HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 14/2005 vp

HaVM 14/2005 vp - HE 101/2005 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 7 päivänä syyskuuta 2005 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 101/2005 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

ylitarkastaja Matti Hietanen, opetusministeriö

sopimusjohtaja Risto Voipio, Kirkon sopimusvaltuuskunta, edustaen myös Kirkkohallitusta

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry
 • Seurakuntien Viran- ja Toimenhaltijain Liitto SVTL ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta. Lailla kumottaisiin evankelis-luterilaisen kirkon sopimusvaltuuskunnasta annettu laki. Kumottavaksi ehdotetaan myös evankelis-luterilaisen kirkon työehtosopimuksista annettu laki, jonka tilalle ehdotetaan säädettäväksi uusi saman niminen laki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kirkkolakia sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettua lakia.

Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ehdotetun lain mukainen kirkon työmarkkinalaitos toimisi evankelis-luterilaisen kirkon, seurakuntien ja seurakuntayhtymien edunvalvojana työmarkkina-asioissa sekä neuvottelisi ja sopisi evankelis-luterilaisen kirkon sekä sen seurakuntien ja seurakuntayhtymien puolesta niiden viranhaltijoiden ja työntekijöiden palvelussuhteen ehdoista. Työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttäisi sen valtuuskunta, jossa olisi 11 kirkolliskokouksen neljäksi vuodeksi kerrallaan valitsemaa jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Laki sisältäisi säännökset valtuuskunnan jäsenten kelpoisuudesta, heidän oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan, valtuuskunnan päätöksenteon delegoinnista, valtuuskunnan työjärjestyksestä sekä työmarkkinalaitoksen toimistosta.

Evankelis-luterilaisen kirkon työmarkkinalaitoksesta ehdotetun lain seurannaisvaikutuksena ehdotetaan terminologisia muutoksia kirkkolakiin sekä evankelis-luterilaisen kirkon virkaehtosopimuksista annettuun lakiin, joissa on maininta kirkon sopimusvaltuuskunnasta.

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Helsingissä 23 päivänä syyskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Lasse Hautala /kesk
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Hannu Hoskonen /kesk
 • Jyrki Kasvi /vihr
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Heli Paasio /sd
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​