HALLINTOVALIOKUNNAN LAUSUNTO 33/2008 vp

HaVL 33/2008 vp - HE 111/2008 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 19 päivänä syyskuuta 2008 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain 18 §:n muuttamisesta (HE 111/2008 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan samalla määrännyt, että hallintovaliokunnan on annettava asiasta lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

hallitusneuvos Anne Kumpula, sosiaali- ja terveysministeriö

budjettineuvos Jouko Narikka, valtiovarainministeriö

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Kansaneläkelaitos
 • Suomen Kuntaliitto.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetussa laissa säädettyä valtion ja kuntien välistä kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon kustannustenjakoa siten, että vuonna 2009 valtion osuutta sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannuksista korotetaan 32,74 prosentista 34,64 prosenttiin. Tällöin vastaavasti kuntien osuus mainituista kustannuksista alenee 67,26 prosentista 65,36 prosenttiin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korottavana tekijänä on otettu huomioon muun muassa työn ja eläketulojen verotuksen keventämiseen liittyvä kuntien verotulomenetysten kompensaatio. Valtionosuusprosenttia alentavana tekijänä on otettu huomioon muun muassa hallitusohjelman edellyttämien sisäisten siirtojen toteuttaminen sekä eräiden tehtävien siirtäminen valtiolle kunta- ja palvelurakenneuudistuksen yhteydessä.

Esitys liittyy valtion vuoden 2009 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 alusta.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksessä ehdotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain (733/1992) 18 §:n 1 momenttia muutettavaksi siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuusprosenttia korotetaan nettomääräisesti 1,90 prosenttiyksikköä. Korotuksessa otettaisiin huomioon yhteensä 2,34 prosenttiyksikön korotus ja 0,44 prosenttiyksikön alennukset.

Valtionosuusprosentin laskennassa huomioon otettava 2,34 prosenttiyksikön korotus perustuu pitkälti kuntien verotulomenetysten kompensointiin, joten korotus ei juurikaan paranna kuntien edellytyksiä vastata palvelujen järjestämisestä. Valtionosuusprosentin laskennassa huomioon otettava 0,44 prosenttiyksikön alennus taas johtuu paitsi hallitusohjelman edellyttämien sisäisten siirtojen toteuttamisesta myös kunta- ja palvelurakenneuudistukseen liittyvien tehtävien siirroista.

Valiokunta toteaa, että sekä asiakasmaksutulot että niitä vastaavat valtionosuuden leikkaukset ja toisaalta verotulomenetykset ja niitä vastaavat korotukset valtionosuuteen eivät välttämättä kohdistu kuntiin oikein, vaan voivat lisätä kuntien välisiä taloudellisia eroja. Tämä kysymys on kuitenkin tarkoitus ratkaista hallituksen esityksellä HE 191/2008 vp laiksi kuntien valtionosuuslain muuttamisesta. Kokonaisuutena ottaen nyt käsiteltävänä oleva hallituksen esitys on kuntatalouden kannalta kustannusneutraali. Lakiehdotus koskee vain vuotta 2009.

Lausunto

Lausuntonaan hallintovaliokunta esittää,

että lakiehdotus hyväksytään.

Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2008

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Tapani Tölli /kesk
 • jäs. Maarit Feldt-Ranta /sd
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Oiva Kaltiokumpu /kesk
 • Elsi Katainen /kesk
 • Valto Koski /sd
 • Outi Mäkelä /kok
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Lenita Toivakka /kok
 • Unto Valpas /vas
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Veijo Puhjo /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Tuula Sivonen