EDUSKUNNAN VASTAUS 199/2005 vp

EV 199/2005 vp - HE 196/2005 vp

Hallituksen esitys laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi painelaitelain 27 §:n muuttamisesta (HE 196/2005 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 20/2005 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

painelaitelain 27 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä elokuuta 1999 annetun painelaitelain (869/1999) 27 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1160/2003, seuraavasti:

27 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Paineastioiden suunnittelua, valmistusta, käyttöönottoa ja niihin liittyvää tarkastusta ja tarkastuslaitosta koskevia paineastialain ja sen nojalla annettuja muita säännöksiä kuin paineastia-asetuksen (549/1973) 21 c §:ää voidaan soveltaa 29 päivään toukokuuta 2002. Siltä osin kuin on kysymys puolustushallinnon toimialan painelaitteista taikka alusten painelaitteista taikka ilma-alusten tai niiden käyttölaitteistoihin kuuluvista painelaitteista, edellä tarkoitettuja säännöksiä voidaan kuitenkin soveltaa 31 päivään joulukuuta 2008.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä       kuuta 20   .

_______________

Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2005