HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 23/2002 vp

HaVM 23/2002 vp - HE 194/2002 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys palosuojelurahastolaiksi

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 23 päivänä lokakuuta 2002 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen palosuojelurahastolaiksi (HE 194/2002 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

pelastusylijohtaja Pentti Partanen ja neuvotteleva virkamies Johanna Hakala, sisäasiainministeriö

erityisasiantuntija Marietta Keravuori, oikeusministeriö

neuvotteleva virkamies Kirsti Vallinheimo, valtiovarainministeriö

tarkastuspäällikkö Timo-Veli Sälli, Valtiontalouden tarkastusvirasto

lääninvalmiusjohtaja Markku Haranne, Etelä-Suomen lääninhallitus

kehittämispäällikkö Markku Haiko, Suomen Kuntaliitto

puheenjohtaja, Helsingin pelastuskomentaja Kari Lehtokangas ja varapuheenjohtaja, Rovaniemen palopäällikkö Veikko Kauppinen, Suomen Palopäällystöliitto ry

puheenjohtaja Isto Kujala, Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry

puheenjohtaja Jorma Hakonen, Suomen Vakuutusmeklariliitto ry

vahinkovakuutusjohtaja Veli Matti Ojala, Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Juhani Jyrkiäinen, Nuohousalan Keskusliitto ry

toimitusjohtaja Simo Tarvainen ja tekninen johtaja Matti Orrainen, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK ry

professori Kaarlo Tuori

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • kauppa- ja teollisuusministeriö
 • ympäristöministeriö
 • Kuluttajavirasto
 • Pelastusopisto
 • Turvatekniikan keskus
 • Vakuutusvalvontavirasto
 • Valtiokonttori
 • Ahvenanmaan maakuntahallitus
 • Kannuksen kaupunki
 • Kunnallinen työmarkkinalaitos
 • Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
 • Suomen Palokalustoliikkeiden yhdistys ry
 • Suomen Punainen Risti ry
 • Tekniikan ja peruspalvelujen neuvottelujärjestö KTN ry
 • Turva-alan yrittäjät ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi palosuojelurahastolaki, jolla kumottaisiin osin vanhentunut ja puutteellinen palosuojelumaksusta annettu laki.

Lakiesitys koskee palosuojelumaksua ja valtion talousarvion ulkopuolista palosuojelurahastoa, johon palosuojelumaksut tuloutetaan. Rahaston varat muodostuvat palovakuutuksista perittävästä palosuojelumaksusta ja ne käytetään tulipalojen ehkäisyn ja pelastustoiminnan edistämiseen.

Palosuojelurahasto on perustettu palosuojelumaksusta vuonna 1946 annetulla lailla. Esitetyllä lailla ei ehdoteta laajennettavaksi tai muutoin muutettavaksi rahaston voimassa olevassa lainsäädännössä määriteltyä käyttötarkoitusta eikä tulopohjaa joitakin vähäisiä tarkistuksia lukuunottamatta. Laissa säädettäisiin nykyistä tarkemmin hallinnon järjestämisestä. Laissa säädettäisiin myös avustusten myöntämiseen liittyvästä menettelystä viittaamalla valtionavustuksia koskevaan yleislakiin, valtionavustuslakiin (688/2001). Lain uudistamisen tarkoituksena on turvata hyvän hallinnon takeet ja toteuttaa perustuslaissa asetetut vaatimukset asianmukaisesta sääntelyn tasosta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä esitetyin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

9 §. Palosuojelurahasto.

Perustelujen mukaan 9 §:n 3 momentti on otettu lakiehdotukseen selvyyden vuoksi. Valiokunta ehdottaa momentin poistamista tarpeettomana. Momentti voidaan myös ymmärtää niin, että se rajoittaa eduskunnan budjettivaltaa.

11 §. Virkavastuu ja yleishallintoa koskevat säännökset.

Valiokunta ehdottaa 11 §:n 1 momenttiin rikoslain muutoksesta (604/2002) johtuvaa teknistä muutosta siten, että momentissa viitataan rikoslain 40 luvun 11 §:n 2 kohtaan.

13 §. Tilintarkastus.

Käsitellessään Valtiontalouden tarkastusviraston eduskunnalle toiminnastaan antamaa kertomusta valtiovarainvaliokunta lausui mietinnössään (VaVM 25/2002 vp) muun muassa, ettei eduskunta nykyään saa riittävästi tietoa talousarvion ulkopuolisista rahastoista eikä niiden toimintaa koskevaa tarkastustietoa. Rahastot ovat kuitenkin eduskunnan budjettivallan kannalta erityisessä asemassa. Niiden talous on useissa tapauksissa rahavirtojen osalta yhteydessä budjettitalouteen, jota tarkastusvirasto tarkastaa. Nykyisen kaltaisella erillisellä tilintarkastusmenettelyllä voivat rahastojen ja budjettitalouden rajapinnat ja kytkennät jäädä liian vähäiselle huomiolle. Mietinnöstä ilmenee ajatus, että valtion talousarvion ulkopuolisten rahastojen vuositilintarkastuksen keskittäminen ja säätäminen Valtiontalouden tarkastusviraston tehtäväksi merkitsisi sitä, että tarkastusvirasto voisi raportoida rahastokohtaisten tarkastuskertomusten lisäksi rahastojen taloudenhoidosta ja toiminnasta sekä eduskunnalle että hallinnolle.

Hallintovaliokunta ehdottaakin tilintarkastusta koskevan lakiehdotuksen 13 §:n muuttamista siten, että Valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa vuosittain palosuojelurahaston tilintarkastuksen. Koska Valtiontalouden tarkastusvirastossa tehtävät hoidetaan virkavastuulla, valiokunta ehdottaa samalla 13 §:n 2 momentin poistamista lakiehdotuksesta.

Lisäksi valiokunta ehdottaa hallituksen esitykseen sisältyvän 13 §:n 3 momentin 5 kohdasta poistettavaksi viittauksen "sovellettaviksi tuleviin säännöksiin" tarpeettomana. Hyvä kirjanpitotapa pitää jo sisällään sen, että sovellettaviksi tulevien säännösten noudattaminen otetaan tilintarkastuksessa huomioon. Valiokunnan ehdottama sanamuoto on valiokunnan saaman selvityksen mukaan tällaisessa yhteydessä vakiintuneen käytännön mukainen.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 9, 11 ja 13 § muutettuina seuraavasti:

9 §

Palosuojelurahasto

(1 ja 2 mom. kuten HE)

(3 mom. poist.)

11 §

Virkavastuu ja yleishallintoa koskevat säännökset

Palosuojelurahaston hallituksen puheenjohtajaa, jäsentä ja varajäsentä hänen hoitaessaan tämän lain mukaisia tehtäviä pidetään rikoslain 40 luvun 11 §:n 2 kohdan mukaisena henkilönä.

(2 mom. kuten HE)

13 §

Tilintarkastus

Valtiontalouden tarkastusvirasto suorittaa vuosittain palosuojelurahaston tilintarkastuksen.

(2 mom. poist.)

Tilintarkastajien on tarkastettava rahaston hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomus, jossa on erityisesti lausuttava:

(1—4 kohta kuten HE)

5) rahaston tuloksen käsittelystä rahaston hallituksen ehdottamalla tavalla; kun tilintarkastus on tehty, tilintarkastajien on tehtävä siitä tilinpäätökseen merkintä, jossa viitataan tilintarkastuskertomukseen sekä lausutaan siitä, onko tilinpäätös laadittu (poist.) hyvän kirjanpitotavan mukaisesti. (2 mom. HE:n 3 mom.)

(3—5 mom. kuten HE:n 4—6 mom.)

_______________

Helsingissä 5 päivänä helmikuuta 2003

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Pertti Turtiainen /vas
 • jäs. Janina Andersson /vihr
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Valto Koski /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Paula Lehtomäki /kesk
 • Pekka Nousiainen /kesk
 • Heli Paasio /sd
 • Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Pekka Ravi /kok
 • Petri Salo /kok
 • Arto Seppälä /sd
 • Marja Tiura /kok
 • vjäs. Matti Kangas /vas

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​