EDUSKUNNAN VASTAUS 331/2014 vp

EV 331/2014 vp - HE 360/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta (HE 360/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TaVM 32/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lausumat:

1.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa sääntelyn vaikutuksia polttoaineiden ajojärjestykseen ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kivihiilen käyttö lisääntyy tai muutokset uhkaavat muutoin vaarantaa uusiutuvan energian käytölle asetetut tavoitteet.

2.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa esityksestä aiheutuvan hallinnollisen taakan ja siihen liittyvien kustannusten kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli taakka uhkaa vaarantaa sääntelyn perustavoitteiden toteutumisen.

3.

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uuden tukijärjestelmän vaikutuksia puumarkkinoihin ja ryhtyy tarvittaviin toimiin, mikäli kilpailu markkinoilla uhkaa vääristyä.

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain 5 ja 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta annetun lain (1396/2010) 25 §:n 4 momentti ja

lisätään 5 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1426/2011 ja 434/2014, siitä lailla 1426/2011 kumotun 10 kohdan tilalle uusi 10 kohta ja 25 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 687/2012, uusi 5 momentti seuraavasti:

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10) järeän puun hakkuukohteella kohdetta, jossa on tehty metsälaissa (1093/1996) tarkoitettu:

a) uudistushakkuu; tai

b) sellainen kasvatushakkuu, jonka jälkeen metsikkö katsotaan kehitysluokaltaan vähintään varttuneeksi kasvatusmetsiköksi;

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25 §

Syöttötariffi

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Muuttuva tuotantotuki on 60 prosenttia 3 momentin mukaan määräytyvästä syöttötariffista, jos metsähake on valmistettu järeän puun hakkuukohteelta saadusta jalostukseen soveltuvasta tukki- tai kuitupuusta.

Tarkempia säännöksiä syöttötariffista, sähkön ja päästöoikeuden markkinahinnoista, muuttuvan tuotantotuen laskentakaavasta sekä metsähakkeesta, josta tuotetusta sähköstä maksetaan alennettua tuotantotukea, voidaan antaa valtioneuvoston asetuksella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Muuttuva tuotantotuki maksetaan 25 §:n 4 momentin mukaisesti sähköstä, joka tuotetaan tämän lain voimaantuloa seuraavan kolmannen kalenterivuoden alusta lukien.

_______________

Helsingissä 9 päivänä maaliskuuta 2015