EDUSKUNNAN VASTAUS 9/2008 vp

EV 9/2008 vp - HE 177/2007 vp

Hallituksen esitys laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Asia

Hallitus on vuoden 2007 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi rintamasotilaseläkelain, ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain, maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n ja kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta (HE 177/2007 vp).

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (StVM 2/2008 vp).

Päätös

Nyt koolla oleva eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki

rintamasotilaseläkelain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/1977) 19 §,

muutetaan 17 §, sellaisena kuin se on laeissa 572/2007 ja 1155/2007, sekä

lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

15 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ennakon ja lopullisen valtion osuuden suorittamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Jollei tässä laissa toisin säädetä, noudatetaan soveltuvin osin lisäksi, mitä kansaneläkelain 54 §:n 1 ja 2 momentissa, 55 §:ssä, 56 §:n 2 ja 4 momentissa, 62—65, 67, 71—84, 86, 88, 91, 96, 106, 107, 110 ja 111 §:ssä sekä kansaneläkeindeksistä annetussa laissa (456/2001) säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksamisajankohdasta.

_______________

Tämä laki tulee voimaan      päivänä         kuuta 20     .

_______________

Laki

ulkomaille maksettavasta rintamalisästä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaille maksettavasta rintamalisästä 25 päivänä marraskuuta 1988 annetun lain (988/1988) 11 §,

muutetaan 3 §:n 2 momentti sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti ja 10 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 686/2002, 573/2007 ja 1156/2007, siitä viimeksi mainitulla lailla kumotun 3 momentin tilalle uusi 3 momentti seuraavasti:

3 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rintamalisä maksetaan kuuden kuukauden maksujaksoin siten, että kunkin vuoden huhtikuussa ja lokakuussa alkavan maksujakson päättyessä maksetaan puolet vuosimäärästä. Valtioneuvoston asetuksella säädetään maksamisajankohdista tarkemmin.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Ennakon ja lopullisen valtion osuuden suorittamisesta sekä sitä varten tarvittavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

10 §

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Rintamalisän saajan on ilmoitettava Kansaneläkelaitokselle nimensä, osoitteensa ja maksuyhteystietojensa muuttumisesta sekä paluustaan Suomeen. Jos tässä pykälässä tarkoitettua selvitystä ei anneta kohtuullisessa määräajassa, joka on asetettu selvitystä pyydettäessä, asia voidaan ratkaista muutoin käytettävissä olevan selvityksen perusteella.

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä           kuuta 20     .

_______________

Laki

maatalousyrittäjän eläkelain 61 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 22 päivänä joulukuuta 2006 annetun maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 61 §:n 2 momentin 2 kohta, sellaisena kuin se on laissa 1170/2007, seuraavasti:

61 §

Lesken eläkeoikeus

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leskeneläkkeeseen on oikeus myös sellaisella leskellä, jonka avioliitto on solmittu ennen kuin leski oli täyttänyt 50 vuotta ja edunjättäjä 65 vuotta ja avioliitto oli jatkunut vähintään viisi vuotta, jos:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

2) leski sai edunjättäjän kuollessa työeläkelain tai kansaneläkelain (568/2007) mukaista työkyvyttömyyseläkettä, joka oli jatkunut vähintään kolme vuotta.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

_______________

Tämä laki tulee voimaan     päivänä           kuuta 20     . Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2008.

_______________

Laki

kansaneläkelain 17 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun kansaneläkelain (568/2007) 17 §:n 5 momentti seuraavasti:

17 §

Työkyvyttömyyseläkkeen aikainen ansiotyö ja eläkkeen lepäämään jättäminen

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Täysimääräiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen rinnastetaan myös eläke, jonka määrää on vähennetty 21 §:n mukaisesti tai jonka määrää on vähentänyt 22 §:n 1 tai 2 momentin mukainen huolto- tai perhe-eläke.

_______________

Tämä laki tulee voimaan        päivänä           kuuta 20     . Sitä sovelletaan kuitenkin jo 1 päivästä tammikuuta 2008.

_______________

Helsingissä 26 päivänä helmikuuta 2008

​​​​