EDUSKUNNAN VASTAUS 8/2011 vp

EV 8/2011 vp - HE 8/2011 vp

Hallituksen esitys laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Asia

Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 8/2011 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 1/2011 vp).

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lain:

Laki

sairausvakuutuslain 13 luvun 11 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään väliaikaisesti sairausvakuutuslain (1224/2004) 13 luvun 11 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 840/2005, uusi 3 momentti seuraavasti:

13 luku

Työterveyshuoltoa koskevat korvaukset

11 §

Yliopisto-opiskelijoiden terveydenhoito

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat kunnan tai kunnan perusterveydenhuollosta vastaavan kuntayhtymän ja Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön terveydenhuoltolain 17 §:n 1 momentin nojalla tekemän sopimuksen perusteella Saimaan ammattikorkeakoulussa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa opiskelevien ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusterveydenhuollosta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä        kuuta 2011 ja on voimassa 30 päivään kesäkuuta 2015.

Tätä lakia sovelletaan niihin kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeiluun osallistuvien opiskelijoiden perusterveydenhuollosta 1 päivän elokuuta 2011 ja 31 päivän heinäkuuta 2014 välisenä aikana.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

_______________

Helsingissä 29 päivänä kesäkuuta 2011

​​​​