EDUSKUNNAN VASTAUS 237/2002 vp

EV 237/2002 vp - HE 250/2002 vp

Hallituksen esitys 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä 89. Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 250/2002 vp).

Valiokuntakäsittely

Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 11/2002 vp).

Päätös

Eduskunta on

hyväksynyt Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksytyn Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä ja

päättänyt, että Genevessä pidetyssä Kansainvälisessä työkonferenssissa 21 päivänä kesäkuuta 2001 hyväksytty Kansainvälisen työjärjestön suositus nro 192, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä, otetaan huomioon tulevassa lainsäädäntötyössä sikäli kuin se on tarkoituksenmukaista ja mahdollista.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Genevessä 21 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn Kansainvälisen työkonferenssin hyväksymän yleissopimuksen nro 184, joka koskee maatalousalan työturvallisuutta ja -terveyttä, lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut.

2 §

Tämän lain voimaantulosta säädetään tasavallan presidentin asetuksella.

_______________

Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2002

​​​​