EDUSKUNNAN VASTAUS 237/2010 vp

EV 237/2010 vp - HE 239/2010 vp

Hallituksen esitys laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta (HE 239/2010 vp).

Valiokuntakäsittely

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TyVM 12/2010 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

työsopimuslain 1 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan työsopimuslain (55/2001) 1 luvun 3 § seuraavasti:

1 luku

Yleiset säännökset

3 §

Työsopimuksen muoto ja kesto

Työsopimus voidaan tehdä suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti.

Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi. Työnantajan aloitteesta ilman perusteltua syytä tehtyä määräaikaista työsopimusta on pidettävä toistaiseksi voimassa olevana.

Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2010