HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 16/2001 vp

HaVM 16/2001 vp - VJL 6/2001 vp

Tarkistettu versio 2.0

Vahvistamatta jääneenä palautunut laki totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp)

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2001 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen kirjelmän sen johdosta, että tasavallan presidentti on jättänyt vahvistamatta eduskunnan 19 päivänä kesäkuuta 2001 hallituksen esityksen HE 65/2001 vp pohjalta hyväksymän lain totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (HE 65/2001 vp, HaVM 11/2001 vp, VJL 6/2001 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pääsihteeri Seppo Tiitinen, eduskunnan kanslia

lainsäädäntöneuvos Jouni Laiho, sisäasiainministeriö

VAHVISTAMATTA JÄTETTY LAKI

Tasavallan presidentti on 7.9.2001 jättänyt vahvistamatta eduskunnan 19.6.2001 hyväksymän lain totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen (EV 92/2001 vp), joka on perustunut hallituksen esitykseen arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi annetun hallituksen esityksen (HE 197/1999 vp) täydentämisestä (HE 65/2001 vp).

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Perustuslain 78 §:n mukaan vahvistamatta jäänyt laki on valiokunnan annettua siitä mietintönsä hyväksyttävä asiasisällöltään muuttamattomana tai hylättävä.

Hallintovaliokunta ehdottaa, että laki hyväksytään muuttamattomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että vahvistamatta jääneenä palautunut laki hyväksytään asiasisällöltään muuttamattomana paitsi lain voimaantulosäännös näin kuuluvana:

Laki

totopelien tuottojen käyttämisestä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen

34 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

(2 ja 3 mom. kuten vahvistamatta jääneenä palautuneessa laissa)

_______________

Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2001

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Jari Vilén /kok

Valiokunnan sihteereinä ovat toimineet

apulaispääsihteeri  Jouni Vainio

apulaissihteeri  Jukka Savola

​​​​