EDUSKUNNAN VASTAUS 166/2010 vp

EV 166/2010 vp - HE 153/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 153/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 20/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

palvelujen tarjoamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan palvelujen tarjoamisesta annetun lain (1166/2009) 7 §:n 12 kohta seuraavasti:

7 §

Yleinen tiedonantovelvollisuus

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään velvollisuudesta antaa tietoja, palveluntarjoajan on annettava palvelun vastaanottajan saataville seuraavat tiedot:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12) vastuuvakuutus tai vakuus ja sen maantieteellistä kattavuutta koskevat tiedot sekä vakuutuksen tai vakuuden antajan yhteystiedot, jos vastuuvakuutuksen ottaminen tai vakuuden asettaminen perustuu lakiin tai viranomaisen määräykseen.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2010

​​​​