohta, 3 §:n 1 momentin 2 kohta, 4 §:n 1 momentti sekä 4 a ja 7 §, sellaisena kuin niistä on 4 a § laissa 915/2000, sekä

lisätään lakiin uusi 4 b ja 4 c § seuraavasti:

1 §

Vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien valvontaa ja tarkastusta varten on Vakuutusvalvontavirasto. Virasto on valvonta- ja tarkastustoimessaan itsenäinen. Virasto toimii sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla.

Vakuutusvalvontaviraston toiminnan tavoitteena on vakuutus- ja eläkelaitosten sekä muiden vakuutusalalla toimivien vakaa toiminta ja luottamuksen säilyminen vakuutustoimintaan.

2 §

Valvottavalla tarkoitetaan tässä laissa:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7) Eläketurvakeskusta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14) Potilasvakuutuskeskusta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3 §

Vakuutusvalvontaviraston tehtävänä on:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) seurata vakuutusmarkkinoiden ja siihen liittyvien alojen kehitystä sekä koota ja määräajoin julkistaa vertailukelpoisella tavalla tietoja valvottavien toiminnan tuloksesta ja vakavaraisuudesta;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 §

Vakuutusvalvontavirastossa on johtokunta. Johtokunnassa on puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 a §

Johtokunnan tehtävänä on ohjata ja valvoa Vakuutusvalvontaviraston toimintaa sekä siinä tarkoituksessa:

1) asettaa yleiset tavoitteet Vakuutusvalvontaviraston toiminnalle sekä päättää sen toimintalinjoista;

2) ohjata ja valvoa Vakuutusvalvontavirastolle asetettujen tavoitteiden toteuttamista;

3) antaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran vuodessa sosiaali- ja terveysministeriölle kertomus vakuutustoiminnan keskeisistä tapahtumista sekä Vakuutusvalvontavirastolle asetetuista tavoitteista ja niiden toteutumisesta;

4) päättää Vakuutusvalvontaviraston talousarviosta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;

5) nimittää ja irtisanoa Vakuutusvalvontaviraston johtajat; sekä

6) ratkaista ne laajakantoiset ja periaatteellisesti tärkeät asiat, jotka ylijohtaja saattaa sen käsiteltäviksi.

4 b §

Vakuutusvalvontaviraston päällikkönä on valtioneuvoston nimittämä ylijohtaja. Ylijohtaja johtaa viraston toimintaa ja vastaa siitä, että viraston tehtävät hoidetaan tehokkaasti, taloudellisesti ja tuloksellisesti.

Ylijohtajan kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys Vakuutusvalvontaviraston toimialaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja johtamiskokemus.

Johtajat avustavat ylijohtajaa Vakuutusvalvontaviraston johtamisessa sekä vastaavat johdettavikseen kuuluvien yksiköiden toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta.

Johtajalta vaaditaan virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

4 c §

Työttömyysetuuksien valvonnan ohjaamiseksi Vakuutusvalvontavirastossa on neuvottelukunta.

Neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja enintään 12 muuta jäsentä. Jäsenillä on henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää jäsenistä sosiaali- ja terveysministeriö.

Sosiaali- ja terveysministeriö nimittää neuvottelukunnan jäsenet ja heille varajäsenet enintään kolmen vuoden määräajaksi kerrallaan. Vähintään viiden jäsenen nimitys tapahtuu keskeisten työmarkkinajärjestöjen ehdotuksesta. Yksi jäsenistä nimitetään työministeriön ja yksi Kansaneläkelaitoksen ehdotuksesta. Neuvottelukuntaan kuuluu lisäksi Vakuutusvalvontaviraston ylijohtaja.

7 §

Tarkemmat säännökset johtokunnan, ylijohtajan, johtajien sekä työttömyysetuuksien valvonnan neuvottelukunnan tehtävistä, viraston organisaatiosta, asioiden käsittelystä virastossa sekä johtokunnan palkkioista voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

_______________

Laki

eläkesäätiölain 64 §:n 2 momentin ja 65 §:n 4 momentin kumoamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tällä lailla kumotaan 29 päivänä joulukuuta 1995 annetun eläkesäätiölain (1774/1995) 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 85/1999, ja 65 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 391/2006.

2 §

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20   .

_______________

Laki

vakuutuskassalain 96 ja 97 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 27 päivänä marraskuuta 1992 annetun vakuutuskassalain (1164/1992) 96 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 392/2006, ja

muutetaan 97 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, seuraavasti:

97 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sairausvakuutuslain mukaisen työpaikkakassan on toimitettava 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat myös Kansaneläkelaitokselle.

_______________

Tämä laki tulee voimaan                                       päivänä            kuuta.

_______________

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

​​​​