EDUSKUNNAN VASTAUS 178/2006 vp

EV 178/2006 vp - HE 211/2006 vp

Hallituksen esitys arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta (HE 211/2006 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 29/2006 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

arvonlisäverolain 173 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun arvonlisäverolain (1501/1993) 173 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1486/1994, seuraavasti:

173 a §

Edellä 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun hakemuksen hyväksymisen edellytyksenä on Suomessa kotipaikan omaavan, veroviraston hyväksymän edustajan nimeäminen, jos ulkomaalaisella ei ole kotipaikkaa eikä kiinteää toimipaikkaa toisessa jäsenvaltiossa eikä valtiossa, jonka kanssa Suomella on sellainen viranomaisten keskinäistä avunantoa koskeva oikeudellinen järjestely, joka vastaa soveltamisalaltaan keskinäisestä avunannosta tiettyihin maksuihin, tulleihin, veroihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä annettua neuvoston direktiiviä 76/308/ETY ja hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 1798/2003. Verovirasto voi lisäksi vaatia asetettavaksi vakuuden veron suorittamisesta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä       kuuta 20 .

_______________

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006