EDUSKUNNAN VASTAUS 198/2009 vp

EV 198/2009 vp - HE 201/2009 vp

Hallituksen esitys laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta (HE 201/2009 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 38/2009 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

indeksiehdon käytön rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan indeksiehdon käytön rajoittamisesta 21 päivänä joulukuuta 2000 annetun lain (1195/2000) 2 §:n 14 ja 15 kohta sekä 7 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1059/2006, sekä

lisätään 2 §:ään uusi 16 kohta, seuraavasti:

2 §

Poikkeukset

Tätä lakia ei sovelleta:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14) vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyihin yleisten teiden, katujen ja muiden vastaavien yleisten alueiden tai vesiväylien ja kanavien hoitotyötä koskeviin hoitourakkasopimuksiin;

15) vähintään kolmeksi vuodeksi tehtyihin lauttaliikenteen palvelusopimuksiin;

16) kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006) tarkoitettua kuljetusta koskevaan sopimukseen, joka on voimassa toistaiseksi tai tehty vähintään vuodeksi.

7 §

Voimassaolo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001 ja on voimassa vuoden 2012 loppuun.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

_______________

Helsingissä 1 päivänä joulukuuta 2009

​​​​