EDUSKUNNAN VASTAUS 31/2014 vp

EV 31/2014 vp - HE 10/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus  on antanut  eduskunnalle  esityksensä   laiksi  valtion  talousarviosta annetun  lain  7  ja  10 §:n muuttamisesta (HE 10/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 1/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

valtion talousarviosta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 10 §:n 2 momentti ja

muutetaan 7 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 165/1992, seuraavasti:

7 §

Määrärahojen ylittäminen ja siirtäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Siirtomäärärahaa ei saa ylittää. Siirtomäärärahaa saa siirtää käytettäväksi sen mukaan kuin talousarviossa päätetään varainhoitovuoden jälkeen yhden tai kahden seuraavan varainhoitovuoden aikana ja jos kyseessä on valtion investointihanke, neljän seuraavan varainhoitovuoden aikana.

_______________

Tämä laki tulee voimaan         päivänä         kuuta 20     .

_______________

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 2014

​​​​