EDUSKUNNAN VASTAUS 38/2011 vp

EV 38/2011 vp - HE 51/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta (HE 51/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (VaVM 7/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

arpajaisverolain 4 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan arpajaisverolain (552/1992) 4 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 951/2010, seuraavasti:

4 §

Veron peruste ja verokanta

Yksinoikeudella toimeenpantavista arpajaisista arpajaisvero on 12 prosenttia tuotosta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä      kuuta 20    .

_______________

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2011