EDUSKUNNAN VASTAUS 362/2014 vp

EV 362/2014 vp - HE 55/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta (HE 55/2014 vp).

Valiokuntakäsittely

Perustuslakivaliokunta on antanut asiasta mietinnön (PeVM 14/2014 vp).

Päätös

Eduskunta on perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla hyväksynyt seuraavan lakiehdotuksen jätettäväksi lepäämään ensimmäisiin eduskuntavaalien jälkeisiin valtiopäiviin:

Laki

Suomen perustuslain 25 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla,

muutetaan Suomen perustuslain 25 §:n 2 momentti seuraavasti:

25 §

Eduskuntavaalien toimittaminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Eduskuntavaaleja varten maa jaetaan Suomen kansalaisten lukumäärän perusteella vähintään yhdeksään ja enintään kahteentoista vaalipiiriin. Ahvenanmaan maakunta muodostaa lisäksi oman vaalipiirinsä yhden kansanedustajan valitsemista varten.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 13 päivänä maaliskuuta 2015