HALLINTOVALIOKUNNAN MIETINTÖ 5/2004 vp

HaVM 5/2004 vp - HE 15/2004 vp

Tarkistettu versio 2.0

Hallituksen esitys laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 3 päivänä maaliskuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta (HE 15/2004 vp).

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

lainsäädäntöneuvos Jorma Kantola, sisäasiainministeriö

yksikön päällikkö Juhani Niemelä, ulkoasiainministeriö

lainsäädäntöneuvos Leena Vettenranta, oikeusministeriö

vanhempi hallitussihteeri Jorma Immonen, kauppa- ja teollisuusministeriö

apulaisosastopäällikkö Anne Neimala, hallitusneuvos Riitta Kuusisto, hallitussihteeri Hanna-Mari Pekuri ja hallitussihteeri Päivi Salo, sosiaali- ja terveysministeriö

ylitarkastaja Olli Sorainen, työministeriö

komisario Harri Palmu, Helsingin kihlakunnan poliisilaitos

ylitarkastaja Heikki Huhtiniemi, tietosuojavaltuutetun toimisto

oikeus- ja maatietopalvelulinjan johtaja Jaana Törrönen ja ylitarkastaja Hanna Partanen, Ulkomaalaisvirasto

vähemmistövaltuutettu Mikko Puumalainen

varapuheenjohtaja Daryl Taylor, Etnisten suhteiden neuvottelukunta ETNO

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

 • Rikosseuraamusvirasto
 • Oikeusrekisterikeskus
 • AKAVA ry
 • Palkansaajajärjestö Pardia ry
 • Palvelutyönantajat ry
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
 • Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliitto ry
 • Pakolaisneuvonta ry.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan tehtäviksi ulkomaalaisrekisteristä annettuun lakiin ulkomaalaislain kokonaisuudistuksen edellyttämät muutokset sekä eräitä muita tarpeellisia muutoksia.

Ulkomaalaisrekisterin käyttöä ja asioiden käsittelyä kehitetään niin, että yhä useampi viranomainen merkitsee tuottamansa tiedot ulkomaalaisrekisteriin itse. Rekisteri on näin paremmin ajan tasalla, ja asioita voidaan sujuvammin käsitellä entistä enemmän ulkomaalaisrekisterin toimintaympäristössä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004 samaan aikaan kuin uusi ulkomaalaislaki.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Yleisperustelut

Hallituksen esitys liittyy ulkomaalaislain (378/1991) kokonaisuudistukseen (HE 28/2003 vp ja HE 151/2003 vp). Ulkomaalaisrekisterin käyttöä ja asioiden käsittelyä kehitetään niin, että yhä useampi viranomainen tallettaa tuottamansa tiedot rekisteriin itse. Ulkomaalaisrekisterin tiedot ovat näin menetellen yhä paremmin ajan tasalla. Samalla asioita voidaan käsitellä sujuvammin. Hallintovaliokunta painottaakin, että viranomaisten on kyettävä käyttämään ulkomaalaisrekisteriä tehokkaasti käsittelyaikojen lyhentämiseksi.

Ulkomaalaisrekisteriä pitävien viranomaisten määrän lisääntyessä valiokunta korostaa, että jokainen viranomainen vastaa rekisteriin tallettamiensa tietojen virheettömyydestä sekä tietojen tallettamisen ja käytön laillisuudesta omien tehtäviensä hoidossa.

Ulkomaalaisrekisteri sisältää myös arkaluonteisia tietoja. Tehtävien hoitamista varten saatujen tietojen ja asiakirjojen salassapidosta säädetään ulkomaalaisrekisteristä annetun lain (1270/1997) 11 §:ssä. Tämän lisäksi ulkomaalaisrekisterin teknisessä toteutuksessa on tärkeää varmistua siitä, että kukin viranomainen pääsee vain niihin tietoihin, joita se tarvitsee tehtävissään. On myös huolehdittava siitä, että rajoitetaan kunkin rekisterin käyttöön oikeutetun virkamiehen mahdollisuus päästä vain niihin tietoihin, jotka kuuluvat hänen virkatehtäviinsä. Tämä on saadun tiedon mukaan teknisesti mahdollista jo nykyisin.

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa lakiehdotuksen hyväksymistä tästä mietinnöstä ilmenevin huomautuksin ja muutosehdotuksin.

Yksityiskohtaiset perustelut

5 §. Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus.

Toisin kuin voimassaolevassa laissa hallituksen esityksen 5 §:n 1 momentissa ehdotetaan ilmaistavaksi, mihin kyseisessä momentissa mainittuun osarekisteriin momentissa tarkoitetut tiedot talletetaan. Pyrkimys sääntelyn täsmällisyyteen on sinänsä tärkeä asia. Lakiehdotuksen perusteella jää kuitenkin avoimeksi, ketkä ovat ne henkilöt, joista tietoja voidaan kerätä ja tallettaa 3 §:n 1 momentissa tarkoitettuun maahantulon ja maastalähdön valvonnan osarekisteriin sekä 3 §:n 2 momentissa tarkoitettuun maahantuloedellytysten osarekisteriin. Sääntelyn selkeyden vuoksi valiokunta ehdottaakin, että 5 §:n 1 momentin 1—5 kohdasta poistetaan viittaukset osarekistereihin, kun tässä yhteydessä on kysymys ulkomaalaisrekisteristä annetun lain osittaisuudistuksesta. Pykälän 1 momentti jää siten teknisesti vastaamaan voimassa olevan lain 5 §:ää.

Lisäksi valiokunta ehdottaa, että hallituksen esityksen maininta oleskeluluvan hakemisesta siirretään 5 §:n 1 momentin 2 kohdasta momentin 1 kohtaan, jolloin pelkästään kielitutkintoa koskeva säännös jää 2 kohtaan.

8 §. Ulkopuoliset tietolähteet.

Valiokunta ehdottaa 8 §:n 1 momentin 4 kohdan kumoamista tarpeettomana, koska vankeinhoitoviranomaisesta tulee säädettävän lain 3 §:n 3 momentin nojalla myös rekisterinpitäjä.

Hallituksen esityksen 8 §:n 1 momentin 6 kohtaan on lisätty Kansaneläkelaitoksen ohella myös kunnan sosiaaliviranomainen. Säännöksen sisältöä ei ole voimassa olevaan lakiin verrattuna muulla tavoin muutettu. Koska kunnan sosiaaliviranomaisen tehtäviin ei kuulu esityksessä mainittu sosiaaliturvaan liittyvä päätöksenteko eikä valvonta, niillä ei voi olla tällaisen toiminnan yhteydessä saatuja tietojakaan. Hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, että kysymys on sen selvittämisestä, voidaanko henkilön toimeentulon katsoa olevan turvattu. Tätä tarkoitusta varten tarvitaan kunnan sosiaaliviranomaiselta tietoja lähinnä siitä, onko henkilö hakenut tai onko hänelle myönnetty toimeentulotukea. Hallintovaliokunta ehdottaakin 8 §:n 1 momentin 6 kohdan muuttamista seuraavasti: "6) Kansaneläkelaitokselta ja kunnan sosiaaliviranomaiselta tiedot siitä, onko hakijalle myönnetty toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua toimeentulotukea tai muuta vastaavaa etuutta, sekä muut tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitystä henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain (359/2003) mukaisen asian käsittelyssä".

Henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain (761/2003) 31 §:ssä tarkoitettuun kansalliseen Schengen-tietojärjestelmään sisältyy kaikkien sopimuksen piirissä olevien valtioiden järjestelmään syöttämät kuulutukset. Schengenin sopimuksen 102 artiklan 2 kohdan mukaan tietojärjestelmän kansallisesta osasta ei voida kopioida muiden sopimuspuolten ilmoituksia muihin kansallisiin tiedostoihin. Saamansa selvityksen perusteella valiokunta ehdottaa 8 §:n 1 momentin 7 kohdan poistamista lakiehdotuksesta. Koska myöskään voimassa olevaa sääntelyä koskien muilta Pohjoismailta saatuja tietoja ei ole tarkoitus jättää voimaan, valiokunta ehdottaa samalla sanotun lainkohdan kumoamista.

10 §. Tietojen luovuttaminen rekisteristä.

Edellä yksityiskohtaisissa perusteluissa 8 §:n 1 momentin 4 kohdalla lausuttuun viitaten valiokunta ehdottaa vankeinhoitoviranomaista koskevan 10 §:n 1 momentin 8 kohdan kumoamista tarpeettomana.

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa,

että lakiehdotus hyväksytään muutettuna seuraavasti:

Laki

ulkomaalaisrekisteristä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan ulkomaalaisrekisteristä 19 päivänä joulukuuta 1997 annetun lain (1270/1997) 8 §:n 1 momentin 4 ja 7 kohta sekä 10 §:n 1 momentin 8 kohta,

muutetaan (poist.) 2 §:n 2 ja 3 momentti, 3 §:n 1 ja 3 momentti, 5 §:n 1 ja 2 momentti, 6 §:n 1 momentin 3 kohta, 7 §, 8 §:n 1 momentin johdantokappale, 6 ja 8 kohta sekä 2 momentti, 9 §:n 1 momentti sekä 10 §:n 1 momentin 1 (poist.) ja 9 kohta sekä 2 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti ja 10 §:n 1 momentin 1 kohta laissa 183/2002, sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 183/2002, uusi 4 momentti, 8 §:n 1 momenttiin uusi 9 kohta sekä 10 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi viimeksi mainitussa laissa, uusi 10 kohta seuraavasti:

2 ja 3 §

(Kuten HE)

5 §

Rekisterin henkilöllinen ulottuvuus

Ulkomaalaisrekisteriin saa kerätä ja tallettaa tietoja henkilöistä:

1) (poist.) jotka ovat hakeneet viisumia tai oleskelulupaa;

2) (poist.) jotka ovat suorittaneet ulkomaalaislain (/) 48 §:ssä tarkoitetun kielitutkinnon tai osallistuneet kielitutkintoon;

3) (poist.) joiden oleskeluoikeus rekisteröidään ulkomaalaislain nojalla;

4) (poist.) jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua taikka joiden ottamista Suomeen pakolaiskiintiössä tai humanitaarisen maahanmuuton perusteella selvitetään;

5) (poist.) jotka ovat hakeneet muukalaispassia tai pakolaisen matkustusasiakirjaa taikka joille Suomen viranomainen on antanut maasta poistamisen toimeenpanoa varten yksisuuntaisen matkustusasiakirjan.

(2 mom. kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6 ja 7 §

(Kuten HE)

8 §

Ulkopuoliset tietolähteet

Rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada ulkomaalaisrekisteriä varten sille laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi välttämättömiä tietoja seuraavasti:

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6) Kansaneläkelaitokselta ja kunnan sosiaaliviranomaiselta tiedot siitä, onko hakijalle myönnetty toimeentulotuesta annetussa laissa (1412/1997) tarkoitettua toimeentulotukea tai muuta vastaavaa etuutta, sekä muut tiedossa olevat seikat, joilla saattaa olla merkitystä henkilön ulkomaalaislain tai kansalaisuuslain (359/2003) mukaisen asian käsittelyssä;

(7 kohta poist.)

(8 ja 9 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

9 §

(Kuten HE)

10 §

Tietojen luovuttaminen rekisteristä

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään taikka Suomea sitovissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään, ulkomaalaisrekisteristä saa salassapitosäännösten estämättä ja siinä määrin kuin se vastaanottavan viranomaisen lakisääteisten tehtävien suorittamiseksi on tarpeen luovuttaa tietoja:

(1 kohta kuten HE)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(8 kohta poist.)

(9 ja 10 kohta kuten HE)

(2 mom. kuten HE)

_______________

Voimaantulosäännös

(Kuten HE)

_______________

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 2004

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

 • pj. Matti Väistö /kesk
 • vpj. Veijo Puhjo /vas
 • jäs. Sirpa Asko-Seljavaara /kok
 • Nils-Anders Granvik /r
 • Rakel Hiltunen /sd
 • Esko Kurvinen /kok
 • Lauri Kähkönen /sd
 • Kari Kärkkäinen /kd
 • Rosa Meriläinen /vihr
 • Heli Paasio /sd
 • Juha Rehula /kesk
 • Satu Taiveaho /sd
 • Tapani Tölli /kesk
 • Ahti Vielma /kok
 • Tuula Väätäinen /sd
 • vjäs. Aulis Ranta-Muotio /kesk
 • Kimmo Tiilikainen /kesk

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos  Ossi Lantto

​​​​