EDUSKUNNAN VASTAUS 219/2013 vp

EV 219/2013 vp - HE 207/2013 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta (HE 207/2013 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 37/2013 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Suomen Teollisuussijoitus Oy -nimisestä valtionyhtiöstä annetun lain (1352/1999) 1 §:n 1 ja 2 momentti, 2 §:n 2 momentti sekä 4 ja 5 §,

sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 ja 2 momentti sekä 2 §:n 2 momentti laissa 76/2007, seuraavasti:

1 §

Suomen Teollisuussijoitus Oy on pääomasijoitustoimintaa harjoittava ja valtion teollisuuspoliittisista omistuksista vastaava yhtiö, jonka tarkoituksena on edistää erityisesti suomalaista pientä ja keskisuurta yritystoimintaa sekä erityisin perustein suomalaisen teollisuuden rakenteellista uudistumista. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhtiö tekee sijoituksia pääomarahastoihin sekä tekee suoria pääomasijoituksia ja hankkii kohdeyrityksien osakkeita. Yhtiö voi tehdä suoraan pääomasijoituksia tai hankkia kohdeyrityksien osakkeita erityisesti pitkäaikaista riskinottoa edellyttävissä yrityshankkeissa tai teollisuuspoliittisin perustein.

Yhtiön pääomasijoitustoiminta tulee suunnata korjaamaan pääomasijoitustoimialan rahoituksen tarjonnassa esiintyviä puutteita.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Yhtiön elinkeino- ja teollisuuspoliittisen tehtävän täyttämiseksi voidaan yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyä tavanomaista suurempi riski tai matalampi tuottotavoite.

4 §

Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle toimeksiantoja, jotka ovat tarpeen yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiön on annettava työ- ja elinkeinoministeriölle sen pyynnöstä yhtiön toiminnan ohjaamisen ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja.

Yhtiö kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan.

5 §

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhtiön toiminnassa noudatettavista periaatteista, jotka koskevat:

1) 1 §:n 1 momentissa tarkoitettujen pitkäaikaista riskinottoa edellyttävien yrityshankkeiden ja teollisuuspoliittisten perusteiden määrittelyä;

2) 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyväksyttävää tavanomaista suurempaa riskiä tai matalampaa tuottotavoitetta;

3) yhtiön sijoitustoiminnan suuntaamista ja tavoitteita sekä sijoitusten hallintaa;

4) yhtiön riskienhallintaa, menettelytapoja sekä yhtiön raportointia;

5) muita yhtiön toimintaan liittyviä yleisiä suuntaviivoja.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2013

​​​​