EDUSKUNNAN VASTAUS 4/2008 vp

EV 4/2008 vp - HE 169/2007 vp

Hallituksen esitys laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2007 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laiksi viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta (HE 169/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Liikenne- ja viestintävaliokunta on antanut asiasta mietinnön (LiVM 1/2008 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

viestintämarkkinalain väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään 23 päivänä toukokuuta 2003 annettuun viestintämarkkinalakiin (393/2003) väliaikaisesti uusi 127 a § seuraavasti:

12 luku

Valvonta, seuraamukset ja riitojen ratkaisu

127 a §

Euroopan yhteisön verkkovierailuasetuksen valvonta

Mitä 119—121, 121 a ja 123—127 §:ssä säädetään, koskee myös verkkovierailuista yleisissä matkapuhelinverkoissa yhteisön alueella ja direktiivin 2002/21/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 717/2007 noudattamisen valvontaa ja rikkomisen seuraamuksia sekä mainitusta asetuksesta johtuvien riitojen ratkaisemista.

_______________

Tämä laki tulee voimaan       päivänä         kuuta 20    ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2010.

_______________

Helsingissä 19 päivänä helmikuuta 2008