EDUSKUNNAN VASTAUS 33/2007 vp

EV 33/2007 vp - HE 74/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta (HE 74/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 5/2007 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

maatalousyrittäjien lomituspalvelulain 6 ja 7 f §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun maatalousyrittäjien lomituspalvelulain (1231/1996) 6 § ja 7 f §:n 4 kohta,

sellaisina kuin ne ovat, 6 § laissa 1141/2002 ja 7 f §:n 4 kohta laissa 1135/2001, seuraavasti:

6 §

Oikeus vuosilomaan

Edellä 4 §:ssä tarkoitetulla maatalousyrittäjällä on oikeus hakemuksesta saada lomituspalveluja kalenterivuoden aikana vuosilomaa varten 25 päivän ajaksi.

7 f §

Sijaisapu muilla perusteilla

Sijaisapuun oikeutetulla maatalousyrittäjällä on oikeus saada sijaisapua:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4) tuottajajärjestön maakunnallisen, valtakunnallisen tai kansainvälisen luottamuselimen kokoukseen osallistumista varten enintään kokouksen ja siihen liittyvien matkojen ajaksi; sekä

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20   .

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

_______________

Helsingissä 2 päivänä lokakuuta 2007

​​​​